Software

Mogućnosti virtualizacije Windows Viste

Microsoft je promenio odluku o mogućnostima virtualizacije Windows Viste: iako je do sada po licenci bilo dozvoljeno na virtualnim mašinama instalirati samo skupe Windows Vista Ultimate i Vista Business verzije, nova korisnička licenca sad omogućuje da se operativni ssitemi Windows Vista Home Basic i Home Premium takođe koriste na virtuelnim mašinama.

Ova novost najviše ide na ruku korisnicima Apple računara zasnovanih na Intel procesorima, koji koriste softver poput Parallels da bi pokrenuli Windowse i Windows aplikacije unutar Mac OS X okruženja, umesto da koriste dual boot.

Virtualizacija omogućava istovremeno pokretanje više korisničkih operativnih sistema obezbeđujući korisnicima veću fleksibilnost i bolje iskorišćavanje resursa.

Novi tekst korisničke licence sad navodi:
“…instead of using the software directly on the licensed device, you may install and use the software within only one virtual (or otherwise emulated) hardware system on the licensed device.
U slobodnom prevodu ovo bi značilo sledeće: “…umesto korišćenja softvera direktno na licenciranom uređaju, moguća je instalacija i korišćenje softvera unutar jednog virtualnog (ili na drugi način emuliranog) hardverskog sistema na licenciranom uređaju.”

Leave a Reply