Mobile

RATEL pokrenuo sajt o prenosu broja

Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) obaveštava javnost da je počev od današnjeg dana omogućena prenosivost brojeva u mobilnim mrežama za korisnike mobilne telefonije u Republici Srbiji. Ova mogućnost se pruža korisnicima sva tri mobilna operatora koji poseduju odgovarajuću licencu izdatu od strane RATEL-a, a u skladu sa Pravilnikom o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama („Službeni glasnik RS“, br. 5/10).

Nakon donošenja ovog Pravilnika RATEL je pristupio procesu javne nabavke dobara u otvorenom postupku – sistem centralne baze prenetih brojeva što je bio osnovni preduslov za puštanje ovog servisa građanima Srbije. Nakon postupka javne nabavke sa grupom ponuđača koji su ispunili sve uslove iz konkursne dokumentacije i ponudili najnižu cenu implementacije potpisan je ugovor krajem prošle godine.

Prva faza implementacije centralne baze prenetih brojeva je završena sredinom marta kada je i izvršena primopredaja sistema centralne baze prenetih brojeva između RATEL-a i kompanije Asseco SEE d.o.o. kao predstavnika konzorcijuma firmi sa kojim je Agencija sklopila ugovor.

U ovoj fazi su nabavljene, instalirane i puštene u rad računarska i komunikaciona oprema, koje su smeštene na dve lokacije, primarnoj i sekundarnoj (rezervnoj), a koje ispunjavaju stroge zahteve pouzdanosti i sigurnosti. Instalirani su i pušteni u rad baza podataka i aplikacioni softver koji obezbeđuje referentne podatke za usmeravanje poziva prema prenetim brojevima i automatizuje postupak prenosa broja. Interna testiranja sistema centralne baze prenetih brojeva su uspešno obavljena.

Paralelno sa ovim sva tri mobilna operatora Telekom Srbija, Telenor i VIP mobile su razvijali sopstvene aplikacije za proces prenosa brojeva.

Druga faza je podrazumevala angažovanje sva tri operatora, konzorcijuma firmi izvođača radova i RATEL-a na testiranju centralne baze i svojih aplikacija i ova faza je uspešno završena zaključeno sa jučerašnjim danom.

Kako bi korisnici dobili informaciju da li je određeni broj prenet u drugu mobilnu mrežu RATEL je razvio posebnu aplikaciju na adresi www.prenesibroj.rs . Na ovoj adresi možete pronaći i detaljnije uputstvo o prenosivosti broja u mobilnim mrežama.

 

Leave a Reply