E-servisi · Mobile · Mobilni servisi

TeleGroup mPayment rešenje – nov način plaćanja

Ovo rešenje je u potpunosti razvijeno u okviru kompanije TeleGroup-DunavNET i bazirano je na modularnom pristupu tako da se lako može integrisati sa mobilnim operaterima, bankama, prodavcima kao i sa postojećim mPayment platformama u okviru mobilnih operatera. Osnovne komponente sistema su:

• Modul za obradu i procesuiranje transakcija
• Interfejs za prodavce
• Interfejs ka finansijskim institucijama
• Interfejs ka mobilnim korisnicima
• Interfejs ka mobilnom operateru
• Baza podataka
• Administrativni, korisnički kao i portali za banke i prodavce
• Sigurnosni modul
• Monitoring i log modul

Sistem omogućava različite konfiguracije. Može se koristiti kao jedinstvena mPayment platforma u okviru sistema ili se mogu iskoristiti samo određene komponente u cilju integracije sa već postojećim delovima mPayment sistema velikih servis provajdera.

TeleGroup-DunavNET mPayment rešenje će se inicijalno koristiti za plaćanje računa komunalnih usluga. Osnovna ideja je da se javna preduzeća povežu u mPayment sistem i da im se omogući elektronsko izdavanje računa. Korisnik zatim, koristeći SMS, USSD ili GPRS/3G kanal jednostavno plaća račun.

Sigurnosni aspekti rešenja

TeleGroup-DunavNET je posvetio posebnu pažnju sigurnosnim aspektima sistema kao i načinima da se pouzdanost podigne na najviši mogući nivo. U tu svrhu, sistem koristi nekoliko nivoa zaštite:

• SSL sertifikati kao način sigurne komunikacije između korisnikovog mobilnog telefona i mobilnog operatera
• Korisnikov PIN kod kojim se autorizuje svaka transakcija i koji obezbeđuje neovlašćeno korišćenje sistema
• Vremenski ograničeno trajanje svake sesije
• Korišćenje MSISDN i IMEI broja u toku logovanja ili autorizacije koji obezbeđuju SIM karticu i mobilni uređaj
• Poverljivi podaci se ne čuvaju na mobilnom telefonu
• Poverljivi podaci se o okviru mPayment sistema čuvaju u kriptovanom formatu
• Komunikacija između mPayment sistema, banaka, mobilnog operatera i prodavaca obavlja se putem kriptovanog protokola (SSL, hardverski VPN itd).

Pouzdanost sistema je obezbeđena komponentama koje su prošle rigorozna testiranja u toku izrade kao i same integracije. Takođe monitoring i log modul omogućava praćenje svake pojedinačne transakcije, tako da se u slučaju problema vrlo lako može identifikovati uzrok neuspele transakcije.

U TeleGroup-DunavNet su sigurni da će mPayment rešenje u 2010. i 2011. godini doprineti punoj afirmaciji ovakvog načina plaćanja na tržištu roba i usluga Republike Srbije. Pored koristi za građane, TeleGroup-DunavNet rešenje će doprineti i unapređenju poslovne efikasnosti javnih komunalnih preduzeća.

Šta je mPayment?

mPayment rešenja se zasnivaju na korišćenju mobilnog telefona za komunikaciju sa prodavcem roba ili usluga preko mPayment provajdera kao centralnog dela sistema. Generička arhitektura sistema data je na Slici 1. Sistem takođe obuhvata jednu ili više banaka kao i Certification Authority (CA) odnosno instituciju u okviru Public Key Infrastructure (PKI) lanca koja je zadužena za verifikaciju digitalnih potpisa (ukoliko se isti koristi u okviru sistema). U zavisnosti od načina implementacije mPayment rešenja, razmena podataka između korisnika i sistema se vrši preko SMS, USSD i/ili WAP/GPRS/3G kanala. Telegroup-DunavNET rešenje, uz podršku mobilnog operatera omogućava korišćenje svih pomenutih kanala kako bi servis bio dostupan najširem krugu potencijalnih korisnika.

Osnovni tok plaćanja roba ili usluga putem mPayment sistema je sledeći:
• Korisnik se odlučuje da plati robu ili uslugu putem mPayment sistema
• Prodavac koristeći korisnikov mobilni broj inicira transakciju specificirajući iznos
• Korisnik dobija obaveštenje o prispeloj transakciji i odobrava zahtev
• mPayment provajder proverava autentičnost korisnika (uz CA ukoliko se koristi PKI)
• mPayment provajder inicira bankovni transfer sa računa korisnika na računa prodavca
• mPayment provajder obaveštava korisnika i prodavca o statusu obavljene transakcije

Leave a Reply