Telekomunikacije

Primena Odluke o definisanju odnosa između Telekoma Srbija i Telenora

Odlukom RATEL-a od 4.6.2010. definišu se odnosi javnih telekomunikacionih operatora „Telekoma Srbija“ a.d. i Telenora d.o.o. povodom dodele licence za fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge kompaniji Telenor d.o.o.

Odluka sadrži uslove i cene vezane za:

– zakup optičkih vlakana,
– zakup telekomunikacione kanalizacije,
– interkonekciju, u delu terminiranja poziva, pristupnih tačaka i vodova za interkonekciju,
– kolokaciju i
– raščlanjeni pristup lokalnoj petlji.

Po isteku roka od 30 dana od dana dostavljanja Odluke operatorima, RATEL konstatuje:

1. Da usaglašeni tekst ugovora o zakupu optičkih vlakana, u skladu sa tačkom 6 Odluke koji je dobio saglasnost Agencije, između „Telekom Srbija“ a.d. i Telenor d.o.o. stupa na snagu 01.07.2010.

2. Da usaglašeni tekst ugovora o zakupu telekomunikacione kanalizacije, u skladu sa tačkom 7 Odluke koji je dobio saglasnost Agencije, između „Telekom Srbija“ a.d. i Telenor d.o.o. stupa na snagu 05.07.2010.

3. a) Upravni odbor Agencije je u Rešenju donetom 7.7.2010. odlučio da:

– kao neosnovan, odbije zahtev kompanije Telenor d.o.o. od 5.7.2010. u delu vezanom za ponovno određivanje cena terminacije za pozive iz mobilne mreže Telenora d.o.o. u fiksnu mrežu „Telekoma Srbija“ a.d,
– odbaci zahtev kompanije Telenor d.o.o. od 5.7.2010. u delu vezanom za određivanje cena terminacije za pozive koji potiču iz fiksne mreže Telenora d.o.o. i terminiraju se prema krajnjim korisnicima u mobilnoj mreži „Telekoma Srbija“ a.d. i obratno, iz razloga što je to rešeno u Odluci Agencije od 4.6.2010.

3. b) Upravni odbor Agencije je u Odluci donetoj 7.7.2010. usvojio zahtev Telenora d.o.o. o izmeni opisa usluga interkonekcije sadržanih u Aneksu 2 Ugovora o interkonekciji zaključenog 8.2.2007. između „Telekoma Srbija“ a.d. i Telenora d.o.o.

4. RATEL je u Rešenjudonetom 12.7.2010. javnim telekomunikacionim operatorima „Telekomu Srbija“ a.d. i Telenoru d.o.o. definisao sporne elemente Okvirnog i Pojedinačnog ugovora o pružanju usluge kolokacije. Ugovori stupaju na snagu danom potpisivanja, a najkasnije 14.7.2010.

5. RATEL je u Rešenju donetom 19.07.2010. godine javnim telekomunikacionim operatorima „Telekom Srbija“a.d. i Telenor d.o.o. utvrdio sporne elemente Ugovora o raščlanjenom pristupu lokalnoj petlji. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obe ugovorne strane, a najkasnije 23.07.2010. godine.

6. Javni telekomunikacioni operatori „Telekom Srbija“a.d. i Telenord.o.o. su potpisali dva ugovora o zakupu optičkih vlakana, ugovor o kolokaciji i ugovor o zakupu telekomunikacione kanalizacije.

7. RATEL je u Rešenju donetom 25.08.2010. godine javnim telekomunikacionim operatorima „Telekom Srbija“a.d. i Telenord.o.o. utvrdio sporne elemente Ugovora o raščlanjenom pristupu lokalnoj petlji vezane za određivanje cene za otkazivanje i isključenje lokalne petlje, povlačenje zahteva za pristup raščlanjenoj lokalnoj petlji, prelazak sa zajedničkog na potpuni pristup lokalnoj petlji, kao i cene za neosnovani zahtev za otklanjanje smetnje. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obe ugovorne strane, a najkasnije 01.09.2010. godine.

Leave a Reply