E-servisi · Internet · IT

Saopštenje za javnost MTID u vezi RATEL-ovog Tehničkog uputstva

Pravilnikom o uslovima za pružanje internet usluga su već ranije definisane obaveze pružalaca internet usluga, a tehnički uslovi koji su donešeni, samo bliže određuju te obaveze. Javnost mora da bude informisana da je RATEL-ovo rešenje samo dokument tehničke prirode, usmeren isključivo prema nadprovajderima i da on nema zakonsku snagu.

Pored Ustava i Krivičnog zakonika i Zakon o telekomunikacijama jasno propisuje da je bilo kakvo prisluškivanje u Srbiji moguće jedino uz sudski nalog. To se podjednako odnosi i na internet saobraćaj, kao i na fiksnu i mobilnu telefoniju, kao u ostalom i na prisluškivanje prostorija i sl.U rešenju o tehničkim uslovima (potrebnim da se ta radnja izvrši) nije potrebno ponovo navoditi odredbe zakona, koje su u svakom slučaju važeće.

Pojednostavljeno rečeno, RATEL je ovim dokumentom samo odredio šta je u tehničkom smislu tačno potrebno da bi se sproveo uvid u internet komunikaciju, a jasno je da se to može desiti samo na zakonom propisan način i da to mogu vršiti samo za to ovlašćeni organi isključivo uz sudski nalog.

Ministarka Jasna Matić dodala je i nekoliko aktuelnih primera situacija gde se koriste ova zakonska sredstva: “Samo u nekoliko poslednjih dana smo svedoci pretećih pisama koja stižu na adrese institucija sistema naše države, a koja su predmet interesovanja javnog tužioca. Ova pisma stižu uglavnom elektronskom poštom, pošto je to upravo najneobezbeđeniji kanal komunikacije. Da i ne pominjem važnost uključivanja u globalnu mrežu borbe protiv međunarodnog terorizma, gde su posle napada u Londonu i Madridu, zemlje EU označile ovaj vid komunikacije kao najkritičniji u prevenciji daljih napada.”

Takođe, RATEL je pojasnio da se ovo tehničko rešenje odnosi na nadprovajdere, tj “velike” provajdere, te je i strah manjih operatera da neće moći da priušte propisanu opremu, neopravdan.

Detaljno objašnjenje RATEL-a

Leave a Reply