IT

Softverske internet centrale stižu i u Srbiju

Kompanija AlfaNum predstavila je novo rešenje za IP kućne centrale, govorne automate i pozivne centre. Radi se o čisto sofverskom rešenju za IP telefoniju, koje se distruibuira kao otvoreni kod, pod nazivom Asterisk. Iako praktično besplatno, ovo rešenje ne zaostaje po svojoj funkcionalnosti i performansama za mnogo skupljim brendiranim rešenjima drugih firmi.

Kućna centrala PBX (Private Branch Exchange), predstavlja telefonsku centralu koja opslužuje određeno preduzeće. Ona čini osnovu telefonske mreže unutar jedne kompanije i povezuje internu sa javnom telefonskom mrežom. Zbog toga što se različiti uređaji kao što su faks mašine, modemi , telefoni i slično mogu povezivati na centralu, za njih se koristi jedan opšti naziv – ekstenzija ili lokal.

Glavna prednost kućnih centrala u odnosu na ostale sisteme je u tome što razgovori u okviru preduzeća ne idu preko javne telefonske centrale i stoga se ni ne naplaćuju.

U običnim telefonskim sistemima, kućna centrala predstavlja sistem koji vrši prespajanje poziva unutar kompanije. Ona takođe upravlja izlaznim linijama obezbeđujući da velik broj korisnika u kompaniji ima izlaz prema spoljnoj mreži po potrebi. Veliki PBX sistemi imaju mogućnost da dolazne pozive preusmeravaju na odgovarajuće ekstenzije, da snimaju govorne poruke i slično. Tipična kućna centrala se sastoji od izlaznih linija, server računara koji upravlja prebacivanjem poziva, ulaznih linija i nekakve konzole koja omogućuje ručno upravljanje.

Industrijska revolucija je promenila način funkcionisanja privrede, a informatička je promenila način komuniciranja. Polovinom dvadesetog veka kompanije počinju da rastu i da se razvijaju i sve više postaje izražen problem u komunikacijama. Jedna kompanija može imati kancelarije u više međusobno udaljenih gradova što dovodi do otežanog upravljanja takvim sistemom. Klasične analogne centrale nisu bile u stanju da zadovolje povećane zahteve koji su im postavljeni. Rešenje je pronađeno u digitalnoj tehnologiji. Digitalne centrale su uvele novu funkcionalnost.

Kako se tehnologija vremenom širila to se broj proizvođača opreme smanjivao. Danas imamo situaciju da tržištem dominiraju velike kompanije koje nude potpuna rešenja za lokalnu telefonsku mrežu. Osnovu ove mreže čini centrala tog proizvođača i na centralu se mogu stavljati razne ekstezije: telefonski aparati, faks uređaji, modemi… Zajedničko za sve ove uređaje je činjenica da su svi proizvedeni od strane istog proizvođača. Na taj način su korisnici prinuđeni da se vežu za tog proizvođača i svako proširivanje njihove mreže prate značajni troškovi.

Asterisk Razvoj kompjuterskih mreža devedesetih godina 20. veka doveo je do pojačanog zanimanja javnosti za novu packet swiching tehnologiju. Kako je ova tehnologija postajala sve više zastupljena u kompjuterskim mrežama, tako je počeo i njen prodor u sferu telefonije. Dotadašnji prenos podataka sa komutacijom kola biva zamenjen novom tehnologijom poznatom kao VoIP (Voice over Internet Protocol).

VoIP je zajednički naziv za grupu tehnologija koje služe za prenos glasa putem interneta. Običan telefonski razgovor za prenos podataka koristi kontinuiran signal bez kompresije. Zvuk se u telefonskom aparatu pretvara u električni signal koji zatim putuje žicama do odredišta gde se ponovo pretvara u zvuk.

Kod VoIP tehnologije između dva govornika se nalazi računar. Zvuk se pretvara u električni signal koji se šalje na posebnu karticu na računaru. Tu se signal obrađuje, vrši se njegova kompresija da zauzme što manje prostora i zatim se tako obrađen secka na male paketiće. Takvi paketići se putem interneta šalju do drugog računara koji radi obrnutu stvar. On sve primljene pakete sastavi u jednu poruku, a zatim izvrši dekodiranje. Ovaj signal se na kraju linije u posebnom SIP telefonu ponovo pretvara u zvuk.

