Telekomunikacije

Prenosivost broja u fiksnim mrežama – Kako da prenesete fiksni broj u drugu mrežu?

Usluga prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji će biti dostupna pretplatnicima od 1. aprila ove godine.

U Republici Srbiji, uslugu fiksne telefonije pruža devet operatora:
– Telekom Srbija a.d, Takovska 2, Beograd,
– Telenor d.o.o, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd,
– Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o, Zorana Đinđića 8a, Novi Beograd,
– Orion Telekom, Gandijeva 76a, Novi Beograd
– IKOM d.o.o, Džona Kenedija 10d, Novi Beograd,
– Invest Inženjering d.o.o, Put Šajkaškog odreda 5a, Novi Sad,
– Beogrid d.o.o, Nehruova 82a, Novi Beograd,
– Knight Development Support, Bulevar oslobođenja 26, Novi Sad,
– JET TV, Kraljice Marije 1, Šabac

Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji bliže određuje postupak prenosa broja.

telefon

Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja. Zahtev za prenos broja podnosi fizičko lice, a u pravnom licu lice ovlašćeno za zastupanje, odnosno lice koje on ovlasti.

Obrazac zahteva za prenos broja nalazi se kod operatora primaoca broja i mora da sadrži sledeće podatke:
– podatke o pretplatniku (za fizička lica: ime, prezime, JMBG i adresu; za pravna lica: poslovno ime, sedište-adresu, matični broj i PIB);
– adresu na kojoj se nalazi telefonski priključak (terminalna tačka mreže) za dati broj;
– broj ili grupu brojeva koji se prenose;
– vrsta pretplatničkog odnosa u mreži operatora davaoca broja;
– naziv operatora davaoca broja;
– naziv operatora primaoca broja;
– datum i vreme podnošenja zahteva;
– datum zahtevanog prenosa unutar propisanog vremenskog okvira realizacije usluge;
– izjavu pretplatnika da se ovaj zahtev ujedno smatra i zahtevom za raskid pretplatničkog odnosa sa operatorom davaocem broja, odnosno zahtevom za prestanak obaveza između operatora davaoca broja i pretplatnika prema opštim uslovima kojima je bio regulisan njihov međusobni odnos;
– izjavu pretplatnika da se obavezuje da će izmiriti sve obaveze prema operatoru davaocu broja, nastale do trenutka prenosa broja, kao i obaveze nastale u toku postupka prenosa broja i sva naknadno dospela potraživanja koja su nastala pre podnošenja zahteva za prenos broja;
– izjavu pretplatnika da prihvata da mu operator primalac broja suspenduje pozive na rok od 30 dana, a potom da ga na zahtev operatora davaoca broja isključi, ukoliko nije izmirio zaostala dugovanja prema operatoru davaocu broja, nastala do trenutka raskida ugovora;
– saglasnost pretplatnika da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i razmenjuju između operatora i centralne baze samo u svrhu realizacije prenosa broja.

Pretplatnik je u obavezi da plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu ne većem od 165,00 dinara bez PDV-a operatoru primaocu broja. Operator davalac broja ne može zahtevati od pretplatnika naknadu troškova za prenos broja. Procedura prenosa broja, ukoliko su za nju ispunjeni tehnički uslovi, traje 3 + 3 dana.

Bazu podataka prenetih brojeva čini referentna centralna baza za čije postavljanje, razvoj, održavanje i finansiranje je odgovorna Republička agencija za elektronske komunikacije. Agencija određuje sadržaj i formu podataka, kao i postupak čuvanja i ažuriranja podataka koji se nalaze u centralnoj bazi, koja sadrži spisak svih prenetih brojeva.

Leave a Reply