Telekomunikacije

Javna rasprava o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.

Razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama je racionalizacija rada Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i Republičke agencije za poštanske usluge (RAPUS) i stvaranje jednog umesto dva regulatorna tela.

Svrha objedinjavanja nadležnosti regulatornih tela koja obavljaju poslove iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga je obezbeđivanje efikasnosti u radu organa državne uprave i drugih nosilaca javnih ovlašćenja.

logitech-tastatura

Praksa većine zemalja Evropske unije i regiona je da postoji jedno nacionalno regulatorno telo iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

Zakon o elektronskim komunikacijama je takođe izmenjen u skladu sa sa odlukom Ustavnog suda broj IUz-1245/2010 („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 60/2013) kojom je utvrđeno da pojedini delovi članova koji se odnose na zadržane podatke nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

Pored toga, bilo je nužno izvršiti i druge manje izmene Zakona, usled određenih nepreciznosti u tekstu Zakona koje su dovodile do problema u praksi.

Predmeti javne rasprave:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće od 29. novembra do 20. decembra 2013. godine.

Komentare i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama svi zainteresovani mogu dostaviti na e-mail adresu vladana.radisavljevic@mtt.gov.rs.

Komentare i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama svi zainteresovani mogu dostaviti na e-mail adresu [email protected]rs.

4 thoughts on “Javna rasprava o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto misljena – dostavljeni komentari i sugestije:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj
  Vladana Radisavljevic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Komentari i sugestije u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  U vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama dostavjam Vam sledece komentare i sugesije.

  1. – U Zakonu o elektronskim komunikacijama u clanu 1. reci: “zakonito presretanje i zadrzavanje podataka” brisu se.

  2. – U clanu 4. tacka 15. reci: “Internet je globalni elektronski komunikacioni sistem sacinjen” menjaju se i glase: “internet je medjunarodna elektronska komunikaciona mreza sacinjena”.

  U tacki 44. posle reci: “emitovanja” dodaju se reci: “i/ili prijema”.

  U tacki 54. reci: “nezeljeni signal koji” menja se i glasi: “smetnja koja”.

  3. – U clanu 7. stav 1. posle reci: “podsticanja konkurencije” dodaju se reci: “izmedju operatora”; reci: “trzista elektronskih komunikacija” menjaju se i glase: “trzista elektronskih komunikacionih usluga”; a reci: “korisnika elektronskih komunikacija” menjaju se i glase: “korisnika elektronskih komunikacionih usluga”.

  4. – Naslov iznad clanu 81. i pocetak stava 1. ovog clana menja se i glasi: “Upravljanje upotrebom radio-frekvencijskog spektra”.

  U istom stavu tacka 4. posle reci: “kontrolu” dodaje se rec: “koriscenja”.

  U stavu 3. reci: “Agencija upravlja radio-frekvencijskim spektrom” menjaju se i glase: “Agencija upravlja upotrebom radio-frekvencijskog spektra”.

  5. – U clanu 86. stav 2. posle reci: “izdaje se resenjem” dodaju se reci: “koje donosi Agencija”.

  6. – U naslovu iznad clana 98. posle reci: “Kontrola” dodaje se rec: “koriscenja”.

  U istom clanu stav 1. reci: “dok kontrolu odabranih” menjaju se i glase: “dok kontrolu koriscenja pojedinih”.

  U stavu 2. posle reci “Tehnicke preglede” dodaje se rec: “radio-stanica”.

  U st. 3. i 4. posle reci: ‘Kontrolu” dodaje se rec: “koriscenja”.

  U stavu 5. posle reci: “kontrole” dodaje se rec: “koriscenja”.

  U stavu 7. posle reci: “tehnickih pregleda” dodaje se rec “radio-stanica”.

  7. – U clanu 104. stav 5. reci: “imaocima dozvola za emitovanje televizijskog programa” menjaju se i glase: “imaocima dozvola za pruzanje audio-vizuelnih medijskih usluga”.

  8. – U clanu 109. dodaje se novi stav koji glasi: “Korisnik ima pravo na snabdevanje javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama propisanog kvaliteta.”

