Telekomunikacije

Izašao je 6. broj časopisa TELEKOMUNIKACIJE

Izašao je šesti broj stručno-naučnog časopisa Republičke agencije za elektronske komunikacije. Sadržaj broja možete videti na adresi www.telekomunikacije.rs.

Konvergencija tržišta, tehnologija i usluga, do koje dolazi zahvaljujući primeni digitalnih standarda, kako u telekomunikacijama tako i u medijskoj industriji, podstiče razmišljanja o konvergenciji regulatornih tela zaduženih za oblast telekomunikacija i oblast radio-difuzije. Uvodni članak šestog broja analizira potencijalne uticaje konvergencije na regulisanje tržišta komunikacija i njegovu konkurentnost.

Jedan od radova bavi se regulatornim izazovom vezanim za mogućnost uvođenja alternativnih operatora u NGA mrežama. Predstavljen je i rad o informaciono-komunikacionim rešenjima za mala i srednja preduzeća. Zanimljiva tema je i pitanje regulisanja Interneta koji se nameće kao izazov tradicionalnom evropskom pravu.

Razvoj novih tehnologija zastupljen je u nekoliko radova, u kojima se razmatraju pasivne optičke mreže, bežični komunikacioni sistemi i specifičan problem elektromagnetske kompatibilnosti.Radu koji govori o projektovanju energetskih sistema i instalacija za napajanje baznih stanica posebnu aktuelnost daju sve izraženiji zahtevi i za uvođenjem novih, zelenih tehnologija.

Zaštita korisnika telekomunikacionih usluga spada u najvažnije nadležnosti Agencije, te smatramo da će čitaoce zanimati prikaz rada korisničkog servisa jednog od velikih operatora na našem tržištu.

Ujedno uredništvo časopisa TELEKOMUNIKACIJE obaveštava autore zainteresovane za objavljivanje radova u narednom 7. broju časopisa da prijavljivanje i predaja radova počinje 10. januara 2011. godine, isključivo preko sajta časopisa u sekciji Registracija.

Leave a Reply