Telekomunikacije

Za dve nedelje poskupljenje telefoniranja u Srbiji

Direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije (Ratel) Milan Janković izjavio je danas da će nove cene poziva u domaćem saobraćaju, interkonekcije i eventualno pretplate biti poznate u narednih 10 do 15 dana.

On je rekao da je u toku rebalans tarifa lokalnog poziva u skladu sa troškovnim modelom, nakon čijeg završetka će biti poznati svi elementi na osnovu kojih će se doneti odgovarajuća odluka, rekao je Janković nakon predstavljanja publikacije
“Budućnost izgrađena na širokopojasnim komunikacijama”.

Nakon što Agencija utvrdi neophodne izmene, operatori će imati mesec dana da o tome obaveste svoje krajnje korisnike i realizuju odluku, izjavio je Janković.

On je ranije rekao da nije poznato da li će te izmene biti 1. jula ili avgusta, uz objašnjenje da prethodna odluka o promeni cena iz 2008. godine nije sprovedena u celosti, što sada pravi problem pri regulaciji tržišta.

Iako je tada doneta odluka da se od 1. januara 2009. cena impulsa poveća za 100 odsto, ona je uvećana samo za 37 odsto i to za rezidencijalne korisnike. (tanjug)

One thought on “Za dve nedelje poskupljenje telefoniranja u Srbiji

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara – nize navedeno misljenja:

  Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  REPUBLICKA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
  Zoran Branovacki
  Beograd, Visnjiceva 8

  Predmet: Mišljenja o nacrtima rešenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima podložnim prethodnoj regulaciji

  Veza(e): Javne konsultacije o nacrtima rešenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima podložnim prethodnoj regulaciji (internet strana RATEL-a od 24.05.2011)

  Postovani kolega Branovacki,

  Pored ranije iznetih misljenja o odredjivanju operatora sa znacajno trzisnom snagom na relevantnim trzistima podloznih ‘prethodnoj’ regulaciji, o nize navedenim nacrtima ovih resenja imam sledeca misljenja:

  1. Misljenje o nacrtu rešenja – tržišta 1 – maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži, kao i o nacrtu rešenja – tržišta 9 – maloprodajnog tržišta javno dostupne telefonske usluge sa fiksne lokacije

  1.1. Pre svega, kakva je stvarna razlika izmedju ova dva trzista?

  U obrazlozenjima prvog i drugog resenja, izmedju ostalog, pise:

  “U ‘proizvodnoj dimenziji’ (moji navodnici), maloprodajno trziste pristupa javnoj telefonskoj mrezi je trziste uskopojasnog pristupa javnoj telefonskoj mrezi na fiksnoj lokaciji za poslovne i rezidencijalne korisnike, sto je detaljno opisano u poglavlju 3 Izvestaja o analizi relevantnog trzista.”

  Pitanje 1 – Ako postoji uskopojani pristup javnoj telefonskoj mrezi, da li onda postoji i sirokopojasni pristup toj mrezi?

  Pitanje 2 – Ako postoji uskopojasni pristup javnoj telefonskoj mrezi na fiksnoj lokaciji, da li onda postoji takav pristup toj mrezi i na “mobilnoj lokacija”. Ili, drugim recima, da li pojam “mobilna lokacija” (kao suprotnost “fiksnoj lokaciji”) uopste ima smisla?

  “U ‘proizvodnoj dimenziji’, relevantno maloprodajno trziste javno dostupne telefonske usluge sa fiksne lokacije se odnosi na maloprodajno trziste na kojem se poslovnim i rezidencijalnim korisnicima na fiksnim lokacijama preko javne fiksne telekomunikacione mreze pruza maloprodajna javno dostupna telefonska usluga, sto je detaljno opisano u poglavlju 3 Izvestaja o analizi relevantnog trzista.”

  Napomena 1 – Ako je sluzbeno dozvoljeno/slobodno da se pored fizickih dimenzija (x, y, z, t) uvede i nova, nepoznata ekonomska (ili pravna) “proizvodna dimenzija”, onda je nesto bolje da se ona nazove “usluzna dimenzija”, jer se u ovom slucaju radi o uslugama, a ne o proizvodima, odnosno proizvodnji.

