ratel
Telekomunikacije

Registrovanje lica za usluge prenosa glasa sa dodatom vrednošću kao operatora

Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, broj 38/11)predviđeno je, između ostalih, i registrovanje lica koja pružaju usluge prenosa glasa sa dodatom vrednošću kao operatora. Potrebno je da pravna lica koja žele da se registruju za pružanje navedenih usluga Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) dostave dokumentaciju koja je navedena u Uputstvu koje se nalazi na adresi: upustva i obrasci .

Kao registrovani operatori imaju pravo da u skladu sa Planom numeracije(„Službeni glasnik RS“, br.32/11 i 35/12) podnesu zahtev Agenciji za dodelu odgovarajuće numeracije u blokovima od 10, 100, 1.000 ili 10.000 brojeva na određeni vremenski period, ne kraći od godinu dana. Trenutno zauzeti opsezi brojeva se mogu videti na Internet stranici Agencije (RATEL): Baza podataka o korišćenju numeracije. Za dodelu numeracije potrebno je popuniti obrazac NUM iz Pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije („Službeni glasnik RS“, broj 32/11). Nakon prijave, Agencija izdaje rešenje o korišćenju numeracije u kome se navodi dodeljeni opseg brojeva, namena i period korišćenja, a svi podaci se odmah upisuju u javni registar na Internet stranici Agencije.

Plaćanje naknade je regulisano Pravilnikom o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije („Službeni glasnik RS“, broj 67/11) i Pravilnikom o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije(„Službeni glasnik RS“, broj 41/12).

Trenutno postoje dve kategorije lica koja koriste nacionalne odredišne kodove 90x:

  • Pravna lica koja pružaju usluge prenosa glasa sa dodatom vrednošću (npr. pričaonice, sadržaji za odrasle, glasanja, nagradne igre) i poseduju određenu opremu koja im omogućuje pružanje usluge, ugovore sa javnim operatorima elektronskih komunikacionih mreža o zakupljenim kapacitetima, eventualno i ugovore sa trećim licima ili priređivačima sadržaja, i oni mogu da se prijave Agenciji u skladu sa navedenim Uputstvom kako bi bili registrovani kao operatori. Kao registrovani operatori imaju pravo da podnesu zahtev Agenciji za dodelu odgovarajuće numeracije, pod uslovima koji su navedeni.
  • Pravna lica koja koriste nacionalne odredišne kodove 90x, u svrhu obavljanja ili promovisanja svoje osnovne delatnosti (prijem oglasa u štampanim medijima, davanje informacija koje se odnose na poslovanje lica, npr. red vožnje i sl.) koji ne poseduju posebnu opremu za pružanje usluge i obradu navedenih poziva, potrebnu numeraciju mogu da obezbede na osnovu komercijalnih ugovora sa operatorima koji su registrovani u Agenciji za pružanje usluga sa dodatom vrednošću, a kako bi stvorili uslove za kontinuitet u pružanju svojih usluga. Ova pravna lica mogu da se prijave i kao operatori usluga sa dodatom vrednošću, ukoliko dostave dokumentaciju prema uputstvu koje je objavljeno i ako budu registrovani u Agenciji kao operator, podnose zahtev za dodelu brojeva iz opsega 90x. Ovakav postupak zahteva dodatne investicije u potrebnu opremu i troškove plaćanja godišnjih naknada:
  1. za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija,
  2. za korišćenje numeracije.

Leave a Reply