ratel
Telekomunikacije

Saopštenje RATEL-a povodom prvostepene presude Privrednog suda u Beogradu

Povodom vesti iznetih proteklih dana u štampanim i elektronskim medijima o prvostepenoj presudi Privrednog suda u Beogradu donetoj u sporu koji još uvek traje između ,,SOS Kanala” kao tužioca i Republičke agencije za elektronske komunikacije i Republičke radiodifuzne agencije kao tuženih, naglašavamo da je reč o prvostepenoj odluci suda koja nije ni pravosnažna, ni izvršna, pa da samim tim ona ne predstavlja osnov za isplatu bilo kakve novčane sume ,,SOS Kanalu” kojom bi bio oštećen Budžet Republike Srbije. Tendencioznim izveštavanjem, u javnosti je stvoren utisak da su pravosudni organi Republike Srbije doneli konačnu i pravosnažnu presudu u korist ,,SOS Kanala” i da će RATEL i RRA u ime i za račun Republike Srbije morati da isplati enormni novčani iznos za naknadu navodne štete utvrđene u sudskom postupku. Istina je da RATEL upravo podnosi žalbu na presudu Privrednog suda u Beogradu i da sa velikim optimizmom, zasnovanim na brojnim dokazima i na argumentovanom činjeničnom i pravnom stanju opisanom u žalbi na presudu, očekuje da će prvostepena odluka suda biti ukinuta i da će u konačnom ishodu biti odbijen tužbeni zahtev ,,SOS Kanala” kao neosnovan. To znači da ni trenutno, a najverovatnije ni kasnije, neće biti nikakve materijalne štete za Budžet Republike Srbije i njene građane, pošto se od pravosudnih organa Republike Srbije sa punim poverenjem očekuje da, po uloženom pravnom leku, u žalbenom postupku donesu konačnu odluku-presudu zasnovanu na zakonu i istinito utvrđenom činjeničnom stanju.

ratel

Jednostavno rečeno,vest da je RATEL dužan da plati naknadu štete ,,SOS Kanalu” nije istinita. Postoji veliki broj argumenata koji idu u prilog tezi da je prvostepena presuda u korist ,,SOS Kanala” doneta na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, uz bitne povrede odredaba Zakona o parničnom postupku i uz zanemarivanje velikog broja činjenica i dokaza predstavljenih tokom suđenja od strane RATEL-a i RRA.

Ovom prilikom RATEL podseća da je konkurs za dodelu dozvola za emitovanje bio javan i da su svi uslovi konkursa bili poznati zainteresovanim emiterima, pa i ,,SOS Kanalu”. Osim toga, „SOS Kanal“ je i pre nego što je RRA raspisala konkurs za dodelu dozvola za emitovanje koristio 36. kanal na ,,Beograđanki”, a to je činio i duži niz godina pre 2006. godine, tj. u periodu kada je radio bez dozvole i nije se žalio na okolnost da rumunska državna televizija koristi 36. kanal na osnovu plana Štokholm 61. Nesporno je da postoji obaveza emitera da pokrije 60% stanovništva područja dobijenog dozvolom, što je ,,SOS Kanal” i ispunio (emitujući signal sa dve od tri dobijene lokacije), tako da i ta činjenica dokazuje da postupanjem RATEL-a i RRA nije došlo do prouzrokovanja bilo kakve štete ,,SOS Kanalu”.

RATEL će u predstojećem periodu koristiti sva pravna sredstva propisana pozitivnim propisima Republike Srbije, a kako bi konačnom presudom bilo utvrđeno pravo stanje zasnovano na načelu materijalne istine i kako bi bilo sprečeno nastupanje materijalne štete za Republiku Srbiju

Leave a Reply