siemens
IT

Siemens završava fiskalnu 2012. uz rast prihoda i snažan profit

U fiskalnoj 2012, Siemens je ostvario rast od sedam procenata u prihodima, kao i snažan profit. Rezultat iz redovnog poslovanja iznosio je 5.2 milijarde evra, u skladu sa očekivanjima. Nove porudžbine su se smanjile za deset procenata u odnosu na isti period prethodne godine. „Snažan četvrti kvartal omogućio nam je da ispunimo svoja očekivanja za fiskalnu 2012. godinu i da ostvarimo jednu od naših najboljih godina ikada,” izjavio je Peter Lešer, predsednik i generalni direktor kompanije Siemens AG. „Ipak, nismo u potpunosti uspeli da značajno ojačamo svoje performanse u odnosu na konkurente, kao što smo činili poslednjih nekoliko godina. Kako bi se vratili na ostvarivanje svojih ciljeva, pokrenuli smo program „Siemens 2014“, usmeren na podizanje profitne marže naših sektora na najmanje 12 procenata. Znamo šta moramo da uradimo – i to i radimo.”

U fiskalnoj 2012, koja se završila 30. septembra 2012. godine, nove porudžbine su se smanjile za deset procenata u odnosu na isti period prethodne godine, sa 85.2 milijarde evra na 76.9 milijardi evra, dok su prihodi, nasuprot tome, porasli za sedam procenata, zahvaljujući snažnom nivou nerealizovanih porudžbina i pozitivnom dejstvu konverzije valuta u svim sektorima, sa 73.3 milijarde evra na 78.3 milijarde evra. Book-to-bill racio iznosio je 0.98. Nerealizovane porudžbine su dostigle iznos od 98 milijardi evra.

U sektoru Energija, nove porudžbine u odnosu na isti period prošle godine su se smanjile za 14 procenata, na 26.9 milijardi evra, delom zbog nižeg obima velikih porudžbina u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi sektora su, nasuprot tome, porasli za 12 procenata, na 27.5 milijardi. Sektor Medicinska oprema i rešenja pokazao je pozitivan razvoj, uz porast kako novih porudžbina tako i prihoda u odnosu na prošlu godinu. Dok su nove porudžbine porasle za pet procenata, sa 13.1 milijardu evra u prethodnoj godini na 13.8 milijardi, prihodi su porasli za devet procenata, sa 12.5 milijardi na 13.6 milijardi evra.

Sektor Industrija je zabeležio nove porudžbine u vrednosti od 20.0 milijardi evra, nakon 20.2 milijarde u prethodnoj godini. Prihodi su porasli za pet procenata, na 20.5 milijardi. U sektoru Infrastruktura i gradovi, nove porudžbine su opale za 20 procenata, na 17.2 milijarde, prevashodno zbog uticaja velikih porudžbina u okviru železničkog poslovanja iz prethodne godine (efekat tzv. „visoke baze“, poput one za Icx vozove – najveće porudžbine u istoriji kompanije. Sve ostale divizije sektora pokazale su više obime porudžbina nego prošle godine.

Razvoj rezultata

Uprkos pozitivnim trendovima u ostvarenju prihoda u svim sektorima, bruto profit sektora smanjio se sa 9.4 milijarde evra u prošloj godini na 7.5 milijardi. Rezultat iz redovnog poslovanja smanjio se u odnosu na prošlu godinu sa 7.4 milijarde na 5.2 milijarde evra, a neto profit je opao za 27 procenata, na 4.6 milijardi evra.

Dok je profit sektora Medicinska oprema i rešenja uvećan za preko jedne trećine, na 1.8 milijardi evra, ostala tri sektora zabeležila su smanjenje dobiti. Profit je u sektoru Energija umanjen sa 4.2 milijarde u prethodnoj godini na 2.2 milijarde evra. Opterećenja su ovde uključivala troškove u vezi sa postavljanjem platformi za prenos energije za vetro elektrane u Severnom moru. U skladu sa principima „cash based“ računovodstva, ovaj sektor je takođe zabeležio 327 miliona evra uticaja na profit koji je proizašao iz promene u proceni kreditnog rizika za Iran tokom četvrtog kvartala. Sektor Industrija je zabeležio profit od 2.5 milijardi evra za fiskalnu 2012, nakon dobiti od 2.7 milijardi evra u prošloj godini. Dobit sektora Infrastruktura i gradovi iznosila je 1.1 milijardu evra, tek nešto ispod prošlogodišnjeg nivoa.

Kompanijski program

Iako je Siemens ostvario jedan od najboljih rezultata u istoriji kompanije u fiskalnoj 2012, zaostajao je za prethodno visoko postavljenim ciljevima u okviru programa „One Siemens”. Svojim dvogodišnjim programom „Siemens 2014” kompanija planira da smanji troškove za 6 milijardi evra, ojača svoju konkurentnost i postane brža uz smanjenje birokratije. Cilj je da se poveća profitna marža sektora sa 9.5 procenata u fiskalnoj 2012. na najmanje 12 procenata do fiskalne 2014. godine.

Dividenda

Postignuti su ciljevi postavljeni sredinom godine za fiskalnu 2012. godinu. Na tom osnovu, Nadzorni i Upravni odbor predložiće akcionarima, kao prošle godine, dividendu od 3.00 evra na Godišnjoj skupštini akcionara u januaru 2013. Uz to, Siemensovi akcionari su profitirali od kompanijskog programa otkupa akcija u ukupnoj vrednosti od oko 2.9 milijardi evra u poslednjim mesecima, koji se juče završio. Ubuduće, Siemens teži planu isplate dividendi u iznosu 40 do 60 procenata od neto rezultata kao i verovatnom programu otkupa akcija.

Predviđanja

U fiskalnoj 2013, Siemens počinje sa realizacijom programa „Siemens 2014”, koji podržava okvir „One Siemens” za održivo stvaranje vrednosti. Cilj programa je da podigne profitnu maržu sektora na najmanje 12 procenata do fiskalne 2014. godine.

U prvoj godini ovog programa, kompanija očekuje umeren rast porudžbina i prihoda, uz približavanje nivou fiskalne 2012, na organskoj osnovi. Siemens očekuje profit iz redovnog poslovanja u rasponu od 4.5 milijardi evra do 5.0 milijardi, uključujući i efekate od naknadnog usvajanja standarda IAS 19R. Ovo uključuje troškove u ukupnom iznosu od oko 1.0 milijardu evra za programske mere u vezi produktivnosti sektora, sa pozitivnim efektima preduzetih mera produktivnosti na rezultat poslovne godine 2014.

Ova su predviđanja zasnovana na nizu uslova, a naročito na tome da se prihodi razvijaju prema očekivanjima, posebno za poslovanja koja su osetljiva na kratkoročne promene u ekonomskom okruženju. Osim toga, ona isključuju uticaje u vezi sa pravnim i regulatornim pitanjima, kao i značajne uticaje portfolija.

Leave a Reply