Telekomunikacije

Odlaganje primene Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je, dana 27.12.2011.godine, na Internet stranici Uprave za Digitalnu agendu (www.digitalnaagenda.gov.rs), obavestilo zainteresovanu javnost da se, iz tehničkih razloga, primena Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS“, broj 67/11) odlaže do 6. juna 2012. godine. Postupajući u skladu sa naprednavedenim, Republička agencija za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija), ističe da ćedo početka primene Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi(„Službeni glasnik RS“, broj 67/11), odnosno do 6. juna 2012. godine,postupati u skladu sa sledećim opštim aktima, i to:

– Pravilnikom o kontroli usklađenosti telekomunikacionih mreža,sistema i sredstava sa propisanim standardima i normativima(„Službeni glasnik RS“, broj 29/06);

– Pravilnikom o izdavanju tehničkih dozvola – sertifikata („Službeniglasnik RS“, broj 34/06).

Agencija će takođe nastaviti sa izdavanjem Saglasnosti za uvoz robe, na osnovu Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS“, broj 58/11).

Dalje, danom stupanja na snagu Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji („Službeni glasnik RS“, broj 60/11), odnosno 24. 08. 2011. godine, između ostalog, prestali su da važe Pravilnik o postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija („Službeni glasnik RS“, broj 34/06) i Pravilnik o formi i sadržini obrasca izveštaja o tehničkom pregledu radio stanice i obrasca izveštaja o tehničkom pregledu telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 34/06).

S tim u vezi, neophodno je da operatori u budućem postupanju u ovoj materiji, svoje aktivnosti i zahteve usklade i obavljaju saglasno odredbi člana 14. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, br. 38/11 i 44/11-ispravka) i odredbi člana 16. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija („Službeni glasnik RS“, broj 73/11).

Leave a Reply