IT

Škola kliringa – “Ja i novac”

Novac je jedna od centralnih stvari u našem životu i to nije nikakva novina. Kroz istoriju novac je uvek pratio čoveka. U nekim periodima novac je bio u formi bivola, kasnije zlatnika, a danas u formi kreditnih kartica i elektronskog plaćanja preko kompjutera, ali je uvek služio istoj svrsi. Kroz te razlike u formama novca, možemo pratiti razvoj čoveka i društva.

Činjenica je da smo u poslednjim decenijama postali mnogo više zavisni od novca i da je novac danas prisutniji u našem svakodnevnom životu nego ikada ranije. Naša preokupiranost novcem je nekako ipak površna i svodi se na njegovo posedovanje, to je za nas prevenstveno nešto što stičemo i gubimo.

Obično se ne upustamo da razumemo njegove dublje aspekte, pravu prirodu i svrhu novca, kao i njegovu vezu sa nama samima, sa našom sopstvenom prirodom, procesom individualnog i grupnog osvešćivanja, i sopstvenim ličnim razvojem. Za ovo poslednje, novac predstavlja izvrsni motivirajući faktor i merilo ostvarenosti.

Cilj ovog našeg razmatranja je da bolje shvatimo prirodu i svrhu novca, drugim rečima: da izadjemo iz pozicije žrtve i nemoći, da preispitamo i korigujemo sopstvenu ličnu filozofiju po ovom pitanju, kao i da sebe motivišemo, kako bismo uz usvajanje odredjenih principa i alata, bolje praktično funkcionisali u ovom važnom životnom domenu.

Novac je kompleksna tema. Prisutan je svuda, i često predstavlja samu srž svih ljudskih relacija i aktivnosti. On je nešto slicno kao vazduh koji dišemo. Ipak, vazduh ne možemo prisvojiti, steći ili izgubiti. No, kao što smo vazduhom i disanjem neraskidivo povezani sa prirodom i svojim bližim i daljim okruženjem, tako smo isto novcem povezani sa ljudima. Ako je tačno da se naša svesnost može podizati samo u relaciji sa drugima, onda novac u tome igra nesumnjivo važnu ulogu. I, kao što nikada ne razmišljamo o tome da prestanemo sa disanjem, zar ne bi isto tako, lako i spontano, trebalo da se odnosimo i u našim relacijama sa drugima, tokom medjusobnog protoka novca. Iz tog razloga, gornji moto koji se nalazi u zaglavlju ovog članka je izabran kao ideja vodilja naseg licnog pristupa u obradi ove teme.

U školi su nas učili da je najranija faza ekonomskog života bila zasnovana na medjusobnoj razmeni – trampi proizvoda iz prirode, i da se kao rezultat razvoja tog procesa kasnije kroz istoriju pojavljuje novac, kao i da dolazi do prve podele rada, odnosno od zemljoradnika i lovaca počela je da se stvara još jedna nova profesija – trgovni. Novija istraživanja starih kultura (Indija, Persija) pokazuju da novac nije nastao kao ekonomska, već se prvobitno pojavio kao kultna kategorija. Prve i prvobitne forme socijalnog života nisu bile vezane ya raymenu i trgovinu. Prvobitni ljudi i plemena su živeli po principima samodovoljnosti, bavili su se lovom i poljoprivredom i zavisili su direktno od hirova prirode. Ljudska svest je u tim vremenima bila na jednom sasvim drugom nivou. Njihova egzistencija je zavisila od okoline, od same prirode i njenih sila, ali je išla i iznad toga i uključivala je više i natprirodne sile, koje bi mi danas zvali “magijskim” ili “okultnim”. Život je izgledao nedokučiv, misteriozan i neizvestan, verovatno mnogo više nego što to izgleda nama danas, tako da je njihova glavna preokupacija bila kako da shvate te više sile od kojih je zavisila njihova sudbina, zatim kako da komuniciraju sa njima i kako da ih umilostive. Tako je nastala praksa žrtvovanja, koja je poznata od najranijih vremena do kojih je istorija kao nauka uspela da dopre. Prva, mi bismo danas rekli, nova profesija koja je u istoriji nastala nisu bili trgovci, već plemenski vračevi, šamani i proroci, neka vrsta prvobitnih sveštenika i namesnika u hramovima, koji su imali zadatak da komuniciraju sa višim silama i da običnim ljudima u plemnu tumače njihovu volju. U toj ranoj etapi ljudskog razvoja žrtvovanje životinja (goveda, ovaca, golubova) odvaijao se kao redovna i kontinuirana religijska praksa. One su, tokom religijskih festivala, dovodjene ispred hramova, gde bi neke bile odmah žrtvovane, dok bi druge bile zadržane i čuvane neko vreme. Svi ti rituali žrtvovanja i prateća dešavanja u vezi sa tim predstavljaju istovremeno i najranije forme društvenog i ekonomskog života tog perioda, tokom čega dolazi do sve većeg medjusobnog povezivanja medju ljudima i usložnjavanja medjusobnih transakcija i relacija. Od prvobitnog odnosa čoveka sa božanstvima, religijski festivali i žrtvovanja sve više proširuju dimenziju i dovode do učestalijeg i kompleksnijeg odnosa čoveka sa čovekom. U tom procesu u nekom momentu se pojavljuju i odredjene forme znamenja ili “priznanica”, koje su sveštenici počeli da daju za isporučene životinje, koje će se vremenom kovati od metala sa slikama hrama ili božanstva. Ti prvobitni novčići nisu tada imali stvarnu vrednost, već prvenstveno funkcionalnu i simboličku. Ptedstavljali su i davali jedan osećaj u svesti da je neka obaveza prema višim silama izvršena. Novac je predstavljao jedno admninistrativno sredstvo u toj celokupnoj mističnoj i božanskoj ekonomiji. Naredna faza u razvoju novca nastupa neposredno pre i tokom rimskog perioda, kada kovani novčići počinju da nose likove Kralja Solomona, Aleksandra Velikog i rimskih cezara. Novac se tako sve više spušta na materijalni nivo i postaje reprezent ovozemaljske moći, gubeći postepeno prvobitno svojstvo i namenu, i sa daljim razvojem sistema moći, zakona i država, sve više poprima ona svojstva i svrhu kakvu danas ima u savremenom svetu.

