Radna grupa za izradu smernica za primenu Kodeksa novinara u on lajn okruženju u Srbiji objavila je 10. oktobra nacrt tog dokumenta i pozvala zainteresovane da do kraja meseca Savetu za štampu pošalju primedbe i komentare radi poboljšanja teksta. Tekst je postavljen na sajtu Saveta za štampu i na sajtovima novinarskih i medijskih udruženja

. Predsednik Radne grupe Đorđe Krivokapić je rekao da nacrt dokumenta o smernicama po strukturi prati Kodeks novinara Srbije i da ima deset poglavlja. Istinitost izveštavanja, odgovornost novinara, novinarska pažanja, odnos prema izvorima informacija, poštovanje autorstva i poštovanje privatnosti su oblasti u kojima je dato najviše novih smernica za rad u on lajn okruženju.

Član Radne grupe za izradu smenica advokat Miloš Stojković objasnio je da su najrazrađenija poglavlja u nacrtu zaštita privatnosti i poštovanje autorstva jer se analizom slučajeva koji su dolazili pred Savet za štampu došlo do toga da su to dve oblasti u kojima se najviše javljaju prekršaji Kodeksa, naročito u delu zaštite maloletnika i žrtava nasilja. Tanja Maksić iz BIRN je ukazala na problem prikrivenog oglašavanja u vezi sa čim je rečeno da Smernice za rad u on lajn okruženju predviđaju da svaki oblik komercijalnog oglašavanja i političke propagande mora jasno biti razdvojen od novinarskog sadržaja. Po isteku meseca Savet za štampu će objaviti konačan tekst Smernica.