  9. – Naslov glave XII. menja se i glasi: “Tajnost elektronskih komunikacija”.

  10. – U clanu 126. stav 1. reci: “nije dopusteno” menjaju se i glase: “zabranjeno je”.

  11. – Cl. 128-130. brisu se.

  Razlog: Direktivom o obradi podataka o licnosti i zastiti privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija (2002/58/EC, 2006/24/EC, 2009/136/EC), sa kojom ovaj zakon mora biti saglasan, regulise se zastita osnovnih prava i sloboda, a narocito pravo na privatnost i poverljivost u pogledu na obradu podataka o licnosti u sektoru elektronskih komunikacija i na obezbedjenje slobodnog kretanja takvih podataka i elektronskih komunikacionih uredjaja i usluga u EU. Ova direktiva se ne primenjuje na delatnosti koje se odnose na javnu bezbednost, odbranu, drzavnu bezbednost i delatnosti drzave u oblasti krivicnog prava (clan 1. st. 1. i 3). Prema tome, zakonito presretanje i zadrzavanje podataka treba da bude predmet posebnog zakona, u skladu sa Rezolucijom Saveta o od 17. januara 1995. o zakonitoj intercepciji telekomunikacija (96/C 329/01).

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 30. novembar 2013.

  P. S. – Gore navedeni komentari i sugestije predstavljaju samo manji deo potrebnih izmena i dopuna u Zakonu o elektronskim komunikacijama.

  ***
  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  Zaboravio sam da Vam, u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, dostavjam najvazniu sugesiju. Da se u clanu 4. posle tacke 6. doda nova tacka 6a. koja glasi:

  “elektronska komunikacija (telekomunikacija) je svaki prenos, predaja ili prijem znakova, signala, pisanog teksta, slika, zvukova ili saopstanja ma koje prirode pomocu zicnih, radio, optickih ili drugih elektromagnetskih sistrma”.

  Razlog – U nazivu i vecini odredaba ovog zakona sluzbeno se upotrebljava izraz “elektronska komunikacija” za izrazavanje osnovnog pojma, ali bez definicije koja treba da opise taj pojam. Stavise, u clan u 6. stav 1. ovog zakona, clanu 18. stav 3. Zakona o ministarstvima, nazivu vaseg ministarstva i jednog odbora Narodne skupstine, kao i u drugim propisima i ostim aktima i nazivima organizacija i institucija, sluzbeno se i dalje upotrebljava sinonimni izraz “telekomunikacija”. Zato je neophodno definisati te izraze, u skladu sa definicijom izraza “telekomunikacija” koji se koristi u ratifikovanom Ustavu i drugim osnovnim dokumentima Medjunarodnog saveza za telekomunikacije (http://www.itu.int/net/about/basic-texts/constitution/annex.aspx).
  Ukoliko se usvoji ova sugestija, u clanu 4. treba brisati tacku 23 (definicija reci “komunikacija”).

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 1. decembar 2013.

  P. S. – Interesantno je da Pravopisni recnik (http://www.srpskijezik.com/) ne sadrzi “novu” rec “telekomunikacija”, ali sadrzi “staru” (dvosmislenu) rec “veza”?!

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Drugi dopunski komentar:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj
  Vladana Radisavljevic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Drugi dopunski komentar i sugestija u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  1. – U Zakonu o elektronskim komunikacijama posle clana 2. dodaje se novi clan 2a. koji glasi: “Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na sadrzaj usluga koje se pruzaju putem elektronskih komunikacionih mreza, kao sto su medijski sadrzaji, finansijske usluge i odredjene usluge informacionog drustva.”

