Telekomunikacije

RATEL uputio upozorenje emiterima za preglasne TV reklame!

Redovnom kontrolom korišćenja dela radiofrekvencijskog spektra koji koriste televizijski i FM difuzne radio-stanice, kao i emitovanja programa u kablovskim distribucionim sistemima, Republička agencija za elektronske komunikacije je registrovala brojna premašenja graničnih vrednosti devijacije frekvencije signala, odnosno devijacije frekvencije nosioca zvuka kod televizijskih emisija.

Navedena premašenja su stalnog karaktera kod nekih FM difuznih radio-stanica, a kod televizijskih emisija su često izražena za vreme emitovanja reklama. Ova pojava uzrokuje naglo povećanje nivoa zvučnog signala prilikom promene kanala, odnosno u toku emitovanja reklama, što stvara osećanje nelagodnosti kod slušalaca.

tv-reklame
 

Na ovu pojavu ukazuju i brojne žalbe koje građani upućuju Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije.

S obzirom na to da su premašenja graničnih vrednosti devijacije registrovana i ranije, RATEL upozorava sve emitere da se pridržavaju tehničkih normi kojima se reguliše ova oblast, jer će, u suprotnom, biti prinuđeni da pokrenu prekršajne prijave u skladu s odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Leave a Reply