Događaji · IT · Telekomunikacije

Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva

U subotu 17. maja obeležen je Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Ove godine je za Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva izabrana tema “Povezivanje osoba s invaliditetom: IKT mogućnosti za sve”, kako bi se posvetila pažnja specijalnim (specifičnim) potrebama ljudi s invaliditetom.

Glavna svečanost povodom Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva održana je ove godine u Kairu, 15. maja, na završetku konferencije “ITU Telecom Africa 2008.” gde je učestvovala i delegacija Srbije, od osam IT firmi, koju je predvodila dr Aleksandra Smiljanić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Srbije je krajem prošle godine učestvovalo u organizaciji međunarodne konferencije u Beogradu „Svi imaju pravo na digitalno doba”, čija je tema bila dostupnost veb sadržaja i digitalnih dokumenata od javnog značaja za osobe sa dodatnim potrebama.

Na Svetskom samitu o informacionom društvu je, kroz “Ženevski akcioni plan” zatraženo od država članica da u svojim nacionalnim e-strategijama posvete pažnju specijalnim potrebama osoba s invaliditetom i podstaknu projektovanje i proizvodnju IKT opreme i usluga prilagođenih njihovim potrebama, uključujući pridržavanje univerzalnog principa dizajna i korišćenje tehnologija koje invalidima obezbeđuju neophodnu pomoć. Dodatno je zatraženo da se započnu istraživanja i razvoj, koji bi trebalo da omoguće dostupnost IK tehnologija svima, uključujući osobe s invaliditetom.

Cilj je da se sve prednosti savremenih tehnologija ravnomerno rasporede u društvu, da se premosti digitalni jaz stvaranjem mogućnosti za sve i iskorišćavanjem kompletnog razvojnog potencijala koje omogućavaju vrhunske IK tehnologije.

Smisao obeležavanjaSvetskog dana telekomunikacija i informacionog društva je da širi znanja o važnosti koje upotreba Interneta i ostalih informaciono-komunikacionih tehnologija imaju za društvo i privredu. 17. maj se obeležava kao dan kada je ustanovljena Međunarodna unija za telekomunikacije (International Telecommunication Union-ITU). Ovo je najstarija međunarodna organizacija koja još postoji, osnovana 1865. godine, potpisivanjem međunarodne telegrafske konvencije.

Novembra 2005. godine Svetski samit o informacionom društvu je zatražio od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da 17. maj proglasi za Svetski dan informacionog društva, kako bi se dužna pažnja posvetila značaju i važnosti IKT tehnologija i velikom broju drugih oblasti u vezi s informacionim društvom. Generalna skupština je u martu 2006. godine usvojila rezoluciju u kojoj se utvrđuje da će Svetski dan informacionog društva biti svake godine proslavljan 17. maja.

Novembra 2006. godine na ambasadorskoj konferenciji ITU u Antaliji odlučeno je da se oba događaja obeležavaju 17. maja kao Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva.

Akcioni plan povodom Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva 2008

Međunarodna telekomunikaciona unija poziva sve važne činioce (političare, regulatorna tela, operatere i industriju) da tokom ovogodišnjeg Svetskog dana telekomunikacija i informatičkog društva istaknu potrebu usvajanja politike i strategija koje će omogućiti ostvarenje potreba za IKT tehnologijama osobama s invaliditetom, obezbeđivanjem dostupne opreme i usluga. Time ne bi samo ostvarili inkluzivno informatičko društvo, već bi se državama članicama omogućilo da ispune svoje obaveze na osnovu člana 9 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koju je u decembru 2006. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

Pored ostalog, Konvencija određuje da će “Države preduzeti neophodne mere da bi se:

1. osobama s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi obezbedio prostup IKT tehnologijama i službama za pomoć u hitnim slučajevima

2. promovisao pristup osoba s invaliditetom novim IKT tehnologijama, uključujući Internet

3. promovisalo projektovanje, proizvodnja i distribucija pristupačne IKT opreme i tehnologija u ranoj fazi

4. obezbedilo osobama s invaliditetom ostvarivanje prava na slobodu govora i mišljenja

5. u prikladnom formatu i tehnologijama, pravovremeno i bez dodatnih troškova, pružile informacije koje su odgovarajuće za različite vrste invaliditeta

6. entiteti u privatnom vlasništvu, koji pružaju javne usluge, podstakli na obezbeđivanje informacija i usluga osobama s invaliditetom u za njih prikladnom i upotrebljivom obliku

7. mediji (uključujući one koji informacije distribuiraju preko Interneta) ohrabrili i podstakli da svoje usluge učine pristupačnim.”

Da bi se rešili problemi koji se odnose na osobe s invaliditetom, Međunarodna telekomunikaciona unija poziva države članice da:

– kroz radionice nastave sa podizanjem svesti u javnosti za identifikovanje pravila, najboljih praksi, alatki i resursa koji će biti prilagođeni/korišćeni u njihovim državama

Poziv na akciju: države članice MTU i članovi sektora se podstiču da aktivno učestvuju na svim događajima u organizaciji MTU koji su posvećeni osobama s invaliditetom i, tamo gde je moguće, obezbede stručnjake i resurse kako bi se razmenila iskustva i najbolje prakse za uključivanje pitanja osoba s invaliditetom u politiku, zakone i regulatorne dokumente.

– podrže rad na stvaranju Smernica o pitanjima invaliditeta za političare i regulatorna tela

Poziv na akciju: države članice MTU i članovi sektora se podstiču da učestvuju u aktivnostima u sklopu Teme 20 Studijske grupe 1, kako bi bili podržani napori za stvaranje Smernica koje će omogućiti razmenu iskustava i najboljih praksi po pitanju politike i odnosa prema osobama s invaliditetom.

