Mobile

Roming u pograničnim oblastima

Služba za radio-komunikacije RATEL-a smatra da korisnike usluga mobilne telefonije treba upoznati sa nekoliko važnih činjenica:

 • na području Evrope sve GSM i UMTS javne mobilne mreže rade u istim frekvencijskim opsezima:

  E-GSM -925 – 935 / 880 – 890 MHz
  GSM 900 -935 – 960 / 890 – 915 MHz
  GSM 1800-1805 – 1880 /1710 – 1785 MHz
  UMTS(TDD)-2010 – 2025 MHz
  UMTS(FDD)-2110 – 2170 / 1920 – 1980 MHz.

 • unutar navedenih frekvencijskih opsega, nadležni organ svake pojedine zemlje planira i mobilnim operatorima putem licence dodeljuje delove ovih frekvencijskih opsega;
 • da bi se izbeglo ometanje između javnih mobilnih mreža susednih zemalja, administracije tih zemalja potpisuju sporazume o raspodeli preferentnih kanala za GSM 900/1800 frekvencijske opsege,odnosno o graničnoj koordinaciji zaštitnih kodova IMT/UMTS sistema;
 • Republika Srbija ima potpisane sporazume sa administracijama Mađarske, Hrvatske, Rumunije i Crne Gore.

Nezavisno od potpisanih međudržavnih sporazuma (koji svakoj od zemalja potpisnica daju ista prava i obaveze) i činjenice da radio-talasi ne poznaju granice, svaki od mobilnih operatora ima pravo da u okviru sopstvenog preferentnog bloka frekvencija svojim korisnim signalom pokrije teritoriju susedne zemlje u dubini od 15 km.

Prema tome, mobilni korisnici koji se nalaze u pograničnoj zoni, s obe strane granice, mogu da prime signal bazne radio-stanice mobilnog operatora iz susedne zemlje i da se priključe na njegovu mrežu. Ako je mobilni telefon postavljen na automatsko biranje mobilnog operatora, ova pojava se ne može izbeći ni ograničiti, s obzorom na to da mobilni telefon automatski bira baznu stanicu preko koje ostvaruje najbolji kvalitet veze, ne vodeći računa kom operatoru pripada bazna radio-stanica ni iz koje je zemlje.

S druge strane, umesto automatskog, svaki mobilni telefon ima i opciju manuelnog (ručnog) izbora operatora čiji signal njegov korisnik može/želi da prima na određenoj teritoriji.

Da bi se u pograničnoj oblasti sprečio prelazak mobilnog telefona na signal mobilnog operatora iz susedne zemlje i samim tim ulazak u roming, telefon mora ručno da se podesi da prima signal željenog operatora, odnosno operatora kod koga korisnik ima nalog. Na taj način se sprečava prelazak na mrežu operatora iz susedne zemlje i ulazak u roming.

Treba napomenuti da se i korisnici sa druge strane granice susreću sa istom pojavom, što se rešava jedino na predloženi način.

Leave a Reply