Mobile

Kako preneti broj u drugu mobilnu mrežu?

S obzirom na veliko interesovanje koje su za uslugu prenosivosti brojeva u mobilnim mrežama pokazali korisnici i mediji, Republička agencija za elektronske komunikacije obaveštava javnost da je na dan 1. septembra realizovano ukupno 9.034 prenosa brojeva iz mreže jednog mobilnog operatora u mrežu drugog mobilnog operatora, odnosno tokom meseca avgusta uspešno je izvršeno 5.217 prenosa. RATEL podseća da je korisnicima mobilne telefonije u Republici Srbiji od 1. jula 2011. godine dostupna usluga prenosivosti brojeva u sve tri mobilne mreže. Više informacija o ovoj usluzi, kao i registar prenetih brojeva dostupni su na sajtu www.prenesibroj.rs.

Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja, koji taj zahtev prosleđuje centralnoj bazi. Ukoliko su uslovi za prenos broja ispunjeni, operator davalac broja obaveštava operatora primaoca broja i centralnu bazu o prihvatanju zahteva za prenos broja. Nakon prihvatanja zahteva operator davalac broja je u obavezi da izvrši prenos u roku od dva radna dana. Od trenutka podnošenja zahteva za prenos broja iz jedne u drugu mrežu do realizacije prenosa broja može da prođe 4 radna dana (2 radna dana za postupak provere ispunjenosti uslova i 2 radna dana za prenos broja).

U funkciji je i nova govorna poruka kojom se osoba koja zove obaveštava da je broj u novoj mreži, koja sada glasi: „Pozvani broj je prenet u x – mrežu, molimo sačekajte da se uspostavi veza.

2 thoughts on “Kako preneti broj u drugu mobilnu mrežu?

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    U principu, saglasan sam sa mogucnoscu prenosivosti telefonskog broja kako iz jedne mrez za mobilnu telefoniju u drugu mrezu, tako i iz jedne mreze za fiksnu telefoniju (“Telekoma Srbija”) u drugu mrezu (“Orion telekoma” ili, jednog lepog dana, “Telenora”).

    Medjutim, razlozi za tako postupanje korisnika nisu navedeni ni u Uputstvu (http://www.prenesibroj.rs/Uputstvo_NPT_sr_l.pdf), niti u Pravilniku (http://www.ratel.rs/upload/editor_files/File/Regulativa/Pravilnici/2010/02_2010_Pravilnik_o_prenosivosti_broja.pdf).

    Zasto?

Leave a Reply