  Napomena 2 – Posto je izraz “telekomunikacija” iz nerazumnih i neobjasnjivih razloga zamenjen u Zakonu o elektronskim komunikacijama (ZEK) sa nedefinisanim izrazom “elektronska komunikacija” ( a zasto ne i “fotonska komunikacija”?), zabranjena je, odnosno nije vise dozvoljena sluzbena upotreba izraza “javna fiksna telekomunikaciona mreza”, vec samo fiksna javna (elektronska) komunikaciona mreza” ili javna (elektronska) komunikaciona mreza fiksne (ili mobilne) prirode ili vrste.

  Stavise, i najvaznije, pod pojmom (izrazom) “pristup” u smislu clana 4. tacka 38. ZEK-a podrazumeva se davanje na koriscenje sredstava ili usluga drugim operatorima…, a ne krajnjim korisnicima kao potrosacima na relevantnom maloprodajnom trzistu javno dostupnih telefonskih usluga pomocu javnih telefonskih mreza (ukljucujuci Internet) fiksne prirode ili vrste.

  1.2. S obzirom na prethodno navedeno, mislim da bi ova dva maloprodajna trzista trebalo svesti na jedno maloprodajno trziste fiksnih javno dostupnih telefonskih usluga, ili, alternativno, u potpunom skladu sa ZEK-om, maloprodajno trziste javno dostupnih telefonskih usluga fiksne prirode, iskljucujuci (zlo)upotrbu izraza “pristup” (moze, eventualno, “dostup”?).

  1.3. U opstem znacenju kontrola je proveravanje da li je nesto u skladu sa odredjenim politikom, merilima ili zahtevima. U zavisnosti od toga ko ostvaruje kontrolu, ona je politicka, sudska, kontrola zakonitosti, upravna, samoupravna ili drugi oblik kontrole.

  U slucaju nacrta ova dva resena, kao i nacrta rešenja – tržišt8 8 – maloprodajnog tržišta distribucije medijskih sadržaja, radi se u stvari o svojevrsnom obliku samoupravne kontrole “Telekoma Srbija” i SBB-a, tzv. (samo)kontrole cena i (svojevoljne) primene troskovnog racunovodstva, tj. obracuna cena prema stvarnim troskovima pruzenih usluga (videti clan 83. stav 2. tacka 3. Zakona o zastiti potrosaca).

  Pitanje 1 – Od kada se administrativna ili upravna kontrola cena svodi na samokontrolu cena operatora sa dominantnim polozajem na relevantnom trzistu? Mislim da je ovakav oblik kontrole cena tipican posao organa drzavne uprave ili imalaca javnih ovlascenja.

  Pitanje 2 – “Telekom Srbija” je preko direktor RATEL-a dr Milan Jankovica najavio skoro povecanje cena fiksnih, javno dostupnih telefonskih usluga u lokalnom saobracaju (videri, na primer, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/889394/Uskoro+skuplje+telefoniranje.html). Da li ce ove cene biti obracunate prema stvarnim troskovima tih usluga od opsteg ekonomskog interesa, ili prema nekoj drugoj samoupravnoj metodi?

  Pitanje 3 – Na koje podatke se odnosi obaveza objavljivanja odredejenih podataka? I, da li su ti podaci (pomenuti u resenjima) stvarno odredjeni podaci, i u kom propisu?

  2. Misljenje o nacrtu rešenja – tržišta 8 – maloprodajnog tržišta distribucije medijskih sadržaja

  2.1. O problemima maloprodajnog trzista kablovske i druge distribucije TV programa, odnosno audio-vizuelnih medijskih servisa (po novoj terminologiji) pisao sam vise puta u razlicitim prilikama i medijima (javnim konsultacijama/raspravama i novinama), tako da o tim mojim iznetim misljenjenjima o ovim pitanjima vec i vrabci na grani sve znaju.

  Ipak, da ponovim poslednje i najvaznije misljenje.