Ekonomisti nas uče da se prava vrednost neke novčane valute odredjuje prema količini zlata koja se za nju može kupiti. Možda je to i za nas neki dobar trag. Da probamo da ga malo sledimo i da vidimo šta se iz toga može naučiti. Prvo, zlato je metal koji je svuda prisutan, opet slično vazduhu, ali se nalazi po pravilu samo u tragovima, u vidu finog praha. Veoma retko se sreće u gromadama i većim količinama. Ima specifični afinitet prema svetlu, koje upija ali ne zadržava, već ga odmah izračuje ponovo napolje. Ima stabilnu strukturu i veliku spečificnu težinu. Veoma je elastišan metal ( od jednog grama zlata može se napraviti nit duga dva kilometara ) i jak je (zica prečnika dva milimetara može da drži teret od 60 kilograma).

U ovim karakteristikama zlata kao metala krije se i odredjena simbolika, koja nam može pomoći da bolje razumemo i unapredimo sopstveni odnos prema novcu.

Dobar deo našeg odnosa sa novcem je vezan i za nač poslovni identitet. Ko sam ja zapravo u poslovnom smislu? Šta sam naučio, za šta sam se školovao, šta znam, u čemu sam ja to posebno dobar i šta volim da radim ? Iz kog domena su moji prirodni kvaliteti i talenti? U jevrejskoj kulturi se smatra da najveći greh koji jedna osoba može da učini prema Bogu je, da ne koristi svoje prirodne nadarenosti i talente. Kada to saznamo, onda nam predstoji jos jedan značajan korak, a to je da sa ideje bavljenja sobom ( “how can I look after myself”) predjemo na to: kako biti koristan drugima (“ how can I serve mankind”).

Odnos prema novcu svakog pojedinca u velikoj meri je vezan i za nasledje i porodične šablone. Ernst Jinger, kaže: “ Presudno je što većina ljudi nije, u duši svojoj, sposobna za bogatstvo, čak ni za vrlo skromno imanje. Ako im ipak spolja pripadne, ono im isklizne i nestane bez traga. Možda ih još i unesreći.” Naravno, ti unutrašnji negativni šabloni i programi se mogu osvestiti, demistifikovati, i svesno i odgovorno preuzeti nove pozicije i stavovi. Svaki pojedinac može da realno i odgovorno odredi svoje finasijske i materijalne ciljeve, da razvije disciplinu i odgovornost u pravcu njihovog sprovodjenja, kao i da uspostvljanjem ličnog knjigovodstva prati ostvarljivost i realizaciju zacrtanog.

Šta je zapravo novac i kako bismo ga mogli definisati? Za pristup i potrebe ove radionice, mi novac definišemo kao nešto za šta razmenjujemo svoju životnu energiju. To je ono sto dobijamo u zamenu za svoje potročeno vreme i energiju.

Cilj rada na temu novca je ostvariti finasijsku nezavisnost i samostalnost, koju bi opisno predstavili kao stanje: kada nešto što nam ne odgovara, ne moramo da radimo iskljucivo radi novca i kada ne moramo da se odričemo nečega, do čega nam je stvarno stalo, samo zato što nam za to nedostaje novac.

I više od toga, ova radionica nam može značajno pomoći da kroz proces dubljeg razumevanja našeg ličnog odnosa prema novcu otkrivamo svoje najviše životne ciljeve i samu svrhu naseg života. U tom smislu, ucestvovanje na ovoj praktičnoj radionici predstavlja jednu interesantnu i uzbudljivu avanturu, nalik na mitske priče o traganju za izgubljenim blagom. Poenta tih priča i njihova sakrivena poruka je da se zlato zaista krije u svakome od nas. Videli smo već da se taj metal obično nalazi u formi finog praha koji želi sunce, pa shodno tom simbolizmu, sopstvene senzibilnosti i talente treba prepoznati, sakupiti, dati im formu i estetiku, izneti na svetlo dana i sa njima svakodnevno ulaziti u odnose otvorene i odgovorne razmene sa drugima.

Leave a Reply