Telekomunikacije

Predstavljeni rezultati rada RATEL-a u periodu od 2005. do 2010.

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL), od osnivanja 2005. godine, ostvarila je značajne rezultate u oblasti razvoja mobilnih i fiksnih mreža, stvaranju uslova za razvoj i korišćenje Interneta i kablovsko-distributivnih sistema, podizanje konkurentnosti tržišta telekomunikacionih usluga, kao i u oblasti uvođenja digitalne televizije.

„U oblasti mobilnih telekomunikacija, donošenje i primena regulative doveli su do otvaranja tog tržišta. Tri operatora mobilne telefonije obezbedili su nove, savremene usluge i servise korisnicima i pružaju i usluge prenosa podataka, odnosno Interneta, putem novoizgrađene UMTS mreže (3G). Konkurencija je dovela do povećanja kvaliteta usluga, kao i do pada njihovih cena. U cilju povećanja utakmice na ovom tržištu, doneli smo i Pravilnik koji reguliše prenosivost brojeva, a koji će omogućiti korisnicima mobilne telefonije da prilikom promene operatora zadrže dodeljeni broj“, naglasio je profesor Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora RATEL-a.

Odbor za saobraćaj i veze Narodne skupštine Republike Srbije jednoglasno je prihvatio Izveštaj o aktivnostima Republičke agencije za telekomunikacije za 2009. godinu, sa okvirnim planom rada za 2010.

„Ukupan prihod na tržištu telekomunikacija Republike Srbije je u 2009. godini iznosio 1.503 miliona evra. Učešće sektora telekomunikacija u bruto domaćem proizvodu je 4,8 odsto“, izjavio je dr Milan Janković, izvršni direktor RATEL-a.

Ukupan broj pretplatnika fiksne telefonije je u 2009. godini dostigao 3.145.920, što predstavlja penetraciju od  41,96 odsto. Ukupan broj pretplatnika mobilne telefonije je u 2009. godini dostigao 9.912.340, što predstavlja penetraciju od 132,20 odsto. Broj pretplatnika KDS usluga je 1.002.780, a broj pretplatnika na Internet usluge je 1.705.720.

Izuzetno značajan rezultat rada RATEL-a u 2009. predstavlja donošenje podzakonskih akata kojima je omogućeno raspisivanje licence za jednog novog operatora koji će pružati usluge fiksne širokopojasne mreže sa nacionalnom pokrivenošću. Na taj način stvoreni su uslovi za nastavak liberalizacije telekomunikacionog tržišta.

Novi operator širokopojasne mreže je kompanija Telenor. Dva eminentna operatora moći će da pruže pakete objedinjenih usluga i servisa, onako kako je to predviđeno Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa: protok od najmanje 4 Mb/s za fiksni, a 512 kb/s za mobilni pristup. Očekuje se da od naredne godine ponuda paketa usluga koje će nuditi ovi operatori, dovede do nižih cena za krajnje korisnike.

Usvajanjem podzakonskih propisa vezanih za pojedine segmente fiksnih telekomunikacionih sistema, stvoreni su uslovi za ravnopravno korišćenje svih tehnologija i ulazak novih operatora na tržište fiksne telefonije. Sredinom 2009. godine sproveden je postupak javnog nadmetanja i izdate su dve licence za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (Fixed Wireless Access – FWA) u frekvencijskom opsegu 411,875 – 418,125 / 421,875 – 428,125 MHz uz primenu tehnologije CDMA za pružanje govorne usluge i prenos podataka (Internet manjeg protoka). Radi se o nacionalnoj pokrivenosti, što će obezbediti pružanja ovih usluga i u manje razvijenim sredinama, ali i rešiti pitanje dvojnika. Licence su dobile kompanije Telekom Srbija i Media Works.

17. maj je Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva. Međunarodna unija za telekomunikacije ga svake godine obeležava uz prigodnu temu. Ovogodišnja tema glasi „Bolji grad, bolji život uz informaciono-komunikacione tehnologije“, a proistekla je iz slogana Svetske izložbe 2010 (World Expo 2010) koja se održava u Šangaju, „Bolji grad, bolji život“, jer se očekuje da će IKT sektor imati ključnu ulogu u podizanju životnog standarda u budućim urbanim celinama.

2 thoughts on “Predstavljeni rezultati rada RATEL-a u periodu od 2005. do 2010.

  1. Robert

    1. Kaže li RATel koliko pretplatnika koriste prikljičak ? :)
    2. 132% stanovništva ima ‘mobilni’! Zastrašujuće!

  2. Redakcija Post author

    Reč je o pretplatnicima, mnogo njih ima više kartica, a uglavnom to je trenutni broj aktivnih SIM kartica.

Leave a Reply