Događaji · IT · Telekomunikacije

Vip mobile na Telekom Arena konferenciji

Kriza je pravi momenat da srpske vlasti implementiraju reforme za poboljšanje poslovne klime za privlačenje stranih investicija

Na prvoj regionalnoj konferenciji o elektronskim komunikacijama najviši predstavnici kompanije Vip mobile su se založili za brzu liberalizaciju oblasti i stvaranje uslova za ubrzano širenje mobilnih komunikacija u interesu korisnika

OKRUGLI STO O OČEKIVANJIMA OD TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I TAKSI OD 10% NA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

Aleksander Šperl, predsednik Upravnog odbora Vip mobile:

S obzirom na mere koje su vlasti Republike Srbije usvojile u cilju ublažavanja posledica ekonomske krize, sektor telekomunikacija u Srbiji će se, sledećih godinu dana i duže sporije razvijati u odnosu na iste sektore u zemljama u regionu, jer ne postoje preduslovi niti stimulansi za njegov brži razvoj. Navedene mere dodatno opterećuju i vrše diskriminaciju ove oblasti, mišljenje je učesnika u radu okruglog stola o očekivanjima od telekomunikacionog tržišta Srbije u narednih godinu dana.

,,Verujući dugoročno u potencijal srpskog tržišta, Vip mobile će nastaviti da i u otežanim uslovima ulaže u razvoj i najviši kvalitet vlastite mreže ali će najverovatnije redukovati ulaganja u nove usluge i napredniju informaciono-komunikacionu infrastrukturu’’, istakao je Šperl.

On smatra da je kriza odličan momenat da srpske vlasti implementiraju brojne reforme koje bi trebalo da poboljšaju poslovnu klimu za privlačenje stranih investicija. ,,Ukoliko odmah smanji birokratiju i ubrza administrativne procedure, Srbija bi mogla da bude među prvima koji će da profitiraju od priliva novih investicija čim se svetska ekonomska situacija poboljša’’, kaže Šperl.

Šperl se založio za hitno donošenje Zakona o elektronskim komunikacijama i svih podzakonskih akata koji će omogućiti potpunu liberalizaciju ove oblasti u interesu krajnjih korisnika mobilnih telefona jer samo otvorena i fer konkurencija može da donese željeni razvoj.

Prema rečima predsednika Upravnog odbora Vipa, za očekivati je da će ekonomska kriza, i pored dodatnog poreza na usluge mobilne telefonije, manje pogoditi telekomunikacije od drugih privrednih grana: ,,Komunikacija mobilnim telefonom i Internetom je postala deo naše svakodnevice, tako da će pretplatnici sigurno manje komunicirati, ali neće odustati od upotrebe mobilnog telefona’’.

POREZ NA MOBILNU KOMUNIKACIJU

Aleksander Šperl je istakao da će uvođenje dodatnog poreza od 10% na mobilnu komunikaciju, koji je počeo da se primenjuje 1. juna, imati negativan uticaj na obim poslovanja operatera i investicije. On je naglasio da, kao dodatni namet koji ne postoji ni u jednoj evropskoj zemlji, navedeni porez poskupljuje usluge mobilne telefonije, stavljajući građane Srbije u nepovoljniji položaj u odnosu na druge u regionu. Takođe, korisnici će izdvajati više u korist budžeta, a za uzvrat će im mobilna komunikacija biti manje dostupna, što će najviše pogoditi mlade, osobe sa nižim prihodima i one koji nemaju pristup fiksnoj telefoniji.

„Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da, i pored bitno promenjenih uslova poslovanja, nastavimo da našim korisnicima nudimo kvalitetne usluge po najpovoljnijoj ceni, kao i da u 2009. godini održimo planirani obim investicija koji se pre svega odnosi na izgradnju vlastite mreže“, istakao je Šperl.

Procena je člana Upravnog odbora Vipa da će, ukoliko kriza i dodatni porez na usluge mobilne telefonije potraju, to svakako imati veći negativan uticaj po standard korisnika i ukupno poslovanje mobilnih operatera. Takođe, smanjen obim mobilne komunikacije neće obezbediti očekivani budžetski priliv sredstava od uvođenja ovog poreza. Zato se od vlasti očekuje da analizira stvarne efekte primene poreza na usluge mobilne telefonije i održi obećanje da će ova mera zaista biti privremena.

PANEL: STRATEGIJA BROADBAND-A

Darko Parun, član UO Vip mobile zadužen za tehniku

Učestvujući u radu panela o strategiji širokopojasnog prenosa podataka Darko Parun, član Upravnog odbora Vip mobile zadužen za tehniku, je istakao da razvoj telekomunikacija upravo kroz razvoj širokopojasnog interneta predstavlja neophodan uslov za brži rast privrede i društvenog sektora, kao i za premošćavanje informacionog jaza u odnosu na razvijene zemlje.

Uz podsećanje da su, prema Akcionom planu za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji do 2010. godine, izrada i usvajanje Strategije broadbanda planirane za II i III kvartal 2009. godine, g. Parun je istakao da u tom procesu presudan značaj imaju zajednički napori i saradnja regulatornih tela i telekomunikacionih kompanija.

Prema podacima Cullen Internationala, REPORT I (Supplay of services in monitoring regulatory and market developments for electronic communications and information society services in enlargement countries)*, u januaru 2008. godine, penetracija broadbanda u Republici Srbiji iznosila je 4,39%, što je daleko ispod evropskog proseka koji iznosi 20,00%. Poređenja radi, u istom periodu je rasprostranjenost širokopojasnog interneta u zemljama u okruženju bila u Mađarskoj 14,20%, u Rumuniji 9,80%, Hrvatskoj 8,71%, i u Bugarskoj 7,60%*.

Darko Parun je učesnicima konferencije posebno skrenuo pažnju na raspoloživost spektra frekvencija, odnosno refarming postojećih GSM frekvencija (900 MHz, 1800 MHz), kao i na digital dividend, odnosno na dodelu spektra frekvencija 790-862 MHz, koje će se osloboditi prelaskom sa analogne na digitalnu televiziju, za potrebe mobilnog broadbanda. Raspoloživost nižih frekvencija može drastično da smanji troškove izgradnje mreže, naročito u ruralnim područjima, s obzirom da niže frekvencije pružaju veću teritorijalnu pokrivenost.

Učesnici Telekom Arene su zaključili da razvoj broadbanda doprinosi opštem privrednom rastu, razvoju novih oblika poslovanja i otvaranju novih radnih mesta, odnosno poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga, kao i ujednačenijem i ravnomernijem razvoju svih delova zemlje.

Leave a Reply