E-servisi · Software

GISDATA isporučuje GIS tehnološku platformu za celokupni katastar Srbije

U okviru projekta reforme upravljanja zemljištem i nekretninama Republike Srbije, GISDATA je izabrana nakon višegodišnje evaluacije, te već isporučuje veći deo vodeće GIS tehnološke platforme.

GISDATA Grupa (www.GISDATA.com) objavljuje da je njena operativna kompanija GISDATA Beograd, sredinom decembra ove godine potpisala ugovor sa RGZ – Republičkim Geodetskim Zavodom Republike Srbije (www.rgz.gov.rs), te isporučuje i pušta u rad jednu od većih evropskih konfiguracija GIS tehnološke platforme za rad državnih uprava za katatastar i geodeziju.

Ova konfiguracija podržavaće rad svih deset RGZ regionalnih centara sa preko 100 lokalnih kancelarija, kao i središnje kancelarije RGZ-a za vođenje katastra nekretnina Republike Srbije te dodatnih geodetskih baza podataka. GISDATA Beograd izabrana je nakon višegodišnje evaluacije koja je prethodila potpisivanju ugovora u skladu sa procedurama Svetske Banke, u okviru projekta reforme upravljanja zemljištem i nekretninama Republike Srbije.

Ovaj ugovor predstavlja krunu saradnje RGZ-a i Gisdate Beograd; naime, do sada je već kroz pređašnju saradnju, do 2006. godine, isporučen ArcGIS softver sa oko 80 radnih mesta za editovanje prostornih podataka. Izrada same evaluacije načina širenja daljnje obrade trajala je više od tri godine. Ovim projektom broj radnih mesta za napredno geodetsko editovanje RGZ podataka višestruko je povećan – istovremeno sprovođenje grafičkih promena katastra moguće je na 315 radnih mesta, što po proceni pokriva sadašnje potrebe Zavoda.

Uz to, 11 isporučenih serverskih konfiguracija omogućiće istovremeni pogled u stanje katastra hiljadama korisnika unutar RGZ-a, kao i pristup katastarskim informacijama institucionalnim korisnicima i građanima van Zavoda. GISDATA Beograd kroz ugovor isporučuje svetski vodeće GIS tehnološke platforme ArcGIS server i ArcGIS Desktop (verzija ArcGIS Editor), te školovanje, tehničko održavanje i podršku RGZ-u za ArcGIS tehnološku platformu do 31. decembra 2013. godine. Ovaj ugovor je samo deo ukupne integracije sistema katastra i zemljišnih knjiga u jedinstven katastar nekretnina u Srbiji, a nosilac ukupne integracije i puštanja sistema u rad je veliki sistem integrator u Srbiji, “Siemens IT Solutions and Services d.o.o.” Beograd.

Tom prilikom, Goran Stepanović, direktor Gisdate Beograd, kazao je: “Katastar nekretnina, u nadležnosti RGZ-a, predstavlja jedan od najvažnijih informacijskih sistema na nacionalnom nivou. Ovaj sistem omogućuje čuvanje podataka svih nekretnina, ali i prava i obveza nad njima, u jedinstvenoj bazi podataka, te osigurava da se sve promene vrše po zakonom strogo utvrđenoj proceduri. Jedna od specifičnosti ovog sistema je ta da većina objekata, tj. nekretnina, ima jasno definisanu poziciju u prostoru, kao i da sistem mora strogo voditi računa o međusobnim prostornim odnosima ovih objekata. Iz tog razloga, katastar nekretnina predstavlja svuda u svetu jednu od najvažnijih primena GIS tehnologije, a moderan katastarski informacijski sistem ne može se ni zamisliti bez GIS-a kao jedne od osnovnih tehnoloških komponenti. Isporučena i podržana ArcGIS platforma predstavlja najšire korišćenu geoinformacijsku platformu u svetu, a svoju rasprostranjenost duguje upravo jedinstvenim mogućnostima ispunjenja najkompleksnijih funkcionalnih zahteva i mogućnostima integracije u svako standardno IT okruženje.”

Leave a Reply