E-servisi · Internet · IT

Unapređenje informacionih sistema u lokalnoj samoupravi

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet, Damir Baralić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Đorđe Staničić, najavili su realizaciju projekta Izrada internet prezentacija lokalnih samouprava.  Cilj projekta je da do kraja godine sve opštine u Srbiji imaju zvanične internet prezentacije. Na osnovu istraživanja ministarstva pokazalo se da tek svaka peta opština u Srbiji ima kvalitetna rešenja za internet prezentaciju, dok 75% opština ima IKT infrastrukturu na zadovoljavajućem nivou, a 11 opština što je 9 % uopšte nema zvaničnu internet prezentaciju.

Razvoj IKT infrastrukture lokalnih samouprava se postavlja kao jedan od fokusa Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i u saradnji sa Republičkim zavodom za informatiku i internet. Istraživanje je sprovelo  ministarstvo i Republički zavod za informatiku u svim opštinama na teritoriji Republike Srbije od 30.12.2008 do 31.01.2009. Upitnik je sadržao četiri grupe pitanja: stanje servisa eUprave, stanje infrastrukture, ljudski resursi i socioekonomska analiza.

„Postojeće stanje u opštinama je neophodno poboljšati kako bi se građanima  i privredi olakšali svakodnevni postupci pred organima lokalne samouprave. Postavljanje građanina u prvi plan i funkcionisanje države kao servisa građana je moguće samo uz adekvatnu primenu modernih informacionih tehnologija.“, istakla je Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo.

Na osnovu analize koju je Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo uradilo, prepoznate su sledeće aktivnosti koje će poboljšati aktuelno stanje: promocija standarda razvoja elektronske uprave, širenje primera dobre prakse iz opština koje su izvele kvalitetna rešenja, definisanje preporuka za formiranje IT službi opština, formulisanje i promocija preporuka za izradu internet prezentacija opština, obuke službenika opština za sprovođenje standarda i preporuka, pokretanje internet Foruma i baze znanja za sve zaposlene  na  IT poslovima u opštinama i izrada internet prezentacija za nerazvijene opštine. Pored ovoga, opštinske uprave će se uključiti u projekat elektronskih javnih nabavki i implementaciju osnovnih servisa elektronske uprave u opštinama gde ovih servisa sada nema, predstavila je ministarka Jasna Matić.

Direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet Damir Baralić je rekao da  samo mali broj opština (između 15 i 20%) ima nivo servisa koji je na zadovoljavajućem nivou (približno nivou 2, koji podrazumeva mogućnost preuzimanja formulara ) dok ostale opštine imaju servise na nivou 1 ili 0 (imaju internet prezentacije sa osnovnim podacima o svojim aktivnostima, tj. nemaju prezentaciju). Oko 50% opština postavlja nove sadržaje na svoje internet prezentacije jednom mesečno i ređe, 80% opština nema jasno objavljenu proceduru za dobijanje građevinskih dozvola i proceduru za dobijanje lokalnih komunalnih saglasnosti. Manja grupa opština od oko 15% nema nikakve servise. „Ohrabrujući je podatak da sve opštine imaju internet pristup kao i da veliki broj opština poseduje dovoljan broj računara, mrežne opreme i servera za osnovne potrebe,” rekao je Baralić povodom rezultata istraživanja.
Izradu neophodnih internet prezentacija podržaće Republički zavod za informatiku i internet, a u procesu prikupljanja informacija za sadržaj prezentacija podršku pruža mreža poverenika SKGO. Nakon izrade internet prezentacija opštine će imenovati svoje predstavnike predviđene za obuku. „Ove jedinstvene obuke će omogućiti lakšu razmenu iskustava i međuopštinske podrške, a u prvih šest meseci će RZII u saradnji sa SKGO kontinuirano pružati podršku, kako bi se ova saradnja lakše započela i razvila.“ istakao je Đorđe Staničić.

„Uvođenje servisa će se realizovati kroz internet portal elektronske uprave, a deo kroz projekte nabavke potrebnih softverskih rešenja za konkretne opštine,“ zaključila je na današnjoj konferenciji za štampu ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić.

Leave a Reply