  2. – U clanu 4. posle tacke 10. dodaje se nova tacka 10a. koja glasi: “usluga informacionog društva” je svaka usluga, koja se normalno pruža uz naplatu, na daljinu, elektronskim sredstvima i na lični zahtev primaoca usluge, pri cemu:

  – ‘na daljinu’ znači da se usluga pruža bez prisustva lica u isto vreme i na istom mestu;

  – ‘elektronskim sredstvima’ znači da je usluga na početku poslata i na svom odredištu primljena pomoću elektronske opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i skladištenje podataka, kao i da je u celosti predata, preneta i primljena žičnim, radijskim, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima;
  – ‘na ličnii zahtev primaoca usluga’ znači da se usluga pruža putem prenosa podataka na lični zahtev. Netražene usluge, pod kojima se podrazumevaju usluge koje se pružaju bez ličnog zahteva, nisu stoga obuhvaćene.”

  Razlog – Izraz “usluga informacionog drustva” upotrebljava se u definiciji izraza “elektronska komunikaciona usluga” (clan 4. tacka 10), kao i u sugestiji za gore navedeuj odredu novog clana 2a.

  Pojam “usluga informacionog drustva“ uveden je i definisan u evropskom pravu prvi put članom 1. stav 2. Direktive 98/34/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 22. juna 1998. godine o uspostavljanju postupaka u oblasti tehnickih standarda i propisa i pravila o uslugama informacionog drustva (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1998/L/01998L0034-20070101-en.pdf), a zatim i članom 2. pod (b) Konvencije o informativnoj i pravnoj saradnji u pogledu “usluga infornacionog drustva“ (iz serije ugovora Saveta Evrope, CETS, br. 180: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=180&CM=1&CL=ENG).

  “Usluga informacionog društva“, u smislu člana 3. tačka 3. Zakona o elektronskoj trgovini, jeste usluga koja se pruža na daljinu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno prodaja robe i usluga putem Interneta, nuđenje podataka i reklamiranje putem Interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga.

  U prethodnoj definiciji govori se o “elektronskoj opremi“, “elektronskoj mrezi“ i „mrezi“ (bez ikakve kvalifikacije), ali se ne kaže da se ta oprema i mreža(e) koriste za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) podataka koji se u celosti predaju, prenose i primaju žičnim, radijskim, optičkim i drugim elektromagnetnim sredstvima (elektronska komunicija podacima), kao što je to naznačeno u gore pomenutoj Direktivi i Konvenciji.

  Novoskovani (pomodni) i novouspostavljeni službeni izraz “informaciono društvo“ (eng.”Information Society”) zvuci rđavo, a “usluga informacionog društva“ (eng. “Information Sosiety Service”) još i gore. Na francuskom jeziku taj pojam glasi: “service de la societe de l’information”. U standardnom rečniku francusko-srpskog jezika piše da “de” uz imenicu služi za padež bez predloga i sa jednim od predloga: u, iz, o, od, za, sa kojim se izražava, između ostalog, pripadnost, i da “de la” znaci – odatle. Izgleda da je ovaj novi pojam trebalo da glasi: “usluga u informacionom društvu“. Ili, alternativno, kraće i jednostavnije, kao u sekciji 3. tačka (20) američkog Zakona o komunikacijama – “informaciona usluga”.

  Izraz “informaciona usluga“ u pomenutom američkom zakonu označava nuđenje mogućnosti za generisanje, sticanje, skladištenje, transformisanje, obradu, preuzimanje, korišćenje, ili činjenje dostupnim informacija putem telekomunikacija, i obuhvata elektronsko izdavaštvo, ali ne obuhvata nikakve koristi od takve mogućnosti za upravljanje, kontrolu ili rad telekomunikacionog sistema ili upravljanje telekomunikacionom uslugom (http://www.law.cornell.edu/uscode/47/153.html).

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 4. decembar 2013.