  2.2. Na mom relevantnom geografskom trzistu, tj. u mojoj ulici Stevana Sremca u Beogradu uslugu (kablovske) distribucije mediskih sadrzaja (tj. TV uslugu) sada jedino nudi i pruza registrovani operator KDS-a i davalac te usluge “AV com”, pa je moj zakljucak da i u ovom kao i u mnogim drugim slicnim slucajevim nema ni govora o ma kakvoj konkurenciji, pa ni o tzv “efektivnoj konkurenciji” iz clana 17. stav 5. direktive o univerzalnom servisu (2003/22/EC, 2009/136/EC). Svaki takav operator KDS-a, po mom i misljenju mnogih drugih krajnjih korisnika (potrosada), ima dominantan ili monopolski polozaj na toj “svojoj” teritoriji i, po definiciji, jeste operator sa znacajnom trzisnom snagom!

  2.3. Zato u nacrtu ovig resenja nije tacna odrednica po kojoj je jedino “Serbia Broadband” (SBB) operator sa znacajnom trzisnom snagom na maloprodajnom trzisu usluga kablovske distrubucije audio-vizuelnih medijskih sadrzaja. Ima ih jos mnogo i to najbolje znaju krajnji korisnici (potrosaci) koji ne mogu da ostvare svoje svoje osnovno pravo na izbor – mogucnost izbora izmedju vise usluga po prihvatljivim cenama i uz garanciju kvaliteta (clan 2. tacka 4. Zakona o zastiti potrosaca).

  Napomena – U medijske sadrzaje u sirem smislu spadaju i stampana i elektronska izdanja novina. Medijski sadrzaje u smislu clana 4. tacka 3. ZEK-obuhvataju radijske i televizijske programe, odnosno audio-vizuelne sadrzaje, kao i sa njima povezane interaktivne usluge.

  Ove, poslednje pomenute interaktivne usluge, kao i elektronske verzije novina, za sada se ne pruzaju preko KDS-a nego preko Interneta?!

  2.3. Uveren sam da maloprodajna trzista usluga kablovske distribucije audio-vizuelnih medijskih sadrzaja treba posmatrati kao i trzista radiodifuznog servisa, i to kao nacionalno, regionalna i lokalna trzista, ukljucujuci izgleda i trzista na nivou mesnih zajednica.

  Nije tacno, stvarno, istinito niti logicno obrazlozenje po kom je geografska dimenzija (?) maloprodajnog trzista (kablovske) distribucije (audio-vizuelnih) medijskih sadrzaja teritorija Republike Sbije (?!).

  2.4. I u obrazlozenju ovog resenja pise:

  “U ‘proizvodnoj dimenziji’ (nesto bolje: ‘usluznoj dimenziji’, prim. D. P.), relevantno trziste je definisano kao maloprodajo trziste distribucije medijskih sadrzaja, i njima povezanih (interaktivnih, moja dopuna) usluga koje se pruzaju korisnicima putem elektronskih komunikacionih mreza, a na osnovu programske seme ili na na zahtev korisnika, sto je detaljno opisano u poglavlju 3 Izvestaja o analizi relevantnog trzista. Usluga distribucije medijskih sadrzaja je jedinstvena u pogledu vrste mreze preko koje se pruza.”

  O programskoj semi na info-kanalu opratora KDS-a ne treba trositi reci. Dovoljno je pogledati takvu, nepotpunu semu u dnevnim novinama “Politika” i njenom nedeljnom dodatku “TV revija”.

  Medjutim, valja traziti i dobiti odgovor sta u obrazlozenju znaci recenica: “Usluga distribucije medijskih sadrzaja je jedinstvena u pogledu vrste mreze preko koje se pruza.” Koliko je meni poznato, audio-vizuelni medijski sadrzaji i sevisi se pruzaju, za sada, samo preko terestrickih i sateltskih radiodifuznih mreza, kablovskih distributivnih mreza i, delimicno i otezano, pomocu Interneta. Javne telefonske mreze i elektroenergetski kablovski sistemi ne spadaju u te vrste mreza.

  2.5. Na kraju se i u ovom slucaju moze postaviti pitanje: na koje podatke se odnosi obaveza objavljivanja odredjenih podataka? I, da li su ti podaci (pomenuti u resenju) stvarno odredjeni podaci, i u kom propisu?

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 29. maj 2011.

Leave a Reply