Telekomunikacije

Uz poskupljenje pretplate 100 posto povećanje cene razgovora u lokalu

Tako će pretplata za avgustovski račun iznositi 430 dinara umesto dosadašnjih 388,bez poreza na dodatu vrednost (PDV), dok će cena telefoniranja u lokalnom saobraćaju biti oko 100 % veća zbog skraćenja trajanja impulsa.

Na osnovu svojih nadležnosti proisteklih iz odredaba Zakona o elektronskim komunikacijama, Republička agencija za elektronske komunikacije je donela dva rešenja kojima je Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d odobrila promenu cena usluga u fiksnoj telefoniji.

„Telekom Srbija“ a.d. je proglašen za javnog telekomunikacionog operatora sa značajnim tržišnim udelom za uslugu javne fiksne telekomunikacione mreže odlukom Upravnog odbora Agencije od 24. marta 2006. godine. Saglasno svojim obavezama, „Telekom Srbija“ a.d. je dostavio Regulatorni izveštaj o primeni troškovnog principa za 2010. godinu, sastavljen u skladu sa Pravilnikom o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane telekomunikacionih operatora sa značajnim tržišnim udelom.

Nakon izvršene analize Regulatornog izveštaja, RATEL je doneo sledeća rešenja o cenama usluga zasnovanim na troškovnom principu:

1.Odobrava se Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. da izvrši promenu cena za usluge javne fiksne telekomunikacione mreže, tako da, počev od 01. avgusta 2011. godine:

mesečna telefonska pretplata, za direktan telefonski priključak za rezidencijalne i biznis pretplatnike iznosi 430 dinara bez PDV-a;

cena telefonskog impulsa u fiksnoj mreži za rezidencijalne i biznis pretplatnike iznosi 0,4043 dinara bez PDV-a;

cena jednog minuta telefonskog razgovora (bez PDV-a) u okviru fiksne mreže za rezidencijalne i biznis pretplatnike iznosi:

Vrsta saobraćajaJak saobraćajSlab saobraćaj
Mesni (lokalni) saobraćaj0,92 dinara0,46 dinara
Međumesni saobraćaj1,41 dinara0,705 dinara

Vreme slabog saobraćaja:

–od 21:00 do 07:00 časova radnim danom i subotom,

–od 07:00 časova nedeljom, državnim i verskim praznikom (osim onih koji se praznuju radno) do 07:00 časova narednog dana.

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. se obavezuje da:

–sve ostale cene telefonskih razgovora za biznis pretplatnike izjednači sa cenama telefonskih razgovora koje važe za rezidencijalne pretplatnike, počev od 01. avgusta 2011. godine,

–u okviru pretplate obezbedi 300 besplatnih impulsa rezidencijalnim korisnicima fiksne telefonije, počev od 01. avgusta 2011. godine,

–o izmeni cena definisanoj ovim rešenjem na adekvatan način obavesti svoje korisnike, najmanje 30 dana pre početka primene ovog rešenja.

Cena impulsa nije promenjena, a promena cene minuta mesnog i međumesnog saobraćaja će se izvršiti skraćenjem impulsnog intervala za lokalni poziv i produženjem impulsnog intervala za međumesni poziv. Impulsni intervali za ostale pozive iz fiksne mreže će ostati nepromenjeni.

Cena minuta razgovora u međumesnom saobraćaju je smanjena u odnosu na trenutno važeću cenu, dok je cena za lokalni saobraćaj povećana, ali je i dalje među najnižim cenama u regionu. Ilustracije radi, cena lokalnog poziva u Makedoniji i Bosni i Hercegovini iznosi oko 1,5 dinara/min, dok je cena međumesnog poziva u najvećem broju država u regionu veća od 3 dinara/min. Cena mesečne pretplate za direktan telefonski priključak je povećana, ali je još uvekznatno niža od prosečne cene u regionu (koja iznosi oko 690 dinara), pri čemu su u obzir uzete sledeće države u okruženju – Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Cene su određene primenom troškovnog principa sa ciljem postepenog otklanjanja dispariteta cena na domaćem tržištu u odnosu na zemlje u okruženju, ali i uz uvažavanje socijalnog aspekta i opšte kupovne moći stanovništva, kao i Revidiranog Memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srbije. Agencija je odredila da cena mesečne pretplate za direktan telefonski priključak od 430 dinara uključuje i 300 besplatnih impulsa za kategoriju rezidencijalnih pretplatnika. To znači da, uz cenu impulsa od 0,4043 dinara, rezidencijalni korisnici dobijaju 121,29 dinara besplatnog lokalnog saobraćaja (što čini oko 28% od cene mesečne pretplate). Do sada je mesečna pretplata uključivala 150 besplatnih impulsa, odnosno 60,65 dinara besplatnog lokalnog saobraćaja (što je činilo oko 16% od cene mesečne pretplate).