 3. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Treci dopunski komentar:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj
  Vladana Radisavljevic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Treci dopunski komentar i sugestija u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  1. – U Zakonu o elektronskim komunikacijama (ZEK) u clanu 43. posle stava 1. dodaje se novi stav 1a. koji glasi (u skladu sa clanom 5. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanjeelektronskih komunikacionih mreža, pripadajućihsredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata – http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnici_koje_donosi_MTID/Pravilnik_o_instalacijama_u_zgradama.pdf):

  “Elektronska komunikaciona mreža zgrade se planira, instalira, koristi i održava tako da:
  1) se svim zainteresovanim operatorima omogućava pristup zgradama uz ravnopravne i nediskriminatorne uslove, na mestimakoja su predviđena za interfejs spoljne mreže za pristup (ENI);
  2) se svim krajnjim korisnicima usluga u zgradama omogućava slobodan izbor operatora;
  3) se svim krajnjim korisnicima usluga u zgradama, nezavisno od medijuma i sistema prenosa u mreži za pristup operatora, obezbeđuje minimalna upotreba:
  (1) usluga informacionih i komunikacionih tehnologija(ICT–usluge),
  (2) usluga radiodifuznih tehnologija (BCT–usluge), i
  (3) izborno usluga upravljanja, nadzora i komunikacije uređajima i sistemima u zgradi (CCCB–usluge);
  4) svim krajnjim korisnicima usluga u zgradama mora da bude omogućeno korišćenje usluga na nivou propisanog kvaliteta;
  5) upotreba elektronske komunikacione infrastrukture za pristup i povezane opreme zgrada, kao i zajedničkog dela elektronske komunikacione mreže zgrada bude besplatna;
  6) zadovoljava relevantne propise iz oblasti izgradnje iprostornog planiranja, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.”

  Razlog – Prema clanu 16. stav 2. Zakona o državnoj upravi, ministarstva i posebne organizacije ne mogu propisom određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom.

  2. – U clanu 131. posle stava 1. dodaje se novi st. 1a. i 1b. koji glase (u skladu sa clanom 72. st.1. i 2. ranijeg Zakona o telekomunikacijama – http://www.ratel.rs/upload/editor_files/File/Regulativa/Zakon%20o%20telekomunikacijama.pdf):

  “Korisnik (alternativa: operator) radio-stanice je duzan da se, prilikom rada radio-stanice, pridrzava uslova u pojedinacnoj dozvoli za koriscenje radio-frekvencija (za tu radio-stanicu) ili uslova za koriscenje radio-frekvencija (za tu radio-stanicu) po rezimu opsteg ovlascenja, kao i uslova odredjenih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, da obezbedi da se radom njegove radio-stanice ne stvaraju stetne smetnje u radu drugih radio stanica, da obezbedi da se radom njegove radio-stanice ne ugrozava niti narusava zivotna sredina, a posebno da, u skladu sa propisanim standardima, obezbedi zastitu ljudi od stetnog zracenja uredjaja, kao i da preduzima mere za blagovremeno otklanjanje nepravilnosti u radu svoje radio stanice.

  Ako se utvrdi da radio stanica stvara stetne smetnje drugim radio-stanicama ili nju ometaju druge radio stanice, Agencija preduzima sve neophodne mere da ometanje prestane.”

  Razlog – I ovom prilikom treba navesti odredbe clana 45.ratifikovanog Ustava Medjunarodne unije za telekomunikacije – ITU (http://www.itu.int/net/about/basic-texts/constitution/chaptervii.aspx). Te odredbe glase:

  “1. Sve stanice, bez obzira na njihovu svrhu, treba da se ustanovljavaju i eksploatisu na takav nacin da ne prouzrokuju stetne smetnje radio-sluzbama ili radio-komunikacijama drugih drzava clanica ili priznatih eksploatacionih agencija, ili drugih propisano ovlascenih eksploatacionih agencija za obavljaje radio-sluzbe, a koje rade u skladu sa odredbama Pravilnika o radio-komunikacijama.

  2. Svaka drzava clanica obavezuje se da zahteva od priznatih eksploatacionih agencija ili drugih propisano ovlascenih agencija za tu svrhu da se pridrzavaju odredaba gornjeg br. 197 (tj. stava 1. ovog clana, prim. D. P.).

  3. Drzave clanice priznaju neophodnost preduzimanja svih prakticnih mera za sprecavanje da rad elektricnih aparata i instalacija svih vrsta prouzrokuje stetne smetnje radio-sluzbama ili radio-komunikacijama pomenutim u gornjem br. 197 (tj.stavu 1. ovog clana, prim. D. P.).”

