Mobile

Zaštita zakonitosti – nalog ministarstva RATEL-u

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo uputilo je dopis kojim nalaže Republičkoj agenciji za telekomunikacije da Republici Srbiji vrati na raspolaganje pristupni kod “069” koji je Upravni odbor RATEL-a na nezakonit način dodelio operatoru “Telenor”.

Ovim dopisom od 28. maja 2008. godine (br 345-01-340/2008-01) Ministarstvo, takođe, nalaže RATEL-u da odmah prekine sa objavljivanjem i obustavi primenu svih pravilnika za koje nije dobijeno pozitivno mišljenje Ministarstva.

Ministarstvo je nadležno da preuzme izvršenje poslova od imalaca javnih ovlašćenja koji ne vrše pravilno svoj posao, odnosno, po Zakonu o o državnoj upravi, da “ako imalac javnih ovlašćenja i pored višestrukih upozorenja ne počne da vršipovereni posao ili ne počne da ga vrši pravilno ili blagovremeno, nadzorni organ državne uprave preuzima izvršenje posla, najduže na 120 dana”.

Do ovog naloga Ministarstva i potrebe za preuzimanjem poslova od RATEL-a, došlo je zato što je UO RATEL-a dodelio na korišćenje pristupni kod “069” javnom telekomunikacionom operatoru “Telenor” d.o.o. bez sprovedenog postupka javnog nadmetanja, i pored prethodnog upozorenja Ministarstva, čime su prekršene odredbe članova 33. i 36. Zakona o telekomunikacijama. Pored toga, RATEL je odbila da postupi po mišljenju Ministarstva i uskladi sa Ustavom, zakonima i drugim propisima Predlog pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države. Takođe, Agencija je bez dobijenog pozitivnog mišljenja i uprkos upozorenja Ministarstva, objavila u Službenom glasniku RS (br. 53/08) Pravilnik o opštim uslovima za interkonekciju javnih telekomunikacionih mreža. Konačno, Agencija je bez dobijenog mišljenja Ministarstva objavila u Službenom glasniku RS (br. 87/07) Pravilnik o upravljanju planom numeracije za telekomunikacione mreže.

Agencija je do sada višestruko upozorena od strane Ministarstva da povereni posao ne vrši pravilno i blagovremeno, u skladu sa zakonom.

U nalogu ministarstva RATEL-u je dat rok od deset dana da usaglasi, koriguje i poništi sve protivzakonite poslove i radnje navedene u dopisu, a ukoliko RATEL ne ispuni naloženo Ministarstvo će, shodno zakonskim obavezama, preuzeti poverene poslove.

Leave a Reply