Telekomunikacije

Od danas možete preneti vašu fiksnu liniju u drugu mrežu!

Usluga prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji će biti dostupna pretplatnicima počevši od 1. aprila ove godine.

U Republici Srbiji, uslugu fiksne telefonije pruža devet operatora:
– Telekom Srbija a.d, Takovska 2, Beograd,
– Telenor d.o.o, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd,
– Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o, Zorana Đinđića 8a, Novi Beograd,
– Orion Telekom, Gandijeva 76a, Novi Beograd
– IKOM d.o.o, Džona Kenedija 10d, Novi Beograd,
– Invest Inženjering d.o.o, Put Šajkaškog odreda 5a, Novi Sad,
– Beogrid d.o.o, Nehruova 82a, Novi Beograd,
– Knight Development Support, Bulevar oslobođenja 26, Novi Sad,
– JET TV, Kraljice Marije 1, Šabac

telefon
Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji bliže određuje postupak prenosa broja.

Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja. Zahtev za prenos broja podnosi fizičko lice, a u pravnom licu lice ovlašćeno za zastupanje, odnosno lice koje on ovlasti.

Obrazac zahteva za prenos broja nalazi se kod operatora primaoca broja i mora da sadrži sledeće podatke:
– podatke o pretplatniku (za fizička lica: ime, prezime, JMBG i adresu; za pravna lica: poslovno ime, sedište-adresu, matični broj i PIB);
– adresu na kojoj se nalazi telefonski priključak (terminalna tačka mreže) za dati broj;
– broj ili grupu brojeva koji se prenose;
– vrsta pretplatničkog odnosa u mreži operatora davaoca broja;
– naziv operatora davaoca broja;
– naziv operatora primaoca broja;
– datum i vreme podnošenja zahteva;
– datum zahtevanog prenosa unutar propisanog vremenskog okvira realizacije usluge;
– izjavu pretplatnika da se ovaj zahtev ujedno smatra i zahtevom za raskid pretplatničkog odnosa sa operatorom davaocem broja, odnosno zahtevom za prestanak obaveza između operatora davaoca broja i pretplatnika prema opštim uslovima kojima je bio regulisan njihov međusobni odnos;
– izjavu pretplatnika da se obavezuje da će izmiriti sve obaveze prema operatoru davaocu broja, nastale do trenutka prenosa broja, kao i obaveze nastale u toku postupka prenosa broja i sva naknadno dospela potraživanja koja su nastala pre podnošenja zahteva za prenos broja;
– izjavu pretplatnika da prihvata da mu operator primalac broja suspenduje pozive na rok od 30 dana, a potom da ga na zahtev operatora davaoca broja isključi, ukoliko nije izmirio zaostala dugovanja prema operatoru davaocu broja, nastala do trenutka raskida ugovora;
– saglasnost pretplatnika da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i razmenjuju između operatora i centralne baze samo u svrhu realizacije prenosa broja.

Pretplatnik je u obavezi da plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu ne većem od 165,00 dinara bez PDV-a operatoru primaocu broja. Operator davalac broja ne može zahtevati od pretplatnika naknadu troškova za prenos broja. Procedura prenosa broja, ukoliko su za nju ispunjeni tehnički uslovi, traje 3 + 3 dana.

Bazu podataka prenetih brojeva čini referentna centralna baza za čije postavljanje, razvoj, održavanje i finansiranje je odgovorna Republička agencija za elektronske komunikacije. Agencija određuje sadržaj i formu podataka, kao i postupak čuvanja i ažuriranja podataka koji se nalaze u centralnoj bazi, koja sadrži spisak svih prenetih brojeva.

Leave a Reply