Mobile

Mobilni operateri obavezni da jednom godišnje provere kvalitet mreže

Na osnovu člana 8. i člana 11. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 73/11), operatori su dužni da najmanje jednom godišnje izvrše proveru kvaliteta pruženih usluga, kao i da izveštaje o rezultatima tih merenja dostave Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije na odgovarajućim obrascima koji su propisani u navedenom pravilniku. Izveštaji treba da sadrže parametre kvaliteta elektronskih komunikacionih usluga koje operator pruža, odnosno parametre kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže ili javne fiksne bežične telekomunikacione mreže (CDMA), ukoliko operator posedujeodgovarajuću licencu izdatu od strane Agencije.

O svojim obavezama u vezi sa izveštajima o parametrima kvaliteta operatori će biti obavešteni i pisanim putem. Obrasce izveštaja o parametrima kvaliteta, kao i Uputstvo za popunjavanje obrazaca tih izveštaja u PDF formatu operatori mogu da preuzmu sa Internet stranice Agencije, na adresi:

Godišnji Izveštaji o parametrima kvaliteta

Leave a Reply