ratel
Telekomunikacije

RATEL odobrio ponudu veleprodaje iznajmljenih linija Telekomu Srbija

U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda („Službeni glasnik RS“ broj 70/11, u daljem tekstu: Pravilnik), odredbama Pravilnika o obimu i sadržaju osnovnog skupa iznajmljenih linija („Službeni glasnik“, broj 70/11, u daljem tekstu: Pravilnik o osnovnom skupu), kao i rešenjem Republičke agencije za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom (u daljem tekstu: operator sa ZTS) na veleprodajnom tržištu iznajmljenih linija, a kojima je, između ostalog, određena obaveza objavljivanja određenih podataka u formi standardne ponude i obaveza nediskriminatornog postupanja prilikom pružanja usluga na relevantnom tržištu, Agencija je razmotrila standardnu ponudu u cilju utvrđivanja da li je ista sačinjena i objavljena u skladu sa navedenim aktima.

Konstatuje se da je standardna ponuda sačinjena u skladu sa rešenjem i Izveštajem o analizi veleprodajnog tržišta iznajmljenih linija, koji je u celosti sastavni deo rešenja.

RATEL odobrio ponudu veleprodaje iznajmljenih linija Telekomu Srbija

Standardna ponuda operatora sa ZTS na veleprodajnom tržištu iznajmljenih linija objavljena je na Internet stranici Agencije.

Standardna ponuda Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d:

Standardna ponuda za uslugu iznajmljivanja linija u veleprodaji, pored toga što će odrediti buduće ugovore između operatora, imaće uticaj i na postojeće ugovore, saglasno odredbi člana 14. Pravilnika, kojom je propisano da su ugovorne strane, od kojih je najmanje jedna operator sa ZTS, u obavezi da ugovore koji su zaključeni usklade sa standardnim ponudama koje su sačinjene u skladu sa Pravilnikom u roku od 30 dana od početka primene odgovarajuće standardne ponude.

Početak primene napred navedene standardne ponude je 01.04.2012. godine.

Leave a Reply