Uvažavajući činjenicu da je u svim državama EU i regiona izjednačena cena minuta saobraćaja za rezidencijalne i biznis korisnike, Agencija je obavezala „Telekom Srbija“ a.d. da izvrši izjednačavanje cena za sve vrste saobraćaja.

2.Odobrava se Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d, da izvrši promenu cena za usluge javne fiksne telekomunikacione mreže, tako da, počev od 01.08.2011. godine:

–cena lokalne terminacije u fiksnu mrežu „Telekoma Srbija“a.d. iznosi 0,69 din/min,

–cena jednostrukog tranzita u fiksnu mrežu „Telekoma Srbija“a.d. iznosi 0,90 din/min,

–cena dvostrukog tranzita u fiksnu mrežu „Telekoma Srbija“a.d. iznosi 0,93 din/min,

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.se obavezuje da:

–u ugovorima za interkonekciju primeni definicije lokalne terminacije, jednostrukog i dvostrukog tranzita saglasno odlukama Agencije od 07.07.2010. godine i 14.05.2010. godine,

–do 01. avgusta 2011. godine izvrši izmene postojećih ugovora o interkonekciji saglasno gorenavedenim cenama i primeni ih kao jedinstvenu cenu terminacije u fiksnu mrežu, kako za pozive koji potiču iz drugih fiksnih, tako i iz mobilnih mreža.

Republička agencija za elektronske komunikacije je ovim rešenjem otklonila problem diskriminacije mreža, koja je bila posledica postojanja različitih cena terminacije u fiksnu mrežu „Telekoma Srbija“ a.d, u zavisnosti od toga da li je poziv poticao iz druge fiksne ili mobilne mreže.

Cene terminacije definisane ovim rešenjem su značajno niže od cena iz važeće Standardne ponude za interkonekciju „Telekoma Srbija“ a.d, a utvrđene su na osnovu Regulatornog izveštaja „Telekoma Srbija“ a.d. o primeni troškovnog principa za 2010. godinu.

Integralni tekstovi rešenja:

 

2 thoughts on “Uz poskupljenje pretplate 100 posto povećanje cene razgovora u lokalu

 1. Petar

  Znaci da ce sada minut razgovora u lokalu (fixni>fixni) kostadi oko 1 din sa PDV-om? A da u okviru pretplate cemo imati 300 impulsa, tj. 150 minuta? Nije mi bas najjasnije?

  Hvala

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  ZABRANA OGRANICAVANJA KONKURENCIJE (TELEKOMA TELENORU) PRENISKIM CENAMA

  U osnovama za donosenje ovog aktuelnog resenja (http://www.ratel.rs/upload/documents/Novosti/Resenje%20o%20cenama%20razgovora%20iz%20fiksne.pdf) navode se svi moguci clanovi Zakona o elektronskim komunika cijama, osim onih “pravih” clanova koji glase:

  “Clan 62.

  Kada Agencija, na osnovu prethodno sprovedene analize tržišta, utvrdi nepostojanje delotvorne konkurencije na relevantnom tržištu (kao i na usko povezanom tržištu), rešenjem određuje operatora koji, pojedinačno ili zajedno sa drugim operatorima, na tom tržištu ima značajnu tržištu snagu.

