E-servisi · Telekomunikacije

Usvojen predlog Zakona o elektronskim komunikacijama

Predlog Zakona o elektronskim komunikacijama je usvojen 28.5.2010. godine i upućen parlamentu na usvajanje po hitnom postupku. Predlog zakona o elektronskim komunikacijama, usklađen sa regulatornim okvirom EU, omogućava dinamičniju liberalizaciju u oblasti telekomunikacija, jača poziciju i ulogu nezavisnog regulatornog tela, uvodi nove mehanizme za zaštitu korisnika, obezbeđuje veću transparentnost u donošenju odluka, unapređuje predvidivost regulatornog okvira i vladavinu zakona, kao osnovne preduslove za povećanje investicija u sektoru i unapređenje telekomunikacija u Republici Srbiji.

Dosadašnji Zakon o telekomunikacijama je u dobroj meri bio usklađen sa prvim regulatornim okvirom Evropske unije iz 1998. godine, čiji je fokus bio ukidanje ekskluzivnih prava jednog državnog operatora i inicijalno otvaranje tržišta.No, dinamičan razvoj sektora u proteklom periodu, što se naročito odnosi na otvaranje tržišta za nove operatore i velika vrednost tržišta elektronskih komunikacija, nameću obavezu daljeg unapređivanja pravnog okvira i praćenja propisa EU iz ove oblasti.

Zakon će između ostalog, omogućiti:

1. povećanje transparentnosti u oblasti elektronskih komunikacija i unapređenje predvidivosti regulatornog okvira i vladavine zakona, kao osnovnog preduslova za povećanje investicija u sektoru

2. nastavak institucionalnog jačanja i postizanje pune operativnosti i nezavisnosti nacionalnog regulatornog tela

3. liberalizaciju u pogledu obavljanja delatnosti elektronskih komunikacionih mreža i pružanja usluga, koja se temelji na slobodnom obavljanju delatnosti po režimu opšteg ovlašćenja

4. jasna pravila u pogledu određivanja tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom i nametanju tzv. regulatornih obavezatakvom operatoru

5. izgradnju efikasnog mehanizma zaštite korisnika elektronskih komunikacionih mreža i usluga

6. nediskriminatorni i transparentni postupak dodeljivanja adresa i brojeva kao i radiofrekvencija kao ograničenih resursa

7. promovisanje principa tehnološke neutralnosti u cilju daljeg razvoja sektora

„Donošenjem Zakona o elektronskim komunikacijama obezbediće se savremen, efikasan i jedinstven pravni okvir, koji će omogućiti dalji razvoj elektronskih komunikacija čime se direktno doprinosi povećanju konkurentnosti, a građanima i preduzećima pruža se veća mogućnost izbora kvalitetnijih usluga, što samim tim povećava konkurentost ekonomije i kvalitet svakodnevnog života“, istakla je Jasna Matić.

Leave a Reply