IT

Siemens ponovo očekuje veliku profitabilnost u trećem kvartalu fiskalne 2010

U trećem kvratalu tekuće fiskalne godine, Siemens AG očekuje nastavak profitabilnosti po sektorima, sa rastom broja novih narudžbina i prihoda, koji će opet nadmašiti odgovarajuće prošlogodišnje cifre. Siemens je poslednji put zabeležio profit u porudžbinama i prihodima u četvrtom kvartalu fiskalne 2008. Ono što je dovelo do ovog pozitivnog razvoja u trećem kvratalu 2010 je, između ostalog, oporavak kratkoročnih poslova kompanije i velika potražnja u zemljama u razvoju, objasnio je finansijski direktor Joe Kaeser na Danima Tržišta kapitala u organizaciji Sektora Energija.

On je dodao da će se zbog nastavljenih troškova proizvodnje u trećem kvartalu ukupan profit po sektorima verovatno približiti rezultatima poslovanja iz prethodnog uspešnog kvartala, ne uključujući značajne jednokratne efekte. U drugom kvartalu tekuće fiskalne godine, Siemens je prijavio ukupan profit sektora od oko 2.1 milijarde evra. Međutim, sve projekcije vezane za treći kvartal reflektuju značajne efekte preračunavanja valuta usled jačanja američkog dolara tokom ovog kvartala.

Ukupne porudžbine i prihodi – uključujući i uticaj promene valute – tri Siemensova sektora (industrije, energije i zdravstva) u trećem kvartalu 2010. godine verovatno će premašiti odgovarajuće cifre koje su zabeležene u prethodnoj godini, kao i u prethodnom kvartalu. U trećem kvartalu 2009, ukupne porudžbine ova tri Siemensova sektora iznosile su oko 16.2 milijarde evra, dok je ukupan prihod iznosio oko 17.4 milijarde evra. U drugom kvartalu fiskalne 2010, nove porudžbine su, prema gruboj proceni, iznosile oko 17.1 milijardu evra, dok je prihod procenjen na oko 17.5 milijardi evra.

Sektor Industrija ponovo je zabeležio profit u trećem kvratalu 2010 zahvaljujući poboljšanjuposlovne klime kada je reč o kratkoročnim aktivnostima. Na primer, Osram je zabeležio nastavaksnažne potražnje za diodama koje emituju svetlo (LED). Interesovanje automobilske industrije za Osramove proizvode je još uvek veliko. U trećem kvartalu, ne samo opseg, već i profit Sektoraindustrije verovatno će nadmašiti prošlogodišnje cifre. Profit od 783 miliona evra od poslovanjatokom proteklog kvartala može čak biti i nadmašen. Očekuje se da će prihod biti iznad cifre od oko8.3 milijarde evra, koliko je iznosio prihod u prethodnom kvartalu. Nove porudžbine će takođe po svoj prilici nadmašiti porudžbine iz prethodnog kvaratala, kada su one iznosile oko 8 milijardi evra. Prihodi i profit u Sektoru Energija u trećem kvartalu verovatno će biti nešto ispod prošlogodišnjegnivoa. U trećem kvartalu fiskalne 2009, ovaj Sektor zabeležio je zaradu od 863 miliona evra naprihod od nekih 6.4 milijarde evra. Nove porudžbine verovatno će nadmašiti prošlogodišnji iznos od otprilike 6.9 milijardi i, samim tim, biće značajno iznad cifre od oko 6.1 milijarde evra koja je zabeležena u toku prehodnog kvartala.

U Sektoru Zdravstvo, implementacija američke reforme zdravstva ponešto smanjuje broj neispunjenih narudžbina. Očekuje se da će ovakav razvoj situacije imati pozitivan uticaj na rast,naročito u Odeljenju slikovne dijagnostike i informacionih tehnologija. Profit ovog sektora verovatno će značajno nadmašiti prošlogodišnju cifru od 270 miliona evra, i biće otprilike na istom nivou na kojem je bio i prošle godine, kada je iznosio 492 miliona evra. Takođe, očekuje se da će prihodi i nove narudžbine u trećem kvartalu premašiti odgovarajuće cifre ne samo kada je reč o prošloj godini, već i o prethodnom kvartalu. U drugom kvartalu fiskalne 2010, nove porudžbineiznosile su oko 2.9 milijardi evra, dok su prihodi, prema gruboj proceni, iznosili oko 3 milijarde evra.Za razliku od prethodna dva kvartala, pozitivni efekti od zaštite valutnog rizika verovatno neće biti primetni unutar ovog Sektora u trećem kvartalu.

Ispod sektorskog nivoa, Siemens očekuje da će ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti imati negativan doprinos na profit u trećem kvartalu. Siemens IT Solutions and Services (SIS) posluje uveoma teškom okruženju. Očekuje se da će SIS zabeležiti negativnu zaradu u trećem kvartalu.

Leave a Reply