Telekomunikacije

Centralna javna rasprava povodom izmena Zakona o elektronskim komunikacijama

U okviru javne rasprave sprovedene u cilju prikupljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija organizuje centralnu javnu raspravu, koja će biti održana u ponedeljak, 9. decembra 2013. godine, sa početkom u 12 časova u velikoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 73.

mtt

One thought on “Centralna javna rasprava povodom izmena Zakona o elektronskim komunikacijama

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Deveti dopunski komentar:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj
  Vladana Radisavljevic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Deveti dopunski komentar i sugestija u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  1. – U Zakonu o elektronskim komunikacijama (ZEK) clan 61. menja se (u skladu sa clanom 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije) tako da glasi:

  “Prilikom utvrđivanja pojedinačne značajne tržišne snage naročito se uzimaju u obzir:
  1) strukturu relevantnog tržišta;
  2) tržišni udeo učesnika na tržištu čiji se dominantni položaj utvrđuje, naročito ako je veći od 40% na utvrđenom relevantnom tržištu;
  3 stvarne i potencijalne konkurente;
  4) ekonomsku i finansijsku snagu;
  5) stepen vertikalne integrisanosti;
  6) prednosti u pristupu tržištima snabdevanja i distribucije;
  7) pravne ili činjenične prepreke za pristup drugih učesnika tržištu;
  8) snagu kupca;
  9) tehnološke prednosti, prava intelektualne svojine.

  Dva ili više pravno nezavisna učesnika na tržištu mogu da imaju dominantan položaj ako su povezani ekonomskim vezama tako da na relevantnom tržištu zajednički nastupaju ili deluju kao jedan učesnik (kolektivna dominacija).

  Teret dokazivanja dominantnog položaja na utvrđenom relevantnom tržištu je na Komisiji.”

  2. – Ostale odredbe Glave XI. ZEK-a uskladiti sa odgovarujucim odredbama Zakona o zaštiti konkurencije (ZZK) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije. (To se odnosi narocito na brisanje nepotrebnih odredaba u ZEK-u).

  Razlog – Da bi Agencija u postupku analize trzista za elektronske komunikacione usluge mogla stvarno da saradjuje sa Komisijom za zastitu konkurencije (clan 60. stav 2. ZEK-a), ciji je posao da izvrsava i sprovodi odredbe ZZK, neophodno je uskladiti ZEK sa ZZK (“krovni” zakon).

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 8. decembar 2013.

  P. S. – Mozda bi naslov Glave XI. trebalo promeniti tako da glasi: “TRZISTA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE” ili “KONKURENCIJA NA TRZISTIMA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE”?

  ***
  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  Prilikom kompilacije i manipulacije sa tekstovima u mom devetom komentaru napravio sam gresku. U tacki 1. treba da stoji:

  “1. – U Zakonu o elektronskim komunikacijama (ZEK) clan 61. menja se (u skladu sa clanom 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije) tako da glasi:

  ‘Znacajnu trzisnu snagu (dominantan položaj) ima operator na tržištu koji, zbog svog dominantnog polozaja, može da posluje na relevantnom tržištu u značajnoj meri nezavisno u odnosu na stvarne ili potencijalne konkurente, kupce, dobavljače ili potrošače.

  Znacajna ržišna snaga operatora na tržištu se utvrđuje u odnosu na relevantne ekonomske i druge pokazatelje, a naročito:
  1) strukturu relevantnog tržišta;
  2) tržišni udeo učesnika na tržištu čiji se dominantni položaj utvrđuje, naročito ako je veći od 40% na utvrđenom relevantnom tržištu;
  3) stvarne i potencijalne konkurente;
  4) ekonomsku i finansijsku snagu;
  5) stepen vertikalne integrisanosti;
  6) prednosti u pristupu tržištima snabdevanja i distribucije;
  7) pravne ili činjenične prepreke za pristup drugih učesnika tržištu;
  8) snagu kupca;
  9) tehnološke prednosti, prava intelektualne svojine.

  Dva ili više pravno nezavisna operatora na tržištu mogu da imaju znacajnu trzisnu snagu (dominantan položaj) ako su povezani ekonomskim vezama tako da na relevantnom tržištu zajednički nastupaju ili deluju kao jedan operator (kolektivna dominacija).

  Teret dokazivanja znacajne trzisne snage (dominantnog položaja) na utvrđenom relevantnom tržištu je na Agenciji.”‘

  Izvinjavam se zbog greske.

  Dejan Popovic

Leave a Reply