Software

AB Soft ERP rešenje u preduzeću Fima

Fima d.o.o. je najveći proizvođač EPS (stiropor) ambalaže u Srbiji i jedan od najvećih EPS proizvođača na Balkanu. U proizvodnji se koristi 19 najsavremenijih mašina Nemačkog proizvođača KURTZ kapaciteta 3000t/god i najkvalitetnije sirovine od partnera – dobavljača kao što su BASF i Monotez. Oprema pruža mogućnost kristalizacije i primenu tehnologije dvostrukih gustina, što preduzeću Fima uz korišćenje know how svojih nemačkih partnera, daje značajnu prednost u odnosu na druge proizvođače.
Preduzeće sprovodi striktnu, kontinuiranu kontrolu kvaliteta, brigu o životnoj sredini i poseduje sertifikat ISO9001 registrovan kod TUV SUD u kontinuitetu od 1998. godine.

Strategija razvoja preduzeća Fima za naredne 3 godine je bazirana na razvoju EPP programa za automobilsku industriju kao i da zadrže trenutnu poziciju Br.1 u proizvodnji EPS ambalaže bazirano na pronalaženju novih kupaca, širenju proizvodnog programa i pružanju kompletne usluge od ideje, razvoja i konstrukcije, izrade alata do finalnog proizvoda. U sklopu ove strategije planirana je nabavka vijačnih kompresora i kotlova za brzu produkciju pare.
Jedan od važnih preduslova za održavanje poslovanja ali i za ostvarivanje planiranog razvoja u preduzeću Fima je zamena zastarelog softverskog rešenja i uvođenje softvera kojim će se omogućiti da se prati trenutna organizacija rada, ali i da se isprati planirano unapređenje poslovanja i proširenje obima i asotimana proizvodnje.
Konsultanti preduzeća AB soft izvršili su snimanje poslovnih proscesa u preduzeću Fima i dali su svoj predlog rešenja i plana implementacije AB Soft ERP rešenja koja je počela nakon potpisivanja ugovora 19.03.2012. godine.
Odluka za uvođenjem ERP rešenja u preduzeću Fima nastala je iz potrebe prevazilaženja problema korišćenja zastarelog informacionog softvera u preduzeću, što je dovodilo do nekonzistentnosti podataka, njihove spore obrade, dupliranja unosa, lošeg izveštavanja, kako po kvalitetu tako i vremenu kreiranja izveštaja i sl.
Veliki procenat podataka kojima je preduzeće Fima raspolagalo odnosio se na razna dokumenta koja nisu u elektronskom obliku, samim tim nisu pogodna za pretraživanje i obradu u okviru informacionog sistema. Informacije nisu evidentirane u informacioni sistem na mestu nastanka, već su u papirnoj formi prenošene u knjigovodstvo na ponovni unos.
Jedan od važnih preduslova za održavanje kontinuiteta poslovanja, ali i za ostvarivanje planiranog razvoja u preduzeću Fima je uvođenje poslovnog softvera (ERPa).
Implementacija AB Soft ERPa obuhvatila je službe finansija, računovodstva, tehničku službu, proizvodnu službu i rukovodsvo.
Implementirani sistem se sastoji od modula, koji pokrivaju pojedinačne poslovne procese u okviru organizacije. To su moduli finansijskog knjigovodstva, robnomaterijalnog knjigovodstva, proizvodnje, upravljanja ljudskim resursima, elektronsko upravljanje dokumentacijom…. Suština ovakvih modula je da integrišu procese i funkcije u okviru organizacije, i to kroz jedinstveni informacioni sistem i bazu podataka na nivou celog preduzeća.
Uska povezanost i isprepletenost (integrisanost) modula, čini implementaciju veoma kompleksnom i zahtevnom. Osim toga, bio je potreban i reinžinjering poslovnih procesa, kojim je u određenoj meri promenjen način poslovanja preduzeća u smislu protoka informacija i dokumentacije.
Implementacija AB Soft ERPa je omogućila da se poslovni procesi uvoza, distribucije i proizvodnje sprovode u okviru jedinstvenog poslovno informacionog sistema, bez potrebe dodatne evidencije iz nekih drugih aplikacija. Poslovne promene nastaju u različitim poslovnim procesima u toku proizvodnje, prilikom transporta, distribucije, prodaje… evidentiranje promena i unos u poslovni sistem vrši se na tačkama na kojima promene nastaju, a informacije su dostupne u svim segmentima poslovnog sistema gde su potrebne.
Implementacijom je postignuta i vertikalna integracija između operativnog i izveštajnog dela sistema, što omogućava različite nivoe izveštavanja i izveštavanje rukovodeće strukture.
U preduzeću Fima d.o.o. kao rezultat implementacije rešeno je više grupa problema i to kroz realizaciju sledećih ciljeva:

– Integrisanje finansijskih informacija – obezbeđena je tačna i uvek ažurna slika o ukupnom – prihodu preduzeća i njegovoj strukturi
– Integrisanje informacija o narudžbinama klijenata – Obezbeđeno je praćenje narudžbine klijenta kroz celu poslovnu organizaciju do njegove transformacije u prihod. Na ovaj način praćenje porudžbina klijenata je jedan od osnovnih generatora informacija za planiranje i odlučivanje.
– Standardizacija i ubrzavanje proizvodnih procesa – imlementacijom AB Soft ERP sistema, vrši se unifikacija poslovnih procesa i omogućen je veći stepen automatizacije u njihovom sprovonenju. Smanjeni su zastoji koji se javljaju usled loše pripreme i nesinhronizovanosti, a samim tim proizvodni procesi kraće traju.
– Smanjenje zaliha – Sa implementacijom AB Soft ERP sistema, proizvodni procesi u preduzeću Fima su
predvidljivi u najvećoj mogućoj meri. ERP sistem obezbeđuje informacije za planiranje zaliha, koje su
svedene na optimalni nivo sa minimalnim troškovima skladištenja.
– Postignuta je standardizacija informacija o ljudskim resursima.

Preduzeće Fima je implementacijom AB Soft ERP sistema ostvarilo jedinstvenu informatičku platformu, što omogućava nesmetano širenje sistema i uvođenje novih funkcionalnosti u skladu sa razvojem preduzeća.

Leave a Reply