Telekomunikacije

Obaveštenje u vezi sa tehničkim pregledima telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava

Republička agencija za elektronske komunikacije obaveštava operatore da je stupanjem na snagu Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10, u daljem tekstu: Zakon) te donošenjem podzakonskih akata na osnovu njega, došlo do određenih promena u materiji obavljanja tehničkih pregleda, tako da se u ovoj oblasti primenjuju sledeća opšta akta:

1.Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, br. 38/11 i 44/11-ispravka), koji je u primeni od 08. 06. 2011. godine;

2.Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija („Službeni glasnik RS“, broj 73/11), koji je u primeni od 08. 10. 2011. godine;

Takođe, saglasno Zakonu, resorno ministarstvo je donelo Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS“, broj 67/11) koji je stupio na snagu dana 21. 09. 2011. godine, a u primeni je od 01. 01. 2012. godine i kojim su van snage stavljeni sledeći pravilnici koje je donela Republička agencija za telekomunikacije:

1.Pravilnik o kontroli usklađenosti telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava sa propisanim standardima i normativima („Službeni glasnik RS“, broj 29/06);

2.Pravilnik o izdavanju tehničkih dozvola – sertifikata („Službeni glasnik RS“, broj 34/06).

Dalje, danom stupanja na snagu Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji („Službeni glasnik RS“, broj 60/11), odnosno 24. 08. 2011. godine, između ostalog, prestali su da važe Pravilnik o postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija („Službeni glasnik RS“, broj 34/06) i Pravilnik o formi i sadržini obrasca izveštaja o tehničkom pregledu radio stanice i obrasca izveštaja o tehničkom pregledu telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 34/06).

S tim u vezi, a imajući u vidu opšte akte koji su na snazi, neophodno je da operatori u budućem postupanju, u ovoj materiji svoje aktivnosti i zahteve usklade i obavljaju saglasno odredbi člana 14. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja(„Službeni glasnik RS“, br. 38/11 i 44/11-ispravka) i odredbi člana 16.Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija („Službeni glasnik RS“, broj 73/11).

Leave a Reply