E-servisi · IT · Telekomunikacije

RATEL tuži Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo

Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije, u vezi sa Rešenjem Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo da „preuzima na 120 dana, počev od 13. juna 2008. godine, izvršenje poslova koji su povereni Republičkoj agenciji za telekomunikacije, utvrđenih u članu 9. stav 1. Zakona o telekomunikacijama, uključujući i sva ovlašćenja predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije u vršenju poverenih poslova“, doneo je 16. juna 2008. godine sledeću

Odluku

I. Podnosi se tužba Vrhovnom sudu Srbije radi poništaja rešenja Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo broj 345-01-340/2008-01 od 12.06.2008. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke,

II. Podnosi se zahtev Vladi Republike Srbije za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo broj 345-01-340/2008-01 od 12.06.2008. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

U cilju upoznavanja javnosti sa svojim stavom, iznosimo sledeće:

Agencija je, u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/03 i 36/06, u daljem tekstu: Zakon):

– osnovana kao samostalni pravni subjekt, radi obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene politike u oblasti telekomunikacija u Republici Srbiji, i nezavisna je organizacija koja vrši javna ovlašćenja, odnosno funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa, kao i od svih organizacija i lica koja se bave telekomunikacionim mrežama, sredstvima ili uslugama (član 7. Zakona i tačka 4.1.1. Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine, koju je donela Vlada Republike Srbije);

-„sui generis organizacija, tzv. regulatorno telo na koje se ne mogu primeniti propisi o javnim agencijama“ (član 7. Zakona i Mišljenje Republičkog
sekretarijata za zakonodavstvo broj 011-00-863/2005-01 od 26.09.2005. godine);

– predsednika i članove Upravnog odbora Agencije bira Narodna skupština Republike Srbije, na predlog Vlade (član 11. Zakona).

Agencija obavlja poslove iz svoje nadležnosti kao poverene poslove, u skladu sa odredbom člana 9. stav 2. Zakona i saglasno članu 4. Zakona o državnoj
upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05 i 101/07 – u daljem tekstu: ZDU), jeste imalac javnih ovlašćenja.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 7) Zakona propisano je ovlašćenje Ministarstva da vrši nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega.

Delokrug i obrazovanje ministarstava i posebnih organizacija utvrđen je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 43/07), a odredbom člana
13. istog Zakona utvrđen je delokrug rada Ministarstva i, između ostalog, propisano da Ministarstvo obavlja inspekcijski nadzor.

Odredbom člana 18. ZDU, propisano je da inspekcijski nadzor podrazumeva da organi državne uprave ispituju sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica, koja obavljaju delatnost u oblasti nadležnosti organa državne uprave i, zavisno od rezultata nadzora, izriču mere na koje su ovlašćeni. Takođe, stavom 2. istog člana propisano je da se inspekcijski nadzor uređuje posebnim zakonom. Danom stupanja na snagu ovog ZDU (stupio na snagu 24.09.2005. godine) prestao je da važi Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92…49/99), izuzev odredaba čl. 22-37. i člana 92.

Imajući u vidu napred navedene odredbe zakona kojim se uređuje državna uprava, u odnosu na pitanje da li nadležno ministarstvo za poslove telekomunikacija može preduzimati radnje i nalagati mere iz oblasti inspekcijskog nadzora i prema Agenciji, Republički sekretarijat za zakonodavstvo je, u svom aktu 01 broj: 011-00-1098/2005, od 28. oktobra 2005. godine, upućenom Ministarstvu za kapitalne investicije, kao stvarno nadležnom ministarstvu u tom periodu, između ostalog, zauzeo sledeći stav:

„Ukazujemo na to da, u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom o telekomunikacijama, to ministarstvo ne može obavljati poslove inspekcijskog nadzora u odnosu na Agenciju. Naime, odnos nadležnog ministarstva i Agencije proizlazi iz zakonom ustanovljenih ovlašćenja, odnosno sadržine zakona kojim je izvršeno poveravanje poslova. S tim u vezi, ukazujemo na to da je prema Zakonu o telekomunikacijama Agencija samostalni pravni subjekt i funkcionalno nezavisna od bilo kog državnog organa (član 7. stav 2.), a da državni organ, u vršenju unutrašnjeg nadzora nad imaocem javnog ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave, inspekcijski nadzor može da vrši samo preko upravne inspekcije i drugih oblika nadzora utvrđenih posebnim zakonom (član 45. st. 1. i 2. Zakona o državnoj upravi -„Službeni glasnik RS“, broj 79/05). Prema tome, s obzirom na to da Zakonom o telekomunikacijama nije ustanovljena izričita nadležnost za ministarstvo da vrši inspekcijski nadzor nad radom Agencije, to onda ministarstvo i ne može obavljati poslove inspekcijskog nadzora u odnosu na Agenciju.“

Odredbama čl. 45, 46. i 47. stav 1. tačka 1) ZDU, uređen je institut unutrašnjeg nadzora nad radom drugih organa državne uprave i imaocima javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave.

