Telekomunikacije

155 miliona evra dobit Telekoma Srbija u 2009.

Kompanija “Telekom Srbija” a.d. je u 2009. godini ostvarila poslovni prihod od 89, 2 milijarde dinara što predstavlja rast od oko 5% u odnosu na 2008. godinu.

Ostvaren je najbolji rezultat u istoriji kompanije sa 15,5 milijardi dinara neto dobiti koja je porasla za čak 193% u odnosu na prethodnu godinu.

Operativna dobit takođe beleži rast, od oko 9% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 19 milijardi dinara.

Istovremeno, ukupne obaveze kompanije su smanjene za 8%, a koeficijent zaduženosti je povoljniji u odnosu na prethodnu godinu. To je najvećim delom uslovljeno otplatom dela zajma dobijenog od Citibank N.A, London, kao i povećanjem kapitala zbog ostvarene neto dobiti u 2009. godini.

I u 2009. godini se pokazala opravdanost regionalnog širenja kompanije, s obzirom da je rast poslovnih prihoda ostvaren i na nivou Grupe, u čijem sastavu posluju kćerke kompanije Telekom Srpske u Republici Srpskoj i m:tel u Crnoj Gori. Ukupan konsolidovani prihod Grupe u 2009. godini je iznosio 113, 9 milijardi dinara.

Telekom Srbija Grupa je u 2009. godini ostvarila povećanje ukupnog broja korisnika u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, kao i povećanje korisnika Internet i multimedijalnih usluga. Tako usluge kompanije danas u tri zemlje koristi 3,4 miliona korisnika fiksne telefonije i 7,7 miliona korisnika mobilne telefonije. Zabeležen je porast od 151 hiljadu korisnika ADSL-a, kojih je ukupno na kraju godine bilo 442 hiljade, dok je broj IPTV korisnika iznosio 23 hiljade.

Navedeni podaci deo su pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Telekoma Srbija, koje je revidirao nezavisni eksterni revizor, a usvojila Skupština akcionara.

Leave a Reply