Telekomunikacije

Telekomu Srbija odobreno povećanje cene pretplate

Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije dao je saglasnost Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. da, počev od 1. aprila 2010. godine, može da izvrši promenu cene mesečne telefonske pretplate za direktni telefonski priključak za rezidencijalne i biznis korisnike na iznos od 388,00 dinara bez PDV-a.

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. ima obavezu da na adekvatan način obavesti svoje korisnike o izmeni cene pretplate, najmanje 30 dana pre početka njene primene, kao i da u okviru pretplate svakom domaćinstvu obezbedi 150 besplatnih impulsa mesečno.

Upravni odbor RATEL-a se prilikom odlučivanja rukovodio svojim nadležnostima proisteklim iz  Zakona o telekomunikacijama, Statutom Republičke agencije za telekomunikacije, Odlukom o utvrđivanju javnog telekomunikacionog operatora za usluge javne fiksne telefonske mreže sa značajnim tržišnim udelom od 24. marta 2006. godine i Pravilnikom o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane telekomunikacionih operatora sa značajnim tržišnim udelom.

Analizirajući podneti Godišnji izveštaj o računovodstvenom razdvajanju troškova za 2008. godinu „Telekoma Srbija“ a.d, Finansijski izveštaj i Izveštaj nezavisnog revizora, Agencija je zaključila da prodajna cena mesečne pretplate u fiksnoj telefoniji, u skladu sa troškovima pružanja usluge bude 388,00 dinara, kao i da se u okviru pretplate obezbedi 150 besplatnih impulsa mesečno svakom domaćinstvu, uzimajući u obzir socijalni momenat, kao i Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu, sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu.

Odobrena cena pretplate je niža od maksimalno prihvatljive prodajne cene koja se dobija primenom troškovnog principa i računovodstvenog razdvajanja. Ova cena pretplate je niža i od cene koja bi se dobila uporednom analizom cena u zemljama u okruženju.

Kompletan tekst odluke Upravnog odbora

Leave a Reply