Unutrašnji nadzor sastoji se od:
– nadzora nad radom,
– inspekcijskog nadzora preko upravne inspekcije i,
– drugih oblika nadzora uređenih posebnim zakonom.

Nadzor nad radom sastoji se od: nadzora nad zakonitošću rada i nadzora nad svrsishodnošću rada organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave.

Nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave uređen je odredbama čl. 55. – 57. ZDU. Organ državne uprave koji vrši nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave određuje se zakonom (nadzorni organ državne uprave), saglasno članu 55. stav 1. ZDU.

Nijednim zakonom iz oblasti telekomunikacija, državne uprave, kao i oblasti organizacije i delokruga ministarstava nije određen nadzorni organ državne uprave koji bi, saglasno članu 55. stav 1. ZDU, bio nadležan da vrši nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave.

Ovo znači da nema pravnog osnova da Ministarstvo vrši nadzor nad radom Agencije u vršenju poverenih poslova, kao ni da obavlja poslove inspekcijskog
nadzora u odnosu na Agenciju.

Ministarstvo je ovlašćeno da obavlja poslove inspekcijskog nadzora, što podrazumeva ispitivanje sprovođenja zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica i, zavisno od rezultata nadzora, izricanje mera na koje je ovlašćeno, saglasno zakonu koji uređuje državnu upravu i zakonu koji uređuje obrazovanje ministarstava, posebnih organizacija i utvrđuje njihov delokrug. Institut nadzora nad zakonitošću propisa imalaca javnih ovlašćenja (dakle, nije nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja) uređen je odredbom člana 57. ZDU prema kojoj je, između ostalog, ministarstvo dužno da Vladi (ukoliko imalac javnih ovlašćenja ne postupi po obrazloženom predlogu ministarstva kako da se propis usaglasi sa Ustavom ili zakonom), predloži donošenje rešenja kojim se poništava ili ukida propis imaoca javnih ovlašćenja ako on nije u saglasnosti sa drugim propisom ili opštim aktom
Narodne skupštine ili Vlade. Ako propis nije u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, ministarstvo je dužno da predloži Vladi da ga obustavi od izvršenja i
da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu njegove ustavnosti ili zakonitosti.

Na osnovu napred iznetog ocenjuje se da je ovakvim rešenjem, Ministar za telekomunikacije i informatičko društvo prekoračio svoja ovlašćenja utvrđena
u članu 13. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 43/08), pogrešno primenio ovlašćenje iz člana 6. stav 1. tačka 7) Zakona, koji se odnosi
na „nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;“, kao i odredbe člana 56. ZDU.

Iz napred navedenih razloga, Republička agencija za telekomunikacije uputila je Zahtev da Vlada saglasno članu 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni
glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 i 101/07), a u vezi sa članom 58. stav 1. ZDU donese rešenje o obustavljanju od izvršenja rešenja Ministra za telekomunikacije i informatičko društvo, broj 345-01-340/2008-01 od 12.06.2008. godine, kao nezakonitog.

Obaveštavamo Vas da je Republička agencija za telekomunikacije sa ovakvim nezakonitim postupanjem Ministra za telekomunikacije i informatičko društvo, u petak, 13.06.2008. godine upoznala Predsednika Republike Srbije, Predsednika Vlade Republike Srbije i direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, sa molbom da preduzmu neophodne aktivnosti u vezi sa ovakvim postupanjem.

Protiv navedenog rešenja Republička agencija za telekomunikacije je dana 16.06.2008. godine, tužbom pokrenula upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije i saglasno odredbi člana 16. Zakona o upravnim sporovima („Službeni list SRJ“, broj 46/96). Očekujemo da Vlada Republike Srbije, u što ktaćem roku, donese rešenje kojim će odložiti izvršenje nezakonitog rešenja Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, jer bi se izvršenjem tog rešenja nanela veća nenadoknadiva šteta koja bi se teško mogla popraviti, a odlaganje izvršenja navedenog rešenja nije protivno javnom interesu.

16.06.2008. g.
Predsednik UO
Prof. dr Jovan Radunović

http://www.ratel.org.rs/editor_files/File/Decisions/saopstenje%20za%20javnost.pdf

http://www.ratel.org.rs/index.php?page=novosti&item=68&id=2066&get_treerot=54&lang=srp

Leave a Reply