Telekomunikacije

Jedan ponuđač za usluge konsaltinga u prodaji akcija “Telekoma Srbija”

Ministarstvo finansija saopštilo je danas da je jedinu ponudu za usluge menadžmentskog konsaltinga u postupku prodaje dela akcija u svojini Republike Srbije preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd dostavio konzorcijum koji predvodi „Citygroup Global Markets Limited“ iz Londona.
Pomenuti konzorcijum je u zakonom predviđenom roku dostavio ponudu na javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga menadžmentskog konsaltinga u pripremi i sprovođenju postupka prodaje dela akcija pomenutog preduzeća.

Komisija za javnu nabavku konstatovala je da je ponuđač dostavio ponudu koja sadrži tehnički i finansijski deo. Prema sadržini konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, nakon što komisija obavi stručnu ocenu ponude (tehnički deo) i utvrdi da taj deo ponude ispunjava sve zahteve iz javnog poziva i konkursne dokumentacije, finansijski deo ponude biće javno otvoren u okvirnom roku od petnaest dana od dana javnog otvaranja tehničkog dela ponude.

Leave a Reply