Software

Izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima

Na jučerašnjem zasedanju, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o autorskom i srodnim pravima. Donošenjem spomenutog Zakona stvaraju se preduslovi da u različitim segmentima autorsko pravne materije, pre svega u domenu ograničenja autorskog prava, prava sleđenja, prava proizvođača baza podataka, domenu zaštite autorskog i srodnih prava i tako dalje, interesi autora i nosilaca srodnih prava u Srbiji budu potpunije i bolje zaštićeni nego do sada.

Najznačajnije izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima odnose se na norme koje regulišu ograničenja autorskog prava.

U određenim situacijama društveni interesi nameće potrebu suspenzije monopola koji autori i nosioci srodnih prava uživaju u odnosu na svoja dela. To su, primera radi, interesi javne sigurnosti i pravosuđa, unapređenja školske nastave, javnog informisanja, podsticanja i širenja informatičke pismenosti, i tako dalje. Kada spomenuti interesi to nalažu, Zakon ograničava autorsko pravo tako što dozvoljava korišćenje tuđeg autorskog dela bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade.

Jedno od takvih ograničenja autorskog prava je i ono koje kaže da je dozvoljeno umnožavanje primeraka objavljenih dela, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, ako se to delo pojavljuju kao sastavni deo tekućeg događaja o kojem se izveštava. Ovo ograničenje autorskog prava ustanovljeno je sa ciljem slobodnog i nesmetanog izveštavanje javnosti o tekućim događajima. Zakonom o izmenama i dopunama je posebno naglašeno da se ovo ograničenje autorskog prava ne odnosi samo na štampu, radio i televiziju, kao što je to do sada bio slučaj, već i na “druge medije”, pre svega Internet, danas najvažniji interaktivni medij na svetu.

Postojećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima predviđeno je da se u svrhe nastave, ispita ili naučnog istraživanja, mogu koristiti kratki odlomci objavljenih dela. Izmenama Zakona ovo ograničenje je regulisano mnogo detaljnije. Sada je predviđeno da se u gore opisane svrhe mogu izvoditi ili predstavljati autorska dela u svom integralnom obliku, pod uslovom da su objavljena i da se to čini u nekomercijalne svrhe. Isto važi i za javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela na školskim priredbama, na primer, dramskih predstava ili koncerata. Uslov je samo da interpretatori ne dobijaju naknadu za svoj rad.

Jedno od ograničenja autorskog prava predviđeno postojećim Zakonom je i ono koje kaže da je dozvoljeno fizičkom licu da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe. Ovo ograničenje autorskog prava, u vreme kada je kopiranje autorskih dela lako, kvalitetno i relativno jeftino, ozbiljno narušava legitimne interese autora. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima predviđeno je da se spomenuto ograničenje ne odnosi na umnožavanje pisanih dela u obimu cele knjige, osim ako su primerci te knjige rasprodati najmanje godinu dana. Na taj način staje se na put široko raširenoj praksi kopiranja knjiga, naročito udžbenika i druge stručne literature, koja ozbiljno ugrožava ekonomske interese naših pisaca i naučnih radnika.

Pored normi koje regulišu ograničenja autorskog prava, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima detaljno je regulisano i pravo sleđenja. Ono garantuje autoru dela likovne umetnosti da će pod određenim uslovima biti obavešten o preprodaji svog dela i za to dobiti novčanu nadoknadu. Na ovaj način uvodi se mnogo više reda u rad onih koji se profesionalno bave trgovinom umetničkim delima, kao što su prodajni saloni, umetničke galerije, akcionarske kuće i tako dalje.

Izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima regulisano je i pitanje zaštite baza podataka. Predviđeno je šta je sve obuhvaćeno zaštitom baza podataka, koja imovinska prava uživa njen tvorac, a koja ovlašćeni korisnik baze podataka. Razvoj kompjuterskih tehnologija je dinamičan i stalan, pa se i propisi u ovoj oblasti menjaju relativno brzo. Unošenjem ovih izmena u Zakon o autorskom i srodnim pravima naša zemlja uspešno prati trendove razvijenih evropskih zemalja i baze podataka štiti na kvalitetan i savremen način.

Tehnološke mere zaštite optičkih diskova od nedozvoljenog kopiranja, kojima često pribegavaju njihovi proizvođači, poželjne su jer sprečavaju pirateriju. Međutim, u nekim slučajevima, Zakon ograničava autorsko pravo i kaže da je dozvoljeno bez saglasnosti autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavati tuđe autorsko delo, na primer, zbog potrebe vođenja sudskog ili nekog drugog postupka. Tada, zbog tehnološke zaštite kojom je optički disk snabdeven, državni organ nije u mogućnosti da ga kopira, iako na to po Zakonu ima pravo. U važećem zakonu nije rečeno da li nosilac prava u takvoj situaciji ima obavezu da postojeću tehnološku meru ukloni. Izmenama i dopunama Zakona ovo je pitanje detaljno regulisano na način da je nosilac prava koji koristi tehnološke mere zaštite dužan da iste u najkraćem roku ukloni i da tako omogući pristup primerku autorskog dela licima koja na osnovu zakona imaju pravo na takav pristup.

Najzad, prihvatanjem predloženih izmena i dopuna Zakon o autorskom i srodnim pravima biće u potpunosti usklađen sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije.

Leave a Reply