  Zalosno je sto u ZEK nisu preuzete i prenete, pored pojedinih odredaba regulatornog okvira za elektronske komunikacije u EU, i gore navedene i druge odredabe Ustava ITU, kao i materijalne odredbe o koriscenju radio-stanica iz clana 72. st. 1. i 2. ranijeg Zakona o telekomunikacijama (http://www.ratel.rs/upload/editor_files/File/Regulativa/Zakon%20o%20telekomunikacijama.pdf).

  Ovo i drugo neophodno i dosledno preuzimanje i prenosenje odredaba treba svakako uciniti u toku izmena i dopuna ZEK-a. Ponavljam, “Ministarstva i posebne organizacije ne mogu propisom određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom.” Na primer, nezakonito je “na mala vrata” putem odredbi Glave III.pravilnika (http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravilnik%20o%20nacinu%20kontrole%20spektra.pdf) uvoditi instituciju TEHNICKOG PREGLEDA (RADIO-STANICE) u sirem smislu, ako to vec nije ucinjeno ZEK-om. Nije moguce da se “inspekcija radio-stanice” zameni terminoloskim surogatom “tehnicki pregled radio-stanice”, iako se u Vujaklijinom Leksikonu strana rec “inspekcija” prevodi na srpski jezik kao “pregled”. Ostaje, ipak, nejasno kako bi se onda shvatala “tehnicka inspekcija radio-stanice”?

  Iskreno,
  Dejan R. Popovic

  Beograd, 5. decembar 2013.

 4. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Peti dopunski komentar:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj
  Vladana Radisavljevic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Peti dopunski komentar u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  Republicka agencija za elektronske komunikacije (RATEL) osnovana je Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEK), pre svega, radi izvrsavanja i sprovodjenja odredaba ovog zakona (iako tako ne pise u clanu 7. stav 1. ZEK-a).

  Ako je RATEL-ov zadatak da izvrava i sprovodi odredbe ZEK-a, onda je njegov zadatak da kao glavni akter aktivno ucestvuje u pripremanju Nacrta zakona o izmenama i dopunama ZEK-a.

  U Planu rada RATEL-a u 2012. godini (http://www.ratel.rs/upload/documents/O_Ratelu/Plan_rada/PLAN_RADA_ZA_2012.pdf) na pocetku dela 2.I bio je predvidjen zadatak: “Rad na eventualnoj izmeni i dopuni Zakona o elektronskim komunikacijama nakon analize njegove primene i ocene o usaglasenosti sa EU regulatornim okvirom (do kraja godine).”

  Na 22. sednici Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije od 17. septembra 2013. taj odbor je razmatrao i usvojio Izvestaj o radu RATEL-a za 2012. godinu. Medjutim, ovaj izvestaj, ukljucujuci i rezultate rada na izmeni i dopuni ZEK-a, ne mogu se naci na internet stranici RATEL-a?! (Videti usput clan 28. ZEK-a.)

  Uveren sam da ce na Centralnoj javnoj raspravi povodom izmena Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama RATEL izneti svoje nalaze i rezultate analize, ukljucujuci konkretne komentare i sugestije.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 6. decembar 2013.

 5. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Sedmi dopunski komentar:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj
  Vladana Radisavljevic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Sedmi dopunski komentari i sugestije u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  1. – U Zakonu o elektronskim komunikacijama u clanu 1. reci: “pruzanje usluga univerzalnog servisa” menjaju se i glase: “pruzanje univerzalne usluge”.

  2. – U clanu 3. tacka 4. reci: “dostupnosti usluga univerzalnog servisa” menjaju se i glase: “dostupnosti univerzalne usluge”.

  3. – U clanu 4. posle tacka 52. menja se i glasi: “univerzalna usluga je najmanji skup uslugaodredjenog kvaliteta koje su dostupne svim korisnicima bez obzira na njihovu geografsku lokaciju po prihvatljivoj ceni;”

  4. U slanu 55. stav 1. reci: “Osnovne usluge univerzalnog servisa su:” menjaju se i glase: “Univerzalna usluga obuhvata:”

  U istom stavu u tacki 1. posle reci: “prenosa podataka” dodaju se reci: “sa brzinom”.

