ratel
Telekomunikacije

Javne konsultacije o izmenama Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Nakon višemesečnog rada sa predstavnicima privrede na sprovođenju Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (RiTT), kao i na ocenjivanju usaglašenosti RiTT, došlo se do zaključka da su pojedine odredbe Pravilnika, nedovoljno precizne i nejasne, što za posledice ima otežano sprovođenje postupka izdavanja potvrde o usaglašenosti RiTT opreme.

Izmene Pravilnika o RiTT su, na inicijativu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, usledile sa ciljem pojednostavljenja, odnosno preciziranja postupaka za izdavanje potvrde o usaglašenosti, produženje roka važenja izdate potvrde o usaglašenosti, kao i potpuno usaglašavanje odredaba ovog pravilnika sa Direktivom Evropske unije 1999/5, koja uređuje stavljanje na tržište i upotrebu RiTT opreme.

ratel

Republička agencija za elektronske komunikacije – RATEL, pokrenula je javne konsultacije povodom nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o RiTT opremi. Rok za dostavljanje mišljenja bio je 31.05.2013.

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), ministarstvo poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu izmena i dopuna Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi dostave na e-mail adresu [email protected] .

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

One thought on “Javne konsultacije o izmenama Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Blago receno iznenadila me je najnovija verzija nacrta ovog pravilnika od 2. jul 2013, a jos vise uvodno obrazlozenje iz kog se ne vidi jasno razlog ove intervencije-korekcije. Pitam se pitam da li je ovu najnoviju verziju pripremila i predlozila Republicka agencija za elektronske komunikacije ili Ministarstvo spoljne i unutrasnje trgovine i telekomunikacija?

  Prema clanu 4. stav 1. tacka 2. nacrta ovog pravilnika, RiTT oprema mora da ispunjava bitne zahteve koji se odnose na elektromagnetsku komatibilnost u skladu sa posebnim propisom kojim se uredjuje oblast elektromagnetske kompatibilnosti. Taj poseban propis je Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (http://www.toc.vs.rs/Pravilnik-o-elektromagnetskoj-kompatibilnosti.pdf). U clanu 3. stav 1. tacka 1. ovog, prvog posebnog pravilnika propisano je: “Ovaj pravilnik se ne primenjuje na sledeću opremu i proizvode: radio i telekomunikacionu terminalsku opremu koja je uređena posebnim propisom.” Taj, drugi poseban propis je Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi. Prema tome, posto se prvi “poseban” pravilnik ne primenjuje na RiTT opremu, ta oprema, logicno, ne mora da ispunjava bitane zahteve koji se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost: elektromagnetske smetnje (ispravno: poremecaje) i imunost na elektromagnetske smetnje (ispravno: poremecaje). I tu se krug zatvara. Ponovo iznosenje drugih misljenja, po ko zna koji put, bez ikakvog efekta, nema nikakvog smisla. Smatram da u ovom slucaju treba da se oglasi Republicki sekretarijat za zakonodavstvo.

  ***
  Posto je Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnost (http://www.toc.vs.rs/Pravilnik-o-elektromagnetskoj-kompatibilnosti.pdf) donelo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (videti poslednju stranicu), umesto ministarstva nadleznog za poslove telekomunikacija ili elektronskih komunikacija, potrazio sam da li je sadasnje Ministarstvo finansija i privrede donelo jos neki povezani akt. Nasao sam Prirucnik odnosno Uputstvo za primenu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (http://www.tehnis.mfp.gov.rs/sw4i/download/files/article/PRIRUCNIK%20-%20EMC.pdf?id=176), koje je takodje izdalo pomenuto ministarstvo septembra 2012 (videti prilog).

  U tacki 2.2. Prirucnika drugi pasus sadrzi “cudnu” prvu alineju koja glasi: “Pravilnik se izricito ne primenjuje na radio i telekomunikacionu terminalnu opremu koja je uredjena posebnim propisom; (Taj posebni propis je propis kojim je u pravni sistem Republike Srbije peuzeta R&TTE direktiva 1999/5/EZ. Ova evropska direktiva pokriva najveci deo radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme i ukljucije zahteva za elektromagnetsku kompatibilnost. To “de-facto” znaci da su zahtevi za za elektromagnetsku kompatibilnost iz EMC direktive odnosno Pravilnika obavezni za R&TTE opremu.)”

Leave a Reply