Operateri · Telekomunikacije

Telenor ponudio milion evra naknade za licencu za drugog fiksnog operatora

Republička agencija za telekomunikacije objavljuje da je kompanija Telenor d.o.o, jedini kvalifikovani ponuđač u postupku javnog nadmetanja za izdavanje jedne licence za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije, ponudila iznos od 1.050.000 evra na ime jednokratne naknade za licencu za drugog fiksnog operatora.

Otvaranje finansijske ponude je obavljeno 15.1.2010. u prostorijama Republičke agencije za telekomunikacije.

Ovlašćeni predstavnik ponuđača, generalni direktor Telenora d.o.o. Ćel-Morten Jonsen, je nakon otvaranja koverte sa finansijskom ponudom potvrdio prvobitno ponuđeni iznos od milion i pedeset hiljada evra, što predstavlja konačan ponuđeni iznos jednokratne naknade za izdavanje Licence.
Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja će sačiniti izveštaj, nakon čega će Upravni odbor Agencije u predviđenom roku doneti odluku saglasno Zakonu o telekomunikacijama i Pravilniku o broju i periodu na koji se izdaje Licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje Licence i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje Licence Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.

LICENCA

za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge

PREDMET LICENCE

Imalac licence je dužan da obezbedi minimalni obim usluga koji obuhvata:

o javnu govornu uslugu u skladu sa standardom ETSI EG 201 769-1 i preporukom ITU-T G.114,
o besplatno pozivanje hitnih službi,
o elektronski imenik pretplatničkih brojeva.

Imalac Licence može pružati i druge telekomunikacione usluge u skladu sa zakonom i odgovarajućim aktima Agencije.

Licenca se izdaje za područje teritorije Republike Srbije.

STANDARDI KOJIMA SE DEFINIŠE ZAHTEVANI KVALITET USLUGE

Imalac licence dužan je da pruža usluge neprekidno 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Imalac licence je u obavezi da omogući:

* besplatan pristup hitnim službama,
* automatsko beleženje uspostavljenih veza,
* postupak rešavanja prigovora korisnika.

TRAJANJE LICENCE

Licenca se izdaje se na period od deset (10) godina od dana izdavanja, uz mogućnost produženja perioda važenja Licence za narednih deset godina, u skladu sa važećim propisima.

OBAVEZA OBJAVLJIVANJA TARIFA I DRUGIH USLOVA KOJI SE PRIMENJUJU NA KORISNIKE MREŽE I USLUGA

Podaci koje je imalac licence u obavezi da objavi su:

* cene uspostave priključaka,
* cene za sve kategorije poziva,
* cene mesečne pretplate,
* posebne tarife, paketi i popusti za usluge iz Licence,
* cene usluga sa dodatnom vrednošću,
* oblast pokrivenosti,
* kvalitet usluga,
* ostale relevantne informacije koje odredi Agencija.

PLAN RAZVOJA MREŽE I UVOĐENJE NOVIH USLUGA

Imalac licence je u obavezi da u roku od godinu dana od dana izdavanja Licence započne komercijalno pružanje usluga utvrđenih Licencom.

One thought on “Telenor ponudio milion evra naknade za licencu za drugog fiksnog operatora

  1. istina

    E ovo je prava stvar.Sada ovi koji misle da su telekomunikacije “zlatna koka” i kako Telekom “lepo živi” mogu da vide koliko stvarno vredi ta licenca!!!Jer Telekor je valjda svetka firma, ima svoju mobilnu telefoniju i znaju koliko stvarno mogu da zarade na ovom bogatom tržištu.Što se mene tiče iznenađen sam i sada nešto malo više znam.

Leave a Reply