Software

“Disaster Recovery” sistem implementiran u Poštanskoj štedionici

Podacima Štedionice sada se može pristupiti nakon svega nekoliko minuta, čak i posle pada sistema; što je omogućeno zahvaljujući sofi sticaranom „Disaster Recovery“ sistemu koje je instalirao S&T.

Banka Poštanska štedionica, a. d. osnovana je davne 1921. godine, i danas predstavlja modernu banku sa razgranatom poslovnom mrežom širom Srbije koju pored centrale u Beogradu čine 4 filijale i 27 ekspozitura. Poslovanje se odvija na više od 1.500 pošta, a uku pan broj zaposlenih je oko 1.400. Banka ima više od 4.500 komitenata – pravnih lica i više od 1.700.000 fizičkih lica što je, s obzirom na činjenicu da je svaki drugi stanovnik u Srbiji korisnik usluga Banke Poštanska štedionica, čini liderom u poslovanju sa stanovništvom.

Još jedan dokaz u prilog ovome je da je dnevni broj transakcija, koje podržava S&T-ovo aplikativno rešenje, veći od 300.000. „Naši korisnici su nam poverili da osiguramo njihove podatke u potpunosti. Samo delimičan gubitak podataka značio bi značajan gubitak za nas, i mogao bi čak da rezultira gubitkom klijenata. S&T je već priveo uspešnom završetku čitav niz projekata, zbog čega smo mu i poverili planiranje i implementaciju ‚Disaster Recovery‘ rešenja“, izjavila je Gordana Arsenijević, vođa projekta u banci Poštanska Štedionica.

Implementacija rešenja tokom svakodnevnih operacija banke

S&T Serbia implementirala je svoje rešenje banci Poštanska Štedionica, paralelno sa njenim produkcionim radom, pri čemu poslovanje Banke ni jednog trenutka nije smelo biti otežano ili ugroženo. Zbog toga je rešenje projektovano tako da bude prilagođeno potrebama poslovanja Banke, i u potpunosti odgovara zahtevima kontinuiranog poslovanja (business continuity).

Nakon svake faze implementacije sledilo je testiranje, zatim analiza rezultata testiranja, optimizacija i konačna verifikacija rešenja. Realizacija rešenja takođe je obuhvatila i migraciju kompleksnih i među sobno zavisnih aplikacija koje je realizovao i implementirao S&T, pa je bilo neo phodno da se realizuju postepeno, segment po segment.

Rešenje je napravljeno tako da pokriva veliki raspon potencijalnih scenarija pada sistema, i sadrži dobro osmišljene stra – tegije bekapa i arhiviranja bankovnih podataka. S&T Serbia ima više godišnje iskustvo sa ovakvim kompleksnim projektima, opslužujući klijente u finansijskom sektoru, i stekao je poverenje nemalog broja srpskih banaka.

Oporavak podataka (Data recovery) u rekordnom roku

Postupci sanacije u slučaju ozbiljnog incidenta, odnosno Disaster recovery sistem Banke Poštanska Štedionica, baziran je na IBM-ovom rešenju obezbeđenja podataka, kao najvažnijeg dela „disaster-recovery“ procedure za kompletni informacioni sistem. Sistem se ogleda u dva FAST4700 Express sistema za skladištenje podataka (storage sistema-primarni sa produkcionim, i sekundarni sa bekap serverima) među kojima postoji online replikacija podataka. S jedne strane, ovo obezbeđuje integritet, sigurnost i raspoloživost podataka 24 časa dnevno svakog dana. Sa druge strane, omogućen je brz, potpun i jednostavan oporavak podataka kao i mogućnost uspostavljanja normalnih poslovnih operacije u roku do 10 min u slučaju ozbiljnog incidenta. Prethodni sistem je zamenjen, i brzina obrade podataka je značajno uvećana. I konačno, kontrola operacija i održavanje je sada jednostavnije i rentabilnije.

Leave a Reply