  Rešenjem iz stava 1. ovog člana Agencija određuje operatoru sa ZTS najmanje jednu obavezu iz člana 63. ovog zakona, vodeći računa o vrsti i prirodi utvrđenih nedostataka na tržištu, prethodnim ulaganjima, podsticanju daljih ulaganja i mogućnosti za povraćaj ulaganja po razumnoj stopi s obzirom na povezane rizike.

  U postupku donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana Agencija poziva sve zainteresovane strane da daju mišljenja od značaja za određivanje obaveza operatora sa ZTS i po potrebi traži mišljenje organa nadležnog za zaštitu konkurencije.

  Agencija prati primenu obaveza određenih operatoru sa ZTS i po službenoj dužnosti preispituje doneto rešenje najmanje jednom tokom perioda od tri godine od dana donošenja, te shodno utvrđenom stanju odlučuje u vezi sa obavezama operatora sa ZTS.

  Rešenje iz stava 1. ovog člana prestaje da važi danom stupanja na snagu akta Agencije o određivanju relevantnih tržišta, ako tom odlukom nije određeno da prethodnoj regulaciji podležu tržišta na kojima je operator prethodno proglašen za operatora sa ZTS.

  Član 63.

  Rešenjem kojim se određuje operator sa ZTS, određuju se obaveze:

  1) objavljivanja određenih podataka;

  2) nediskriminatornog postupanja;

  3) računovodstvenog razdvajanja;

  4) omogućavanja pristupa i korišćenja elemenata mreže i pripadajućih sredstava;

  5) kontrole cena i primene troškovnog računovodstva;

  6) pružanja osnovnog skupa iznajmljenih linija;

  7) obezbeđivanja mogućnosti za izbor i predizbor operatora;

  8) pružanja maloprodajnih usluga pod određenim uslovima.

  Clan 71.

  Obaveza pružanja maloprodajnih usluga pod određenim uslovima odnosi se na dužnost operatora sa ZTS na relevantnom maloprodajnom tržištu, da pruža maloprodajne usluge pod propisanim uslovima.

  Obaveza iz stava 1. ovog člana određuje se kada se oceni da određivanje drugih obaveza iz člana 63. ovog zakona ne bi bilo delotvorno.

  Prilikom određivanja obaveze iz stava 1. ovog člana, imajući u vidu prirodu nedostatka na relevantnom tržištu, kao i potrebu da se zaštiti interes krajnjih korisnika i podstakne delotvorna konkurencija, operatoru sa ZTS može se naložiti:

  1) zabrana obračunavanja prekomernih cena, zabrana ometanja ulaska na tržište ili ograničavanja konkurencije previsokim ili preniskim cenama, zabrana davanja neopravdane prednosti određenim krajnjim korisnicima ili zabrana neaosnovanog vezivanja određenih usluga;

  2) ograničavanje visine maloprodajnih cena, određivanje mera kontrole individualnih tarifa, kao i obaveza zasnivanja cena na troškovima pružanja usluga ili cenama na uporedivim tržištima.

  Ako se operatoru sa ZTS odredi neka od obaveza kontrole maloprodajnih cena, Agencija utvrđuje i obavezu primene troškovnog računovodstva u cilju kontrole cena, pri čemu utvrđuje i objavljuje način primene troškovnog računovodstva, te angažuje nezavisnog revizora radi godišnje provere usklađenosti troškovnog računovodstva operatora sa ZTS sa propisanim načinom primene troškovnog računovodstva.

  Izveštaj revizora iz stava 4. ovog člana objavljuje se na Internet stranici Agencije.”

  Zasto?

  P. S. – U Zakonu o zastiti konkurencije u u clanu 16. pise:

  “Zloupotreba dominantnog položaja na tržištu zabranjena je.

  Zloupotrebom dominantnog položaja, naročito se smatra:

  1) neposredno ili posredno nametanje nepravične kupovne ili prodajne cene ili drugih nepravičnih uslova poslovanja;”

  S obzirom na ovu zakonsku odredbu, pitanje je da li se ovo neposredno nametanje nepravicnih cena krajnjim korisnicima telefonskih usluga smatra zloupotrebom dominantnog polozaja? I, ko u ovom slucaju zlouptrebljava (dominantan) polozaj?

Leave a Reply