Telefonske centrale koje koriste IP tehnologiju podržavaju sve standarne mogućnosti klasičnih centrala, ali nude i mnoge nove funkcije. Glavna prednost ovih sistema u odnosu na klasične je ta što su oni u stvari softverski proizvod koji se instalira na običan računar. Na taj način se zaobilazi problem vezan za proizvođača hardvera. Više nije potrebno kupovati skupe telefone i ostale brendirane uređaje da bi se proširio sistem ili menjati kompletnu infrastrukturu ukoliko se želi preći na drugog proizvođača. Sve hardverske komponente se vrlo lako mogu zameniti novim i sistem se može proširivati dodavanjem novih komponenata različitih proizvođača. Pošto je u pitanju računar, cena hardvera je daleko niža nego kod brendiranih rešenja.

Asterisk

Druga velika prednost ovih sistema u odnosu na klasične je u njihovom povezivanju. Ranije je kompanija morala da sklapa poseban ugovor sa telekomunikacionim provajderom da bi povezala svoje filijale. Prekookeanski pozivi su bili i pored svega veoma skupi i neekonomični. Mogućnosti kao što su konferencijski poziv sa više udaljenih lokacija su bile rezervisane isključivo za naveća preduzeća sa velikim budžetom. Uvođenjem Internet Protokola, ovakvi pozivi su postali pristupačni svim preduzećima i pojedincima.

Velike mogućnosti podešavanja omogućuju osim prebacivanja poziva i dodavanje govornog automata, automatsku telekonferenciju, „click-to-call” funkciju (korisnik na svom računaru klikom na izabrani kontakt inicira poziv bez upotrebe telefonskog aparata), praćenje aktivnosti poziva i slično. Koristeći IP telefonsku centralu i VoIP telefonski protokol, organizacija može da kombinuje (i spoji) telefonsku i računarsku mrežu u jedan sistem i na taj način znatno umanji troškove, pojednostavi upravjanje i poveća funkcionalnost.

Tipična IP centrala je program koji se izvršava na server računaru. U zavisnosti od opterećenja, server može da obavlja i neke druge zadatke, ali se obično koristi još samo za povezivanje VoIP sistema na internet. IP centrale se isporučuju u tri oblika. To može da bude softver koji se kupuje, pa se zatim instalira na kompanijskom serveru. Drugi oblik je da se kupi server računar sa već instaliranim softverom koji je zatim potrebno samo podesiti, dok je treći način je da se nabavi potpuno podešen sistem koji je samo potrebno priključiti na postojeću mrežu.

Na tržištu postoji mnogo implementacija kućnih telefonskih centrala, a jedna od njih je i Asterisk koji se pojavio 1999, a čiji je tvorac Mark Spenser iz kompanije Digium. Sistem je dobio ime po simbolu „*” koji je njegov logo, što se na engleskom jeziku izgovara „Asterisk”.

Glavne osobine Asterisk sistema

Asterisk koristi sve prednosti koje jedna IP centrala ima nad klasičnom, ali omogućuje i jednu veliku prednost u odnosu na ostale IP centrale. Kao što je bila situacija sa proizvođačima klasičnih centrala pre pojave IP telefonije, tako danas postoje nekoliko velikih kompanija koje se bave instalacijom VoIP sistema. Njihova rešenja su obimna i pokrivaju uglavnom svaki aspekt poslovanja, ali su licence za korišćenje sistema veoma skupe.

Kod Asteriska nema licenci. Sistem je baziran na otvorenom kodu koji se ne naplaćuje. Druga prednost otvorenog koda je velika mogućnost proširivanja i podešavanja. Zahvaljujući otvorenosti koda, Asterisk je godinama poboljšavan od strane stotina programera koji su prijavljivali greške i vršili testiranja i ispravke u funkcionisanju sistema. Ukoliko se ukaže potreba za nekom od funkcija koje Asterisk još ne podržava, ona se vrlo lako može dodati bez potrebe da se menja struktura postojećeg koda zahvaljujući modularnosti.

