E-servisi · IT

Tender za nabavku računarske opreme za Poresku upravu

Na osnovu člana 72. stav 1. tačka 1. i član 64. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 39/02,43/03, 55/04, 101/05), i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-4/2008-01 od 18.02.2008. godine, za javnu nabavku velike vrednosti broj 1-2008 za 2008. godinu, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo (u daljem tekstu Ministarstvo) objavljuje

Javni poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku

RAČUNARSKE OPREME ZA OPREMANjE LOKALNIH ORGANA PORESKE UPRAVE

(javna nabavka br. 1)

Predmet nabavkeje nabavka računarske opreme za opremanje lokalnih organa poreske uprave.

– 150 servera

– 35 matričnih štampača A3

– 95 uređaja za neprekidno napajanje

Pravo na učešće u postupku ima domaće ili strano pravno i fizičko lice, ako:

1) je registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti kod nadležnog organa;

2) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke;

3) je za tekuću godinu izmirilo dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

4) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a takva dozvola je predviđena posebnim propisom;

5) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom;

6) raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom.

Ispunjenost uslova dokazuje se potpunim poštovanjem načina, rokova i sredstava propisanih u članu 46. Zakona o javnim nabavkama

Ukoliko ponuđač namerava da izvršenje nabavke u celini ili delimično poveriti podizvođaču, to mora označiti u ponudi, navesti ko je podizvođač i koji delovi će mu biti povereni. Za podizvođača se moraju dostaviti svi dokazi o ispunjenosti uslova kao i za izvođača.

Naknada za troškove izrade konkursne dokumentacije u iznosu od 3.000,00 dinara bespovratno se uplaćuje na račun Ministarstva, broj 840-1620-21 uz poziv na broj 13200-460-423211 uz naznaku naziva javnog poziva.

U roku od 30 dana od dana objave javnog poziva u “Službenom glasniku RS”, zainteresovani ponuđači mogu u prostorijama Naručioca, da preuzmu konkursnu dokumentaciju, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova. Pri preuzimanju konkursne dokumentacije podnosi se dokaz o uplati troškova izrade konkursne dokumentacije, kao punomoćje za preuzimanje konkursne dokumentacije, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Ponuđači su obavezni da svoje ponude dostave u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva u “Službenom glasniku RS”, u zapečaćenoj koverti u pismenom obliku i u elektronskom obliku u Microsoft Word (doc) i Acrobat Reader (pdf) formatu sa naznakom „Ponuda za nabavku računarske opreme“ i napomenom – ne otvarati, na adresu: Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Blagovremenim se smatraju ponude koje su primljene i overene pečatom prijema u pisarnici Ministarstva, najkasnije do 12.00 časova, poslednjeg dana roka, bez obzira na način na koji su poslate.

Ponuđači su obavezni da dostave ponudu po svim pozicijama javnog poziva.

Kao poseban zahtev Naručioca, uz ponudu obavezno dostaviti:

– Garanciju banke za obezbeđenje konkursa u visini od 10% vrednosti ponude,

– Pismo namere banke da će izdati bankarsku garanciju za iznos avansa (ako se u ponudi tako zahteva),

– Pismo namere banke da će izdati bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% vrednosti ponude.

Postupak otvaranja ponuda će se sprovesti 18.04.2008godine, u 12.30 sati, u prostorijama Ministarstva, Beograd, Nemanjina 22-26.

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci doneće se uz primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponudesu:

– cena

– servisna podrška

– reference.

Okvirni datum za donošenje odluke je 15 dana od dana otvaranja ponuda

Postupak otvaranja ponuda je javan. Javnost podrazumeva prisustvo predstavnika ponuđača koji su podneli ponudu, a koji pre početka postupka moraju predati posebno pismeno ovlašćenje za prisustvo postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Rokovi navedeni u tekstu javnog poziva računaju se počev od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku RS”. U slučaju da je poslednji dan roka neradni dan, isti se pomera za prvi naredni radni dan.

Lice za kontakt je Biljana Čutuković, a dodatna obaveštenja i informacije, zainteresovani mogu dobiti na adresi Naručioca ili na telefon 011/362-18-87 u periodu od 10,00 do 13,00 časova ili upitom na: info-tender(at)mtid.sr.gov.yu.

Leave a Reply