– održe svetski skup o dostupnosti i samim uslugama za osobe sa invaliditetom u procesu usvajanja odredaba i strategija usmerenih ka reviziji i izveštavanju o njihovim naporima, kao i da razmene najbolje prakse što će biti osnova za usvajanje preporuka za Svetsku konferenciju o razvoju telekomunikacija 2010. godine

Poziv na akciju: države članice MTU i članovi sektora se podstiču da stupe u partnerstvo sa MTU, razmene iskustva i obezbede stručnjake i resurse za razvijanje smernica i preporuka za uključivanje pitanja osoba s invaliditetom u nacionalna IKT dokumenta i strategije.

– pokrenu i sprovedu projekte i aktivnosti koje se odnose na potrebe osoba s invaliditetom za IKT tehnologijama

Poziv na akciju: države članice MTU i članovi sektora se podstiču da pokrenu i sprovedu IKT projekte i aktivnosti koje će odgovoriti na potrebe osoba s invaliditetom, u skladu sa standardima za dostupnost i pristupačnost IKT tehnologija.

– prikupe podatke o broju osoba s invaliditetom koje imaju pristup IKT tehnologijama kako bi se došlo do odgovarajućih indikatora koji će doprineti uključivanju pitanja o pristupačnosti IKT tehnologija u javnu agendu, stvaranju svesti u javnosti i praćenju napretka uključivanja osoba s invaliditetom u informatičko društvo

Poziv na akciju: od država članica MTU i članova sektora se zahteva da prikupe neobjedinjene podatke koji će omogućiti stvaranje regulatornih dokumenata i strategija za ispunjavanje potreba za IKT tehnologijama i uklanjanje barijera za osobe s invaliditetom.

Izjava generalnog sekretara MTU

Povezivanje osoba s invaliditetom: IKT mogućnosti za sve

Ključ za informatizaciju društva je univerzalan pristup. Svi moraju da imaju jednake mogućnosti i prilike da učestvuju u digitalnom dobu. Nikome ne smeju biti uskraćene potencijalne prednosti i korist od novih informatičko-komunikacionih tehnologija (IKT), ponajmanje zbog njihovog invaliditeta. Pošto IKT tehnologije unose mnoge inovacije u naše poslovanje, domove i sve druge oblasti našeg života, te prednosti i koristi se moraju iskoristiti za dobrobit osoba s invaliditetom.

Ove godine Međunarodna telekomunikaciona unija je za obeležavanje Svetskog dana telekomunikacija i informatičkog društva usvojila temu “Povezivanje osoba s invaliditetom: IKT mogućnosti za sve”. Na Svetskom samitu o informatičkom društvu je državama članicama upućen poziv da u svojim e-strategijama posvete pažnju specijalnim potrebama osoba s invaliditetom, kao i drugih marginalizovanih i ranjivih grupa. Dodatno je zatraženo da se podstakne projektovanje i proizvodnja IKT opreme i usluga koje su u skladu s Principom univerzalnog dizajna i korišćenje tehnologija za pomoć i podršku u istraživanju i razvoju, koji bi omogućili dostupnost IKT tehnologija svima, uključujući osobe s invaliditetom.

Na poslednjoj Svetskoj konferenciji za razvoj telekomunikacija, održanoj u Dohi u Kataru 2006. godine, usvojena je nova specijalna inicijativa o “Pristupu telekomunikacionim uslugama osoba s invaliditetom”. Akcioni plan iz Dohe je istakao posvećenost svetske konferencije koja je održana u Tunisu izgradnji IKT kapaciteta za sve, uključujući osobe s invaliditetom, kroz promociju univerzalnog, svestranog, ravnopravnog i jeftinog pristupa IKT tehnologijama. On je pozvao na usvajanje univerzalnog dizajna i tehnologija za pomoć i podršku, koje će obezbediti da se prednosti i koristi ravnomerno rasporede u društvu, premosti digitalni jaz stvaranjem digitalnih mogućnosti za iskorišćavanje kompletnog razvojnog potencijala koji omogućavaju vhurnske IKT tehnologije.

Međunarodna telekomunikaciona unija poziva sve važne činioce (političare, regulatorna tela, operatere i industriju) da tokom ovogodišnjeg Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva istaknu neophodnost usvajanja politike i strategija koje će zadovoljiti potrebe osoba s invaliditetom za IKT tehnologijama, obezbeđivanjem dostupne opreme i usluga. Time nećemo samo ostvariti inkluzivno informatičko društvo, već će se državama omogućiti članicama da ispune svoje obaveze na osnovu člana 9 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koju je u decembru 2006. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

Naš fokus će ove godine, kada je reč o IKT potrebama osoba s invaliditetom, biti pružanje informacija i znanja svim ljudima, poboljšanje komunikacionih veza s najudaljenijim i najosetljivijim grupama i stvaranje inkluzivnog informatičkog društva koje omogućava napredovanje ka boljem, mirnijem i produktivnijem svetu. Naša je nesumnjiva obaveza danas da obezbedimo IKT mogućnosti za sve, posebno osobama s invaliditetom.

Proslavljajući Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva, pozivamo sve činioce – proizvođače, davaoce usluga, međunarodne organizacije, državne i nevladine organizacije kao i političare – da nam se pridruže u nastojanjima da povežemo sve, posebno 650 miliona ljudi na svetu koji žive s invaliditetom, izuzetnim digitalnim mogućnostima koje nam pružaju IKT tehnologije.

Hamadun Ture

Generalni sekretar MTU

Leave a Reply