Događaji · Telekomunikacije

RATEL domaćin 54. sastanka projektnog tima WGSE SE19

54. sastanak projektnog tima SE19 koji se u okviru radne grupe za upravljanje spektrom WGSE (Spectrum EngineeringWorkingGroup) Odbora za elektronske komunikacije (ECC) Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih administracija (CEPT) bavi širokopojasnim aplikacijama vezanim za fiksne servise (Broadband Applications in Fixed Service) održanje 7. i 8. septembra u prostorijama Republičke agencije za elektronske komunikacije. Sastanku su prisustvovali predstavnici administracija, operatora i proizvođača opreme iz 13 evropskih zemalja, uz predsedavanje Žana Filipa Kermoala iz Evropske kancelarije za telekomunikacije (ESO).

CEPT (EuropeanConferenceofPostalandTelecommunicationsAdministrations) je evropska organizacija koja se bavi poštanskom i telekomunikacionom problematikom. Administracije 48 zemalja su članiceCEPT-a. Osnovnu strukturu CEPT-a čine tri odbora:
–Odbor za elektronske komunikacije – Electronic Communications Committee (ECC),
–Evropski odbor za poštansku regulativu – European Committee for Postal Regulation(CERP),
–Odbor za propise Međunarodne unije za telekomunikacije – CommitteeforITUPolicy (Com-ITU).

Radna grupa za upravljanje spektrom (Spectrum EngineeringWorkingGroup, WGSE) je jedna od šest radnih grupa organizovanih u okviru Odbora za elektronske komunikacije i bavi se izradom tehničkih uputstava, kompatibilnošću i kriterijumima za omogućavanje efikasnog zajedničkog korišćenja radiofrekvencijskog spektra za različite radiokomunikacione sisteme i službe.
Predsedavajući sednice, Žan Filip Kermoal, zahvalio se RATEL-u na izvanrednim uslovima i tehničkoj podršci koji su omogućili intenzivan dvodnevni rad projektnog tima SE19.

Leave a Reply