Software

Integracijom ERP i DMS poslovnih rešenja izbegavaju se procesi dupliranja istih poslova

ERPNa našem tržištu u poslednje vreme prisutan je veliki je broj kako domaćih tako i stranih kompanija koja nude do sada oprobana i u praksi dokazana ERP rešenja.

Kod nas su najprisutnija SAP, Oracle E−Business Suite i PeopleSoft, kao i BAAN i MS Dynamics rešenja. Na osnovu toga pravni subjekti na najbolji način integrišu podatke i procese uspostavljene formalne organizacije u jedinstven informatički sistem. Međutim, pravni subjekt može projektovati svoj informacioni sistem, ako su mu poslovni procesi baš specifični. Praksa je pokazala da uspešne kompanije ipak koriste neke od gotovih, gore pomenutih rešenja. U suštini ERP rešenja pre svega garantuju kontrolisan pristup i bezbednost podataka, a samim tim utiču na povećanje efikasnosti i produktivnost rada, a sve kroz obradu strukturnih podataka.

Prilikom odabira ERP i DMS poslovnih rešenja, posebno se nameću pitanja vezana za bezbednost podataka i integraciju ovih sistema, jer određeni podaci npr. mogu biti predmet obrade kako pojedinačnog tako i oba kompleksna sistema. U osnovi integracije je da sve informacije od primarnog značaja za obavljanje poslovnih aktivnosti i donošenje poslovnih odluka budu podržane ovim informacionim sistemima, na taj način da se podaci unose i obrađuju na jednom mestu, a da se nakon toga koriste kada i gde je to potrebno. Na ovaj način se izbegavaju procesi dupliranja istih poslova, a i eliminiše redudansa podataka. Tržište ERP rešenja su u osnovi velika preduzeća, ali su se pokazala kao izuzetno korisna i kod srednjih, pa i malih preduzeća. Ovu podelu ne definišu samo broj lokacija preduzeća, njihovi prihodi, broj zaposlenih/broj licenci, nego pre svega obim i brzina potrebnih poslovnih transakcija koji tržište nameće. Svi ovi parametri utiču na logiku implementacije, pa samim tim i na cenu poslovnih informacionih sistema. Važno je istaći da su domaća IT preduzeća na našem tržištu u ovoj sferi poslovanja uzela znatan deo kolača.

Međutim, moramo imati na umu da ni strane kompanije na našem tržištu ne sede skrštenih ruku već su se značajno uključile u prilagođavanje svojih sistema realnim potrebama na tržištu. Ako je cena jedan od ključnih parametara za finalnu odluku, a jeste, cene lokalnih rešenja su i po nekoliko puta niže od inostrane konkurencije i dokazano je da smo efikasniji u bržem prilagođavanju dinamičnim potrebama naših korisnika, a pre svega domaćem pravnom sistemu i čestim promenama u zakonodavstvu. Što se tiče SAP rešenja, česti su zahtevi da implementirana softverska rešenja budu nezavisna od operativnog sistema i sistema za upravljanje bazama podataka. Na našem tržištu najčešće implementirani moduli su:

• Finansijsko knjigovodstvo,

• Kontroling,

• Upravljanje materijalima – zalihe i nabavka,

• Prodaja i distribucija,

• Planiranje i upravljanje proizvodnjom,

• Upravljanje projektima,

• Upravljanje investicijama,

• Održavanje opreme,

• Upravljanje kvalitetom,

• Administracija sistemom.

Instalacija i implementacija ostalih mySap rešenja koja su zaživela na našem tržištu su BW – baza podataka za upravljački informacioni sistem, CRM – upravljanje marketinškim aktivnostima i odnosima sa klijentima, kao i SCM – rešenje kojim se upravlja snabdevanjem od sirovina do finalizacije proizvoda. Kao i ERP, tako i DMS rešenja na našem tržištu su u značajnoj meri zastupljena. Ona se bez bitne suštinske razlike koriste kako u velikim, tako i u srednjim i malim preduzećima. Kod segmentacije tržišta DMS−a, najznačajniji je faktor obim interne i eksterne dokumentacije, kao i broj definisanih procesnih radnih tokova u samom preduzeću. U ovom segmentu, za razliku od ERP−a u značajnoj meri se koriste više domaća rešenja.

Pre svega prednosti su u povoljnijoj ceni, fleksibilnijem stavu prema zahtevima klijenata i drugoj regulativi kojima su preduzeća izložena. Poslednjih godina prisutan je konstantan rast i predviđanja su da će tako i ostati u broju implementiranih DMS rešenja. Na našem tržištu treba istaći kompaniju MFC koja je svoje softversko rešenje za upravljanje dokumentima – Spider.Net implementirala u mnogim značajnim državnim institucijama i privatnim kompanijama koje su u značajnoj meri unapredile svoje poslovanje njegovom primenom. Važno je istaći da za razliku od ERP−a, DMS u svom radu prvenstveno koristi nestrukturne podatke.

Integracija ova dva sistema na kraju treba da bude završena tako da obrada zajedničkih podataka uvek bude u jednom sistemu, a da nakon toga treba i mora da bude vidljiva i u onom drugom. Na zapadnom tržištu razmišlja se o kreiranju jedinstvenog sistema koji će jednako kvalitetno obrađivati i strukturne i nestrukturne podatke, ali za to ipak treba još malo pričekati. Potrebe standardizacije rada i sve veće globalizacije tržišta i u ovoj sferi nametnuće mnoge naredne korake, a što se nas tiče mi moramo biti uvek pristuni kod svih značajnih rešenja u oblasti IT tehnologije, jer su propusti i kašnjenja u ovoj oblasti najčešće vrlo skupa i finansijski bolna.

Leave a Reply