  5. U drugim odredbama Glave X. i ovog zakona reci: “usluga univerzalnog servisa” menjaju se i glase: “univerzalna usluga”.

  Razlog – U Direktivi o univerzalnoj usluzi (2002/22/EC, 2009/136/EC) upotrevljava se izraz: “univerzalna usluga” (“universal service”), a ne tautoloski izraz: “usluge univerzalnog servisa” (“secvices of universal service”).

  Interesantno je da se u Zakonu o poštanskim uslugama u clanu 3. tacka 1. i drugim odredbama ovog zakona sluzbeno upotrebljava (ispravan) izraz “univerzalna postanska usluga”, a ne “univerzalni postanski servis”.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 7. decembar 2013.

  P. S. – Pomodna rec “servis” (“usluga”, “sluzba”) uvukla se u srpski jezik i sluzbeno se upotrebljava kako u ovom zakonu, tako i u Zakonu o radiodufuziji (“javni radiodifuzni servis”, “komercijalni radiodifuzni servis”, “zona servisa”), pa cak i u nacrtima tzv. medijskih zakona (Nacrt zakona o javnim medijski servisima, Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima koji poslat na mišljenje resornim ministarstvima)

 6. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Osmi dopunski komentar:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj
  Vladana Radisavljevic
  Beograd, Pariska 7

  Predmet: Osmi dopunski komentar i sugestija u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovana gospodjo Radisavljevic,

  1. – U Zakonu o elektronskim komunikacijama u clanu 3. posle tacke 4. dodaje se nova tacka 4a. koja glasi: “obezbedjivanju razvoja nacionalnog segmenta interneta uz najmanju (drzavnu) regulaciju;”

  2. – Ovaj zakon dopuniti sa novom glavom ciji naslov glasi: “NACIONALNI SEGMENT INTERNETA”.

  Razlog – Elektronske komunikacije obuhvataju u znatnoj meri i komunikacije preko interneta, ciji rad je zasnovan na elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi. Zato bi valjalo, barem malo, u ovom zakonu regulisati osnovna pitanja nacionalnog segmenta interneta, na primer, pitanja konvergencije, interkonekcije (medjupovezivanja) i interoperabilnosti, zastite kriticne nacionalne infrastrukture, kibernetske bezbednost, kvaliteta usluga … (videti “WCIT-12: Kratak osvrt”: http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx). Jer, krajnje je vreme!

  U Zavrsnim aktima Svetske konferencije o medjunarodnim komunikacijama – WCIT-12 (http://www.itu.int/en/wcit-12/Documents/final-acts-wcit-12.pdf) ni u jednoj odredbi ne upotrebljava se rec”Internet”, osim u Rezoluciji plen/3 (Dubai, 2012).

  U Zakonu o komunikacijama iz 1934 (http://transition.fcc.gov/Reports/1934new.pdf), Sjedinjene Americke Drzave, kao otac i majka Interneta, regulisu u sekcijama [47 USC § 230], [47 USC § 231], [47 USC § 254] [47 U.S.C. 151 note], kao i nekim drugim zakonskim dokumentima, samo ogranicen broj pitanja Interneta.
  O minimalnoj regulaciji Interneta nema govor ni u Regulatornom okviru za elektronske komunikacije u Evropskoj uniji (https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%20NO%20CROPS.pdf).
  Nesto malo se moze naci u clanu 15. ruskog Federalnog zakona o informacijama, informacionim tehnologijama i zastiti informacija (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148677).
  Iskreno,

  Dejan Popovic

  Beograd, 8. decembar 2013.

  P. S. – Neke korisne veze:
  NCO/NITRD Archives
  http://web.archive.org/web/19971210230105/http://www.fnc.gov/

  http://web.archive.org/web/19971022175050/http://www.fnc.gov/FNCAC_97_04_minutes.html

  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148677/

  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155160;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7958039732694737

Leave a Reply