ratel
Telekomunikacije

Standardna ponuda za usluge međupovezivanja sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom Preduzeća za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d.

U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda („Službeni glasnik RS“, broj 70/11, u daljem tekstu: Pravilnik), kao i rešenjima Republičke agencije za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom (u daljem tekstu: operator sa ZTS) na veleprodajnom tržištu terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži, a kojima je, između ostalog, određena obaveza objavljivanja određenih podataka u formi standardne ponude i obaveza nediskriminatornog postupanja prilikom pružanja usluga na relevantnom tržištu, Agencija je razmotrila Standardnu ponudu za međupovezivanje sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. (u daljem tekstu: Standardna ponuda), u cilju utvrđivanja da li je ista sačinjena i objavljena u skladu sa navedenim aktima.

Konstatuje se da je Standardna ponuda sačinjena u skladu sa rešenjima broj 1-02-3491-568/11-35 i 1-02-3491-568/11-36 od 29.11.2011. godine, kao i rešenjem broj 1-02-3491-816/11-51 od 30.04.2012. godine i Izveštajem o analizi veleprodajnih tržišta originacije i terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži. Standardna ponuda operatora sa ZTS na tržištu originacije i terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži je objavljena na Internet stranici Agencije.
Standardna ponuda „Telekom Srbija“ a.d.:

Standardna ponuda, pored toga što će odrediti buduće ugovore između operatora, imaće uticaj i na postojeće ugovore, saglasno odredbi člana 14. Pravilnika, kojom je propisano da su ugovorne strane, od kojih je najmanje jedna operator sa ZTS, u obavezi da ugovore koji su zaključeni usklade sa standardnim ponudama koje su sačinjene u skladu sa Pravilnikom u roku od 30 dana od početka primene odgovarajuće standardne ponude.

 

Početak primene napred navedene Standardne ponude je 01.06.2012. godine.

Leave a Reply