E-servisi · Telekomunikacije

Ministarstvo tražilo hitno postavljanje UO RATELA

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo obraćalo se kadrovskoj komisiji sa inicijativom da se pokrene pitanje izbora članova UO Ratel-a, međutim ova tačka se još nije našla na dnevnom redu. Ministarstvo će intezivno raditi na ovom problemu kako bi Ratel što pre dobio UO. Kriterijum i način izbora članova UO Ratel-a, uređen je Zakonom a predlog članova UO usvaja Vlada i prosleđuje ga skupštini na konačno usvajanje.

Takođe dobro je napomenuti da je Zakonom predviđeno da dok i po isteku mandata, članovi UO, u punom kapacitetu, upravljaju agencijom do izbora novih članova.

Ministarstvo je u proteklom periodu imalo odličnu saradnju sa RATEL-om i dosadašnjim upravnim odborom, zahvaljujući čemu je donet veliki broj podzakonskih akata, uvedena konkurencija u nekoliko segmenata tržišta telekomunikacija i bitno unapređen ceo sektor. Imajući u vidu da je proces otvaranja tržišta telekomunikacija u Srbiji tek na početku, kao i značaj odluka koje tek treba da se donesu kako bi se omogućilo poslovanje operatora na tržištu u uslovima konkurencije, neophodno je da UO Ratela bude brzo izabran i da stručno i u punom kapacitetu nastavi ovaj važan posao.

Budući da su mandati članova UO konsekutivno isticali u poslednje 3 godine, nadamo se da će neki od postojećih članova biti reizabrani, kako bi se ostvario institucionalni kontinuitet i omogućio nesmetani razvoj konkurentnog tržišta telekomunikacija u Srbiji i u narednom periodu.

Leave a Reply