IT

Siemens završava fiskalnu 2013. godinu solidnim četvrtim kvartalom

Siemens AG je ispunio svoje prethodno usklađene ciljeve za fiskalnu godinu koja se završila 30. septembra 2013. godine, zahvaljujući solidnom četvrtom kvartalu. Prihod od redovnog poslovanja bio je 4,2 milijarde evra, u poređenju sa 4,6 milijardi evra iz prošle godine. Ukupna zarada sektora iznosila je 1,3 milijarde evra (pre oporezivanja), a odnosi se na program efikasnosti Siemens 2014.

„Solidnim četvrtim kvartalom završili smo fiskalnu 2013. godinu koja je obilovala događajima. Sada smo se okrenuli budućnosti i koncentrišemo se na mere usmerene ka poboljšanju profitabilnosti, koje se primenjuju rigorozno i promišljeno. Prvi strateški potez načinili smo kada smo napravili novu podelu na regione”, izjavio je Džo Kejzer, predsednik i generalni direktor Siemens AG.

siemens

Siemens očekuje da će tokom fiskalne 2014. godine njegova tržišta i dalje imati svoje izazove. Oporavak delova ove kompanije koji imaju kratki operativni ciklus ne očekuje se pre poslednjeg dela fiskalne godine. Očekuje se da će porudžbine premašiti prihod, sa odnosom primljenih porudžbina i izdatih računa iznad 1. Pod pretpostavkom da prihod na zdravoj osnovi ostane isti u odnosu na prošlu godinu, kompanija očekuje da će zarada po akciji (neto prihod) za fiskalnu 2014. porasti za barem 15 procenata u odnosu na 5,08 evra u fiskalnoj 2013.

U fiskalnoj 2013. porudžbine su porasle za deset procenata, izuzimajući efekte promena portfolija i konverzija valute, na 82,4 milijarde evra. Suma neizvršenih porudžbina iznosila je 100 milijardi evra. Prihod je blago opao za jedan procenat na 75,9 milijardi. Taj pad prihoda desio se, između ostalog, zbog manjeg broja porudžbina tokom prethodne godine i zbog toga što je tržišna situacija za delove kompanije koji imaju kratki operativni ciklus ostala teška.

Ukupni sektorski profit iznosio je 5,8 milijardi evra, u poređenju sa ranijih 7,3 milijarde evra. Pre svega, na to su uticali izdaci od 1,3 milijarde evra za program Siemens 2014. Zahvaljujući pozitivnom doprinosu van sektora i poslovanja koje je obustavljeno, neto prihod popeo se na 4,4 milijarde evra, u poređenju sa 4,3 milijarde evra prošle godine. Osnovna zarada po akciji bila je 5,08 evra u poređenju sa 4,74 evra godinu dana ranije.

Simens je tokom fiskalne 2013. godine započeo program Siemens 2014 da bi premostio jaz u profitabilnosti između njega i konkurencije i postao brži i jednostavniji. Već pomenuti izdaci od 1,3 milijarde evra prvenstveno su se odnosili na mere koje se odnose na zaposlene. Ipak, kao što je najavljeno, broj zaposlenih u redovnom poslovanju Siemensa ostao je bukvalno nepromenjen u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 362000.

Sektori su se različito pokazali tokom fiskalne 2013. godine. U sektoru Energetika, porudžbine su porasle za osam procenata, izuzimajući efekte promena portfolija i konverzija valute. Prihod je opao za tri procenta. Dobit sektora iznosila je oko 2 milijarde evra, što je porast od tri procenta u odnosu na prethodnu godinu. Sektor Industrija imao je pad od tri procenta u porudžbinama i četiri procenta u prihodu na osnovu korekcije. Taj sektor bio je opterećen, između ostalog, težom situacijom na tržištu za delove kompanije koji imaju kratki operativni ciklus nego što je bila prethodne godine. Dobit ovog sektora iznosila je 1,5 milijardi evra, u poređenju sa 2,4 milijarde evra pre godinu dana.

Sektor Infrastruktura i gradovi imao je porast porudžbina za 28 procenata, na osnovu korekcije, zahvaljujući izvesnom broju velikih ugovora. Iako je prihod bio nešto iznad nivoa iz prethodne godine, dobit je veoma opala sa 1,1 milijarde evra u fiskalnoj 2012. na 306 miliona evra zbog izdataka za Siemens 2014, troškovi projekta i korekcije vrednosti. Sektor Medicinska oprema i rešenja je u fiskalnoj 2013. imao dobit zahvaljujući uspešnoj primeni programa Agenda 2013. Porudžbine su porasle za četiri procenta, a prihod je porastao za dva procenta, izuzimajući efekte promena portfolija i konverzija valute. Sektor medicinska oprema i rešenja je imao najveći doprinos, od 2 milijarde evra, u ukupnoj dobiti sektora. Medicinska sredstva i rešenja je tokom kalendarske 2011. započeo sa programom Agenda 2013 da bi poboljšao svoju inovativnu snagu i konkurentnost, a tu inicijativu je završio tokom fiskalne 2013.

Na osnovu rezultata fiskalne 2013. godine, Nadzorni odbor i Upravni odbor će na godišnjoj skupštini akcionara u januaru 2014. predložiti da se odobri dividenda od 3,00 evra po akciji. Ubuduće, Siemens će nastaviti da stremi ka tome da stopa isplate dividendi bude 40 do 60 procenata i ka eventualnom otkupu akcija.

Leave a Reply