E-servisi · IT

Sastanak eSEE i bSEE radnih grupa Inicijative Pakta za stabilnost za elektronsku jugoistočnu Evropu

Kancelarija Pakta za stabilnost iz Brisela, u organizaciji Inicijative Pakta za stabilnost za elektronsku jugoistočnu Evropu 21. i 22. februara 2008. godine organizovala je sastanke radne grupe Pakta za stabilnost elektronske jugoistočne Evrope (eSEE) i radnog stola za razvoj širokopojasnog Interneta u jugoistočnoj Evropi (bSEE), kao i sastanak savetodavnog odbora programa Centra za razvoj eUpravljanja (CeGD)

Radna grupa eSEE Inicijative je razmatrala izveštaje predstavnika članica koji su na osnovu usvojene metodologije dali ocenu napretka u ključnim prioritetima razvoja informacionog društva definisanim eSEE Agendom.

Prisutne članice podnele su izveštaj i o napretku u oblasti elektronske uprave . Republički zavod za informatiku i Internet je decembra 2007. godine uradio ocenu stanja eUprave u saradnji sa Centrom za proučavanje informacionih tehnologija (CePIT) Beogradske Otvorene Škole. O tome je, na sastanku u Briselu, mr Marija Kujačić informisala ostale učesnike skupa.

Na inicijalnom sastanku Programskog Saveta (Program Advisory Committee) Centra za razvoj eUpravljanja (CeGD) je dat predlog osnivačkog akta, sastav osnivača Centra, članova Upravnog odbora i dogovoreno je da članice koje to još nisu učinile imenuju svoje predstavnike u Programskom Savetu. Ovaj Savet ima zadatak da, na osnovu ocene potreba, predlaže programe obuka koje će organizovati i realizovati Centar. Srbija nije još imenovala svog predstavnika u Programski Savet, i potrebno je da to uradi u što je moguće kraćem roku.

Sastanak u Direktoratu Evropske Komisije za informaciono društvo i medije je bio rekapitulacija zaključaka sa prethodnih sastanaka od strane članova radne grupe, razgovaralo se o mogućnostima i načinima finansiranja regionalnih i nacionalnih projekata iz IPA fondova, kao i praćenju i objavljivanju rezultata napretka. Predstavnici Direktorata su izneli svoja iskustva u metodologiji, realizaciji i prevazilaženju problema i rizika koje oni primenjuju u svom radu.

Leave a Reply