IT

Virtuelizacija produkcionog okruženja u Wiener Städtische osiguranju

Virtuelizacija što većeg broja servisa uz podelu virtuelne infrastrukture na dve kolikotoliko odvojene i samostalne lokacije (za početak – u različitim delovima zgrade) gde se u svakoj nalazi polovina servera i polovina storidž sistema sa odvojenim izvorima napajanja. Pri tome su obe polovine dimenzionisane tako mogu da prihvate celokupno opterećenje data centra u slučaju otkaza one druge polovine.

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, na srpskom tržištu posluje od februara 2003. godine. Kompanija je osnovana kao „green field“ investicija Wiener Städtische Allgemeine Versicherung (2006. godine ime grupacije promenjeno je u Viena Insurance Group). Viena Insurance Group, čiji smo deo, je vodeća austrijska osiguravajuća kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sa tradicijom poslovanja dužom od 180 godina.

Kombinacijom ekonomske snage, stručnosti i znanja na tržište Wiener je doneo potvrđen kvalitet i sigurnost koji im je obezbedio lidersku poziciju u životnom osiguranju, a sa ukupnim portfoliom proizvoda nalazi se među vodećim osiguravajućim kompanijama na domaćem tržištu. Misija kompanije je od početka bila stvaranje i razvijanje kulture osiguranja i pružanje usluge čiji kvalitet odgovara savremenim svetskim standardima poslovanja.

Stoga konstantno razvija proizvode koji su u skladu sa konceptom evropskog modernog osiguranja koje prilagođavaju potrebama i uslovima domaćeg tržišta. Da bi navedeno okruženje moglo da funkcioniše, potrebno je da IT sektor firme pruži visok nivo servisa i obezbedi funkcionisanje svih filijala duž cele Srbije, a s obzirom na prirodu firme neophodno je obezbediti visok nivo zaštite podataka, čak i u slučaju ozbiljnije havarije.

Shodno zahtevima korisnika i trenutnim mogućnostima, stručni tim kompanije Coming Computer Engineering je odgovorio sa dizajnom i rešenjem data centra. Pokrenuta je implementacija virtuelnog data centra u razvučenoj izvedbi, uz pomoć Vmware Virtuelne infrastrukture 3 i dva EMC storage sistema koji su povezani pomoću Cisco mrežnih uređaja. Postojeće HP DL 360/380 servere smo pojačali dodatnim procesorima, memorijom i HBA karticama za optičku SAN infrastrukturu. Formirane su dve grupe sa po dva esx hosta. Tako unapređen hardver je omogućio implementaciju složenih i vrlo zahtevnih servisa, uz potpunu redundansu, pošto se i podaci sa storage-a periodično asinhrono repliciraju.

Ova četiri hosta kontroliše i njihovo funkcionisanje konstantno nadgleda jedan VCMS server, a kompletne virtuelne mašine sa podacima u obliku kompresovanih arhiva sa storage-a preuzima VCB server pomoću softvera Vizioncore vRanger. Te arhive se privremeno smeštaju na jedan HP MSA70 disk enclosure odakle se pomoću softvera Symantec BackupExec softvera prebacuju na trake pomoću uređaja MSL 4042 (robotizovana biblioteka traka).

Pošto Wiener ima dve sistem sale u različitim delovima zgrade, data centar je razvučen na te dve lokacije. Servisi (bilo potpuno novi ili virtuelizovani postojeći) su preneti na novu infrastrukturu što je kao krajnji rezultat dalo 100% virtuelizovano produkciono okruženje. Razvučeni data centar pruža značajnu dozu sigurnosti pošto svaki od segmenata data centara može preuzeti funkcionisanje celokupnog produkcionog okruženja u slučaju havarije u onom drugom delu zgrade.

NA virtuelnoj infrastrukturi su podignuti produkcioni servisi koji čine srž poslovanja firme kao sto su domen kontroleri, DMZ servisi mail server izveden na Exchange 2007 tehnologiji sa preko 500 mailboxova kao i produkcione baze podataka pod SQL2005 64-bitnim sistemom. Na taj način je firma dobila dodatni stepen sigurnosti, s obzirom da su ti esencijalna servisi bili na fizičkim serverima bez klastera, a sada se nalaze na VMware klasteru i visoko su raspoloživi.

Kompletna infrastruktura koja trenutno omogućava rad 900+ radnika je realizovana pomoću 6 servera,od ;ega su 4 esx hostovi dva storage sistema i CISCO komunikacione opreme. Tu uspešno funkcioniše 25+ virtuelnih servera, uključujući AD, Exchange, SQL Server, IIS i druge servise. Kalkulacija je pokazala da je ovakav način implementacije servisa petostruko jeftiniji za održavanje (troškovi napajanja, hlađenja, cene potrebnog prostora), da ne govorimo o fleksibilnosti i skalabilnosti istih (u smislu lakoće i brzine proširenja potrebnih resursa prilikom povećavanja zahteva koji dolaze iz korisničkog okruženja).

Leave a Reply