Treća prednost otvorenog koda je to što su podržani svi međunarodni standardi. Tako se ne može desiti da bude otežana mogućnost proširivanja sistema zbog toga što je u početku telekomunikacioni sistem neke kompanije bio osmišljen da koristi centralu određenog proizvođača.

Sve ovo čini da Asterisk sistem može da podrži širok spektar protoklola bilo analognih, digitalnih ili VoIP i na taj način omogućuje kombinaciju klasične i VoIP telefonije, što je osnovni preduslov za nadgradnju postojećih sistema i prelazak na nove tehnologije.

Za povezivanje Asterisk servera na javnu telefonsku mrežu koriste se posebne kartice koje se stavljaju u računar. Proizvođač ovih kartica je kompanija Digium ali i mnoge druge firme. Sva oprema koja se koristi podržava međunarodne standarde i nije vezana za proizvođača.

Zanimljiva opcija, sa gledišta smanjenja troškova, je korišćenje softverskih telefona (softphone) kao lokala na centrali, što znači da nije više potreban poseban telefon, nego se u funkciji lokala koristi neki od računara već priključenih na mrežu.

Upotrebom GSM gateway-a moguće je ostvariti pozive prema GSM mrežama (kao i primati pozive) po ceni razgovora u mreži mobilnog operatera.

Preduzeća koja imaju odeljenja na više odvojenih lokacija imaju mogućnost povezivanja dva ili više Asteriska. Za komunikaciju se koristi internet link zadovoljavajućeg propusnog opsega i na taj način preduzeća ne moraju da sklapaju poseban ugovor sa telekom provajderima. Na ovaj način ni međunarodni pozivi više ne predstavljaju problem jer se sav razgovor obavlja unutar preduzeća i tarifira se samo odlazni saobraćaj po ceni lokalnog poziva.

Asterisk

Rešenja bazirana na Asterisku nude bogat i fleksibilan skup funkcionalnosti. Asterisk nudi kako klasične PBX funkcionalnosti, tako i napredne opcije koje se mogu koristiti sa tradicionalnim standradnim telefonskim i VoIP sistemima:

o Prosleđivanje i preuzimanje poziva
o Poziv na čekanju
o Konferencijski poziv
+ neograničen broj različitih konferencija
+ dinamičke konferencije (on-the-fly)
o Govorna pošta
+ svaki lokal ima svoju govornu poštu
+ svaki lokal ima svoju pozdravnu poruku
+ prosleđivanje govorne pošte na drugi lokal
+ WEB interfejs za pristup govornoj pošti
o Govorni automat sa sistemom menija
+ personalizovani govorni promptovi
+ različiti režimi rada (dnevni/noćni)
o Snimanje razgovora
o Praćenje statistika rada centrale
o Preusmeravanje poziva
+ ako je lokal zauzet
+ ako se niko ne javlja
o Konfigurisanje lokala
+ da zvone svi lokali
+ da zvone određeni lokali
+ da zvone redom
o Slanje faksa na elektronsku poštu
o Pozivni centar sa automatskom distribucijom poziva
+ neograničen broj redova čekanja
+ neograničen broj agenata
+ mogućnost rada agenata od kuće

Asterisk centrala se konfiguriše preko veb interfejsa iz veb čitača, tako da ne zahteva instaliranje posebne aplikacije za tu svrhu. Podešavanje se vrši preko interfejsa koji se naziva Asterisk GUI. Odavde se mogu konfigurisati svi važniji parametari sistema, dodavanti lokali, konfigurisati odlazne linije, konferencije, govorna pošta, direktorijumi, pa i govorni meniji i redovi čekanja ako za to postoji potreba, uz praćenje rada sistema u realnom vremenu.

U Srbiji postoji više firmi koje se trude da prate nova dešavanja na ovom polju, a jedna od najpoznatijih firmi koja se bavi implementacijom i integracijom Asterisk sistema je kompanija AlfaNum iz Novog Sada koja je svojim radom na području govornih tehnologija pokazala da je u mogućnosti da prati trendove razvoja na svetskom tržištu. Više informacija možete pronaći na sajtu www.asterisk-pbx.co.rs
Izvor:RTV

Leave a Reply